بر اساس نویسندگان

آ

 • آبدانان مهدی زاده، سامان [1] استادیار گروه مکانیک، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ایران
 • آبسالان، اسماء [1] گروه آموزشی علوم دامی دانشگاه ایلام
 • آبسالان، محسن [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران
 • آذرباد، عمران [1] کارشناس/مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قم
 • آذری تربت، مژگان [1] کارشناس ارشد، جهاد کشاورزی کنگاور، کرمانشاه
 • آذرفر، آرش [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
 • آذرفر، آرش [1] دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‏ آباد
 • آذرفر، آرش [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشگاه لرستان
 • آذرفر، آرش [2] دانشگاه لرستان، تخصص: تغذیه نشخوارکنندگان/ سیستم های ارزشیابی خوراک/ فرآوری مواد خوراکی/ مدلسازی در علوم دامی/ دام های کوچک و بزرگ
 • آذرفر، آرش [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد ایران
 • آذرفر، سهراب [1] کارشناس ارشد گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
 • آرین فر، مریم [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
 • آزادی، افسانه [1] دانش اموخته کارشناسی ارشد بخش علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه جیرفت
 • آفتابی، مجید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زابل
 • آقایی، علی [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
 • آقاشاهی، علی رضا [1] دانشیار،موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، تخصص: تغذیه نشخوارکنندگان-مسول بخش تحقیقات تغذیه.آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • آقاشاهی، علیرضا [1] دانشیار، بخش پژوهش‏های تغذیه دام و طیور، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج - ایران
 • آقاشاهی، علیرضا [1] دانشیار، بخش پژوهش‏های تغذیۀ دام و طیور، مؤسسۀ تحقیقات علوم دامی کشور، کرج، ایران
 • آگاه، محمد جواد [1] استادیار مرکز تخقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
 • آل یاسین، سید احمد [1] استادیار گروه ژنتیک پزشکی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران
 • آلبوشوکه، سُید نادر [1] استادیار گروه علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران

ا

ب

پ

 • پاپی، نادر [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه‌ـ‌ایران
 • پاپی، نادر [1] سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات علوم دامی ایران، کرج
 • پاپزن، عبدالحمید [1] گروه ترویج و اموزش کشاورزی
 • پارسا، علی [1] مدیر مرکز بهداشت و درمان شهرستان شاهین شهر و میمه. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. اصفهان. ایران
 • پارسایی، سیامک [2] دانشگاه یاسوج، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی، تخصص: تغذیه طیور
 • پارسائی، کیوان [1] کارمند جهاد
 • پاشا زانوسی، حسین [1] رئیس گروه سامانه های آموزشی / موسسه آموزش و ترویج کشاورزی
 • پاکدل، عباس [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم زراعی و دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج‌ـ‌ایران
 • پالیزدار، محمد حسین [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس‌ـ‌ایران
 • پاینده، شهاب [1] مدرس در دانشگاه رازی، تخصص: تغذیه نشخوارکنندگان/ پروبیوتیک های باکتریایی و قارچی/ ترکیب اسیدهای چرب شیر و ترکیب شیمیایی شیر در گوسفند/ اثر آنزیم های پروتئاز بر روی قابلیت هضم خوراک
 • پیرانی، نصرالله [1] دانشگاه شهرکرد، تخصص: ژنتیک و اصلاح نژاد دام/ طیور/ تنوع ژنتیکی دام های اهلی/ نقشه یابی ژنتیکی
 • پریزدایان کاوان، بهمن [1] عضو هیات علمی/دانشگاه لرستان
 • پیرمحمدی، رسول [1] دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه،- ایران
 • پزشکی نجف آبادی، سجاد [1] دانشجو
 • پیش جنگ آقاجری، جعفر [1] گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه، مراغه، ایران
 • پناه، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
 • پهلوان، رستم [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران
 • پورآزادی، زینب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیۀ دام، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‏ آباد، ایران
 • پوربایرامیان، فاطمه [1] دانش¬آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه - ایران
 • پورطاهری، میثم [1] دانشگاه زابل
 • پورطاهری، میثم [1] دانشگاه زابل، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی
 • پورعلمی، محمد رضا [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس‌ـ‌ایران

