نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس جهاد کشاورزی

2 دانشیار دانشگاه رازی

3 عضو هیات علمی

4 عضو هیات علمی-تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده

به منظور تعیین اثرات فشار پرس هیدرولیک در ماشین ساخت بلوک خوراک کامل (بلوک)، زمان توقف فشار و اندازه قطعات علوفه بر قابلیت ماندگاری، ریزش ذرات و ذخیره­سازی بلوک­ها در انبار، آزمایشی با استفاده از طرح آماری کاملاً تصادفی (12 تیمار و 10 تکرار) با آرایش فاکتوریل (2×3×2) انجام شد. فاکتورها به ترتیب شامل: دو سطح 200 و 220 بار فشار پرس هیدرولیک در ماشین ساخت بلوک خوراک کامل، سه سطح پنج، 17 و 30 ثانیه زمان توقف فشار با دو اندازه قطعات علوفه (یونجه و کاه­ گندم) کوتاه (میانگین 10 میلی­متر) و بلند (میانگین 30 میلی­متر) با استفاده از مخلوط علوفه به کنسانتره با نسبت 45 به 55 بوند. بلوک­های دارای علوفه بلند یا علوفه کوتاه که با فشار پرس 220 بار و زمان توقف 30 ثانیه فشرده ­شده بودند دارای بالاترین درصد ماندگاری بودند و بلوک­های با اندازه قطعات بلند یا کوتاه که با فشار پرس 220 بار و زمان توقف 17 ثانیه فشرده ­شده بودند، به ترتیب حداقل و حداکثر ریزش ذرات را داشتند (05/0P<). بین درصد ماندگاری و مقدار چگالی بلوک­ها رابطه خطی مستقیمی وجود داشت (001/0P =، 74/0r=). درصد تبخیر رطوبت بلوک­های دارای علوفه بلند با افزایش فشار پرس هیدرولیک، افزایش یافت (05/0P<) که موجب کاهش تکثیر کلنی­های کپک در آنها پس از 35 روز ذخیره­سازی شد اما درصد تبخیر در بلوک­های با علوفه کوتاه با افزایش فشار پرس هیدرولیک، کاهش یافت و از این­رو تعداد کلنی­های کپک در آنها افزایش یافت (05/0P<). نتایج این آزمایش نشان داد از نظر درصد ماندگاری و قابلیت ذخیره­سازی بلوک­های خوراک کامل در انبار، تولید بلوک­ها با میانگین اندازه علوفه 10 و 30 میلی­متر تحت شرایط فشار و زمان توقف فشار ذکر شده، مناسب نبود ولی فشار 220 بار و زمان توقف فشار پنج ثانیه مطلوب بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of forage particle size, hydraulic press pressure and pressure dwell time on durability and particles abscission of complete feed blocks

نویسندگان [English]

  • syros ferasati 1
  • mohammad moeini 2
  • fardeen hozhabri 3
  • fazaeli 4

چکیده [English]

