نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنابع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ایران

3 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، تخصص: تغذیه نشخوارکنندگان/ میکروبیولوِزی شکمبه/ آشنایی کامل با روشهای آزمایشگاهی در تغذیه نشخوارکنندگان

4 عضو هیئت علمی دانشگاه رامین خوزستان

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف برگ پسته وحشی بر آنزیم‌های کبدی، فراسنجه‌های خونی و شاخص‏های عملکردی جوجه‌های گوشتی، از 192 قطعه جوجه یک‌روزه سویه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار، چهار تکرار و 12 قطعه جوجه ‌(از هر دو جنس) در هر تکراراستفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره‌های حاوی سطوح صفر (شاهد)، یک، دو و سه درصد برگ پسته وحشی بود. نتایج آزمایش نشان داد که در طول دوره آزمایش، اثر برگ پسته وحشی بر مقادیر خوراک مصرفی و افزایش وزن در دوره آغازین، در مقایسه با تیمار شاهد کاهش معنی‌دار بود ‌(05/0P<اما میزان خوراک مصرفی و افزایش وزن در دوره رشد و کل دوره به‏طور معنی‌داری تحت تأثیر قرار نگرفت. در همین راستا ضریب تبدیل نیز تحت تأثیر قرار نگرفت. تأثیر تیمارهای آزمایشی بر میزان آنزیم‌های AST و  ALTمعنی‌دار نبود، ولی میزان آنزیم ALP تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی کاهش معنی‌داری داشت (05/0P<). میزان گلوکز، کلسترول کل و HDL کلسترول سرم خون تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. اثر تیمارهای آزمایشی بر میزان تریگلیسرید و LDL کلسترول سرم خون کاهش معنی‏دار بود (05/0˂P). باتوجه به نتایج حاصل، برگ پسته وحشی می‏تواند به‌عنوان یک افزودنی گیاهی با خاصیت کاهندگی میزان آنزیم‏های کبدی و همچنین کاهش تری‏گلیسرید و LDL کلسترول در جیره طیور مورد ‏استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of wild pistachio leaves (Pistacia atlantica), on liver enzymes, blood parameters and performance indicators of broiler chickens

نویسندگان [English]

  • parviz ordouny 1
  • khalil mirzadeh 2
  • tahereh mohammadabadi 3
  • mohammad bojarpoor 4

1 Master of Science graduated student of Animal Physiology, Ramin Agricultural andNatural Resources University (khouzestan)

2 Faculty members of Ramin Agricultural and Natural Resources University (khouzestan)

3 Faculty members of Ramin Agricultural and Natural Resources University (khouzestan)

4 Faculty members of Ramin Agricultural and Natural Resources University (khouzestan)

چکیده [English]