ت

 • تابنده، محمدرضا [1] دانشیار علوم پایه دانشگاه شهید چمران اهواز
 • تاج آبادی، ناصر [1] 3. بخش پژوهشهای زنبور عسل، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • تأسلی، گلناز [1] عضو هیات علمی
 • تبعیدیان، سیدعلی [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان‌ـ‌ایران
 • تربتی نژاد، نورمحمد [1] استاد گروه تغذیۀ دام و طیور، دانشکدۀ علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • تربتی نژاد، نورمحمد [1] هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، تخصص: تغذیه دام
 • ترکی، مهران [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
 • ترکی، مهران [2] گروه علوم دامی، داشگاه رازی کرمانشاه
 • تمیزی جونقانی، میثم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت - ایران
 • تیموری، عبدالرضا [1] مربی پژوهشیار، بخش پژوهش‏های مدیریت پرورش دام، مؤسسۀ تحقیقات علوم دامی کشور، کرج، ایران
 • تیموری یانسری، اسداله [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، تخصص: تغذیه نشخوارکنندگان
 • تواضعی، احسان [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • توحیدی، آرمین [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • توحیدی، آرمین [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران، کرج - ایران
 • توحیدی، آرمین [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران
 • توحیدی، ارمین [3] پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تخصص: فیزیولوژی دام
 • توحیدی، ارمین [1] دانشیار گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج - ایران
 • توغدری، عبدالحکیم [1] استادیار، گروه تغذیه دام و طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • توکلی، مجید [1] کارشناس مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • توکلی، هادی [1] دانشیار،گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

ث

ج

 • جاودان، الهام [1] کارشناس ارشد، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (خوزستان)، ملاثانی‌ـ‌ایران
 • جزی، وحید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه تغذیه دام، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان - ایران
 • جعفری، الهام [1] دانشجو
 • جعفری، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، رامین، خوزستان‌ـ‌ایران
 • جعفری، مجید [1] کارشناس ایستگاه اصلاح نژاد عباس ‏آباد، سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، مشهدـ‌ایران
 • جعفری، هوشنگ [1] استادیار، بخش تحقیقات علوم دامی- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایلام- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.ایلام، ایران.
 • جعفری، هوشنگ [1] بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایلام، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، ایلام- ایرات
 • جعفری آهنگری، یوسف [1] استاد گروه فیزیولوژی دام، دانشکدۀ علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • جلالی کوهی خیلی، سید مونس [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت - ایران
 • جلیلوند، قاسم [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زابل
 • جلیلوند، قاسم [1] عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
 • جلوخانی نیارکی، صابر [1] استادیار، بخش تحقیقات بیوتکنولوژی, موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج، ایران.
 • جمالی، محمدرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیۀ دام، گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی‏ـ‏ایران
 • جمال امام قیسی، نگین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهانـ‌ایران
 • جمشیدی زاد، فرحناز [1] کارسناش مسئول شورای فنی پروتئین
 • جمیلی، فرشته [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • جمیلی، فرشته [1] دانشجوی دکتری گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، پردیس بین‌الملل، دانشگاه فردوسی مشهد،
 • جنگی اقدم، سودا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد
 • جهانیان، رحمان [1] استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده کشاورزی گروه علوم دامی
 • جهان بین، رعنا [1] کارشناس ارشد گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران‌ـ‌ایران
 • جهان بین، رعنا [1] کارشناس ارشد، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • جوانروح علی آباد، علی [1] دانشجوی دکتری اصلاح نژاد دام دانشگاه تربیت مدرس
 • جواهری بارفروشی، هدی [1] استادیار موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان آموزش، تحقیقات و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چ