In order to determine the effects of hydraulic press pressure in the complete feed blocks (CFBs) machinery, with the pressure dwell time and forage particle size on durability, particles abscissionand storage of blocks using a completely randomized design (12 treatments and 10 replications)with factorial arrangement current experiment was conducted. The factors were: two levels of 200 and 220 bar hydraulic pressures in CFB machinery, three levels of 5, 17 and 30 sec dwell time along with two particle sizes (alfalfa hay and wheat straw) of short (average 10 mm) and long (average 30 mm) using forage to concentrate ratio of 45:55. Complete feed blocks with long or short particles with press pressure of 220 bar and dwell time of 30 sec had higher durability andCFBs with long or short particles with press pressure of 220 bar and dwell time of 17 sec had minimum and maximum of particles abscission, respectively (P<0.05). There was a linear relationship between the durability and density of CFBs (P=0.001, r=0.74). With increasing the hydraulic pressure, the evaporation percent of moisture in the blocks containing long particles increased (P<0.05), resulted in non-proliferation of mold colonies after 35 days of storage; but corresponding parameter in the blocks containing short particles decreased and hence the number of visible mold colonies increased (P<0.05).It can be concluded that, in term of durability percentage and storage capability of CFBs, blocks manufacturing with an average 10 and 30 mm under mentioned conditions of pressure and dwell time was not suitable and it seems blocks under conditions of an average forage particle size of more than 10 and less than 30 mm, but hydraulic pressure of 220 bar and dwell time of 5 seconds could be optimum. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • feed block
  • mold production
  • particles abscission
  • Particle size
  • storage capability
توکلی هشتچین ت (1382) مکانیک محصولات کشاورزی. انتشارات سالکان، تبریز.
2. غلامی م (1384) طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه پلت­ساز مناسب واحدهای کوچک تولید خوراک طیور. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
3. فضائلی ح، آقاشاهی ع، تیموری ع و خاکی م(1395) تاثیر شکل فیزیکی جیره غذایی بر عملکرد گوساله­های نر پرواری هلشتاین. تولیدات دامی. 18 (1): 51-60.
4. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (1387). میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام- روش جامع برای شمارش کپک‌ها و مخمرها- قسمت دوم: روش شمارش کلنی در فرآورده‌های با فعالیت آبی (aw) مساوی یا کمتر از 95/0. استاندارد 2-10899. چاپ اول. 12 صفحه. تهران.
5. Adapa PK, Schoenau GJ, Tabil LG, Sokhansanj S and Crerar BJ (2003) Pelleting of fractionated alfalfa products. ASABE Paper No. 036069, 2003 ASAE Annual Meeting.
6. Ben Salem H and Nefzaoui A (2003) Feed blocks as alternative supplements for sheep and goats. Small Ruminant Research 49: 275-288.
7. Ben Salem H, Nefzaoui A and Ben Salem L (2000) Supplementing range goats in central Tunisia with feed blocks or a mixture of Opuntia ficusindica var. Inermis and Atriplex nummularia: Effects on behavioral activities and growth. Proceedings of 7th International Conference on Goats, May 15–21, 2000, France, 988–989.
8. Ben Salem H, Al-Jawhari N, Daba MA, Chriyaa A, Hajj Hassan S, Dehimi ML and Masri MY (2005) Feed block technology in West Asia and North Africa. ICARDA 111.
9. Berwal RS, Lohan OP, Rathee CSand Yadav KK (1993) Effect of various chemicals on post compression expansion and durability of crop residue blocks. Indian Journal of Animal Nutrition10 (2): 119 -122.
10. Butler BJ and McColly HF (1959) Factors affecting the pelleting of hay. Agricultural Engineering49: 442–46.
11. Colley Z, Fasina OO, Bransby D and Lee YY (2006) Moisture effect on the physical characteristics of switchgrass pellets. Transactions of the ASABE 49(6): 1845-1851.
12. Hozhabri, F and KK Singhal (2006) Physical parameters of complete feed blocks based on wheat straw and sugarcane bagasse. Indian Journal of Animal Nutrition 23 (3): 150-154.
13. Kaliyan N, Morey RV, White MD and Doering A (2009) Roll-press briquetting and pelleting of corn stover and switchgrass. Transactions of the ASABE 52(2): 543-555.
14. Karangiya VK, Savsani HH and Ribadiya NK (2016) Use of densified complete feed blocks as ruminant feed for sustainable livestock production: A review. Agricultural Reviews 37 (2): 141-147.
15. Konka RK, Dhulipalla SK, Jampala VR, Arunachalam R, Pagadala EP and Elineni RR (2015) Evaluation of crop residue based complete rations through in vitro digestibility. Journal of Advance Veterinary Animal Research2(1): 64-68.
16. Lam PS, Sokhansanj S, Bi X, Lim CJ, Naimi LJ, Hoque M, Mani S, Womac AR, Ye XP, and Narayan S (2008) Bulk density of wet and dry wheat straw and switchgrass particles. Applied Engendering Agriculture 24(3): 351-358.
17. Larsson SH, Thyrel M, Geladi P and Lestander TA (2008) High-quality biofuel pellet production from pre-compacted, low-density raw materials. Bioresource Technology99(15): 7176- 7182.
18. Li Y, and Liu H (2000) High-pressure densification of wood residues to form an upgraded fuel. Biomass and Bioenergy19: 177-186.
19. Mani S, Sokhansanj S, Bi X and Turhollow A (2006) Economics of producing fuel pellets from biomass. Applied Engendering Agriculture 2(3): 421-426.
20. Mani S, Tabil LG and Sokhansanj S (2003) An overview of compaction of biomass grinds. Powder Handling and Processing 15(3): 160-168.
21. Richards SR (1990) Physical testing of fuel briquettes. Fuel Process Technology25: 89-100.
22. Samanta AK, Dus MM, Singh KK and Kunda SS (2003) Complete feed block; a new approach for handling and feeding bulkily feed resources. Indian Dairy Management 55:57-59.
23. Singh J, Lohan OP and Rathee CS (1998) Evaluation of berseem based complete feed blocks in growing buffalo calves. Indian Journal of Animal Sciences 68 (5): 480-483.
24. Singh PK, Chandramoni C, Kumar A and Kumar S (2016) Effect of feeding wheat and rice straw based complete feed blocks on nutrients utilization, blood biochemical and growth performance in crossbred calves. Indian Journal of Animal Sciences 86 (7): 771–776.
25. Tabil LG (1996) Binding and pelleting characteristics of alfalfa. University of Saskatchewan, Ph.D. Dissertation.
26. Theerarattananoon K (2012) Evaluation and characterization of pelleted biomass from selected resources for ethanol production. Kansas State University, Ph.D. Dissertation.
27. Theerarattananoon K, Xu F, Wilson J, Ballard R, Mckinney L, Staggenborg S, Vadlani P, Pei ZJ and Wang D (2011) Physical properties of pellets made from sorghum stalk, corn stover, wheat straw, and big bluestem. Indian Crop Production 33: 325-332
28. Yadav KK, Rathee CS and Lohan OP (1991) Compaction behavior of straw based complete feed. Indian Journal of Animal Nutrition 61(7), 980-985.
29. Yaman S, Şahan M, Haykiri-açma H, Şeşen K and Küçükbayrak S (2000) Production of fuel briquettes from olive refuse and paper mill waste. Fuel Processing Technology 68: 23-31.