To evaluate the effect of different levels of wild pistachio leaves on liver enzymes, bloodparameters and performance indicators of broiler chickens, 192 one-day old Ross 308 broiler chickens  in the completely randomized design, including 4 treatments, 4 replicates and 12 chicks (both sexes), per experimentalunits were used. The experimental treatments includedrationscontaining levelsofzero (control), 1, 2, and 3 percent of wild pistachio leaf powder. The results of this experiment showed that effect of wild pistachio leaf on feed intake and daily gain significantly reduced compared to control treatment in the initial period (P˂0.05), but feed intake and daily gain were not significant in the growth period and total period.The feedconversion ratio was not significantly affected (P > 0.05). The effect of experimental treatments was not significant on AST and ALT, but the ALP enzyme was significantly reduced by the experimental treatments (P˂0.05). The amount of glucose, total cholesterol and HDL cholesterol of serum were not significantly affected. The effect of experimental treatments on triglyceride and LDL cholesterol serum reduction was significant (P˂0.05). According to the results, wild pistachio leaf can be used as an additive plant with reducing feature  on liver enzymes and triglyceride and LDL cholesterol in poultry diets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood parameters
  • Broiler Chicken
  • carcass characteristics
  • Leaf of wild pistachio
  • liver enzymes
1-  بصیرت ا، بانان خجسته س م، انصاری ث، شیخ‌زاده ف، دهقان غ، حاتمی ح و رحیمی ع (1394) تأثیر عصاره اتانولی روزاکنینا بر روی هیستولوژی و فعالیت آنزیم‌های کبدی در رت‌های نر. همایش ملی گیاهان داروئی و داروهای گیاهی. دانشگاه شهید بهشتی.
2-  باکفایت س (1389) تعیین تأثیر عصاره آبی برگ پسته کوهی (بنه) بر سطح قند خون و شاخص‌های آنتی‌اکسیدان رت‏های مبتلا به دیابت. پایان‌نامه دکتری. دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.
3-  جایمند ک، رضایی م ب و دهقانی شورکی ی (1380) بررسی ترکیبات‌ شیمیایی اسانس پوست میوه و برگ بنه Pistaciaatlantica subsp.. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، (7): 141-129.
4-  حیدریان ا، حاجی حسینی ر، جعفری دهکردی ع و امیدی ح (1387) تأثیر پودر پسته وحشی (بنه) بر فعالیت آنزیم فسفاتیدات فسفوهیدرولاز کبد و میزان چربی‏ها و لیپوپروتئین‏های سرم موش صحرایی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی، ایلام،16 (1): 55-47.
5-    شریعتمداری ف و محیطی اصل م (1387) افزودنی‌های خوراک دام، طیور و آبزیان. انتشارات دانشگاه تربیت مدرس. 230-229.
6-  شیبانی ح، صالحی م، جنابی ر و حسن‌زاده م (1387) بررسی اثر افزایش مقادیر مختلف پودر مرزه به جیره بر عملکرد گله و بازدهی غذا در جوجه‌های گوشتی. نخستین همایش ملی صنعت دام و طیور. گرگان. 6-1.
7-    مظفریان و (1383) درختان و درختچه‏‏های ایران.چاپ اول. انتشارات فرهنگ معاصر. 22 -21.‏
8-   نظیفی س، صائب م، یاوری م جلالی ج (1384) بررسی تأثیر پودر پسته وحشی (بنه) بر چربی‏ها و لیپوپروتئین‏های سرم خون خرگوش‏های نر. مجله غدد درون‏ریز و متابولیسم ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. 7(1): 73-68.
9-  نوبخت ع و اقدم شهریار ح (1389) اثرات مخلوط گیاهان دارویی پنیرک، خارشتر و نعناع بر عملکرد، کیفیت لاشه و متابولیت‏‏های خونی در جوجه‏‏های گوشتی. فصل نامه تخصصی علوم دامی، (3): 63-53.
 
