دوره و شماره: دوره 19، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 521-737