اعمال تغییرات در راهنمای نویسندگان مجله تولیدات دامی {مهم}

به اطلاع نویسندگان و پژوهشگران گرامی می­رساند که تدوین و نگارش مقاله مطابق راهنمای نگارش مجله تولیدات دامی الزامی است. در غیر این صورت مقاله مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.