10-   Adhvaryu MR, Reddy N and Parabia MH )2007( Effects of four Indian medicinal herbs on Isoniazid, Rifampicin and Pyrazinamide-induced hepatic injury and immunosuppression in guinea pigs. World Journal of Gastroenterology 13(23): 3199.
11-   Bakalli RI, Pesti GM and Konjufca VH) 1997( Modulation of cholesterol levels in broiler meat by dietary garlic and copper. Poultry Science 76(9): 1264-1271.
12-   EbrahimNezhad Y, Shivazad M, Nazeradl K and Moradi Share Babak M) 2007( Influence of citric acid and microbial phytase on performance and phytate utilization in broiler chicks fed a corn-soybean meal diet. Journal of the faculty of veterinary madicine. Tehran, 61: 407-413.
13-   Gourine N, Yousfi M, Bombarda I, Nadjemi B and Gaydou E) 2010( Seasonal variation of chemical composition and antioxidant activity of essential oil from pistaciaatlanticadesf leaves. Journal of the American Oil Chemists Society 87(2): 157-166.
14-   Grashorn SC )2010( Use of phytobiotics in broiler nutrition an alternative to infeedantibiotics. Journal of Animal and Feed Sciences 19: 338- 347.
15-   Hallywell B )1987( Oxidants and human diseases. Some new concepts. Faseb Journal 1: 441-445.
16-   Javed M, Durrani FR, HafeezA, Khan RU and Ahmad I )2009( Effect of aqueous extract of plant mixture on carcass quality of broiler chicks. ARPN Journal of Agricultural and Biological Science 4(1): 37-40.
17-   Kanchana G and Jeyanthi GP )2010( Influence of vitamin E and selenium supplementation on the growth performance and antibody response of layer chick. International Journal Pharmacology and Biochemistry Science 1(2): 202.
18-   Konjufca VH, Pesti GM and Bakalli RI )1997( Modulation of cholesterol levels in broiler meat by dietery garlic and copper. The Journal of Poultry Science 76(9): 1264-1271.
19-   Lee K, Everts W, Kappert H, Frehner HJ, Losa MR and Beynen AC (2003)  Effects of dietry essential oil component on growth performance, digestive enzymes and lipid metabolism in female broiler chicken. British Poultry Science 44: 450-457.
20-   Mandrekar P and Szabo G )2009( Signalling pathways in alcohol-induced liver inflammation. Journal of Hepatology 50(6): 1258-1266.
21-   Mohamadi R, Farokhi F, Najati V, and AsriRezaei S )1392( Assessment of the Amount of Hepatohistopatological and Enzymatic Changes after Chronic Lead Intoxication In Utero and Throughout Life in Rat. Qom Univercity Medical Science Journal 7(1): 83-90.
22-   Mulder RWAW, Havenaar R and Huisint Veld JHJ )1997( Intervention strategies: the use of probiotics and competetive exclusion microfloras against contamination with pathogens in pigs and poultry. In: Probiotics 2. Applications and practical aspects. Springer Netherlands, London, United Kingdown. 187-207.
23-   National Research Council )1994( Nutrient requirements of poultry. National Academy Press. Washington D. C., U.S.A.
24-   Sarica S, Ciftci A, Demir E, Kilinc K and Yildirim Y )2005( Use of an antibiotic growth promoter and two herbal natural feed additives with and without exogenous enzymes in wheat based broiler diets. South African ajaournal of Animal Science 35(1): 61-72.
25-   SAS Institute (2005) SAS/STAT Users Guide. Version8, SAS InstituteInc, Cary, North Carolina, USA.
26-   Takahashi K, Mashiko T and AkibaY )2000( Effect of dietary concentration of xylitol on growth in male broiler chicks during immunological stress. Poultry Science 79: 743-747.
27-   Thakar NM, Chairmam DM, McElroy AR, Novak CL and Link RL )2004( Pharmacological screening of some medicinal plants as antimicrobial and feed additives. Msc Thesis. Department of Animal Science. Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Virgina USA. P73.
28-   Toghyani M, Tohidi M, Gheisari AA and Tabeidian SA (2010) Performance, immunity, serum biochemical and hematological parameters in broiler chicks fed dietary thyme as alternative for an antibiotic growth promoter. African Journal of Biotechnology 9(40): 6819-6825.
29-   Tohidi M, Khayami M, Nejati V and Meftahizade H )2011( Evaluation ofantibacterial activity and wound healing of Pistacia atlantica and Pistaciakhinjitk. Journal of Medicinal Plants Research 5(17):4310-4314.
30-   Tollba A, Shabaan S and Abdel-Mageed M )2010( Effect of using aromatic herbal extract and blended with organic acids on productive and physiological performance of poultry 2-the growth during cold winter stress. Poultry Science 30: 229-248.
31-   Windisch W, Schedle K, Pltizner C and Kroismyr A )2008( Use of phytogenic products as feed additive for swine and poultry. Journal of Animal Science 86)14(: 140-148.