 • چاجی، مرتضی [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ملاثانی‌ـ‌ایران
 • چاجی، مرتضی [1] دانشیار دانشکده علوم دامی-دانشگاه کشاورزی رامین
 • چاجی، مرتضی [1] دانشیار،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، عضو هیات علمی، تخصص: غذا و تغذیه دام، اهواز، ایران.
 • چاجی، مرتضی [1] دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکدة علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ملاثانی، ایران
 • چاجی، مرتضی [1] دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز،ملاثانی ایران
 • چاجی، مرتضی [1] دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، خوزستان، ایران
 • چاجی، مرتضی [1] دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • چاجی، مرتضی [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی‏ـ‏ایران
 • چاجی، مرتضی [1] دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • چاجی، مرتضی [1] دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ملاثانی - ایران
 • چاجی، مرتضی [1] دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، عضو هیات علمی، تخصص: تغذیه نشخوارکنندگان
 • چاجی، مرتضی [1] هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • چاشنی دل، یداله [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، تخصص: غذا و تغذیه نشخوارکنندگان/ بیوشیمی و کنترل کیفی مواد غذایی
 • چمنی، محمد [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • چمنی، محمد [1] دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • چمنی، محمد [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران‌ـ‌ایران

ح

خ

 • خاتمی، سیده اعظم [1] کارشناس ارشد، گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • خادم، علی اکبر [1] استادیار گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران
 • خادم، علی اکبر [1] استادیار، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران
 • خادم، علی اکبر [1] دانشیار گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • خادم، علی اکبر [2] دانشیار، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت
 • خادم، علی اکبر [1] دانشیار گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت - ایران
 • خادم، علی اکبر [1] دانشیار گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
 • خادم، علی اکبر [1] دانشیار، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران
 • خادم، علی‌اکبر [1] دانشیار گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • خادمی شورمستی، داریوش [1] دانشجوی دکتری تخصصی، گروه پرورش و مدیریت طیور، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • خاکی، محمد [1] مربی پژوهشیار، بخش پژوهش‏های مدیریت پرورش دام، مؤسسۀ تحقیقات علوم دامی کشور، کرج، ایران
 • خاکشور، ناصر [1] گروه علوم دامی- دانشگاه فردوسی - دانشکده کشاورزی
 • خالقی میران، سید ناصر [1] دانشجوی دکتری، گروه پرورش و مدیریت طیور، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • خالقی میران، سید ناصر [1] دانشجوی دکتری، گروه پرورش و تولید طیور، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران‌ـ‌ایران
 • خدادادی، ایران [1] کارشناس ارشد، گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ملاثانی‌ـ‌ایران
 • خدایی مطلق، مهدی [1] هیئت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک، کد پستی 8349- 8- 38156
 • خدایی مطلق، مهدی [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، اراک
 • خیری، فرشید [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • خردمند، آرش [1] عضو هیآت علمی
 • خردمند، آرش [1] عضو هیآت علمی دانشگاه لرستان
 • خرمی، بهزاد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت
 • خسروی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند - ایران
 • خسروی نیا، حشمت ا... [1] عضو هیات علمی/دانشگاه لرستان
 • خسروی نیا، حشمت اله [1] دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‏ آباد
 • خسروی نیا، حشمت اله [1] دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم ‏آباد، ایران
 • خسروی نیا، حشمت اله [1] دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‏ آبادـ‌ایران
 • خسروی نیا، حشمت اله [2] دانشگاه لرستان، تخصص: تغذیه و مدیریت طیور
 • خسروی نیا، حشمت اله [1] عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
 • خضری، امین [1] استادیار، گروه مهندسی علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • خضری، امین [1] عضو هیات علمی بخش علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • خضریان، علی [1] دانشجوی دکتری دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • خضریان، علی [1] دانشجوی دکتری دامپزشکی گروه دامپزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه
 • خطیب جو، علی [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام- ایران
 • خطیب جو، علی [1] استادیار،گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.
 • خطیب جو، علی [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام
 • خطیب جو، علی [1] گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام، شهر ایلام
 • خطیب جو، علی [3] عضو هیات علمی
 • خلخالی ایوریق، رضا [1] گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری ایران
 • خلیق، فرهاد [1] گروه علوم دامی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه فردوسی مشهد
 • خواجعلی، فیبرز [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • خواجه بمی، محمد [1] دانشجوی دکتری،گروه علوم دامی، دانشکده کشاوزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • خواجوی، حمید رضا [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه علوم طیور، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • خواجوی، مختار [1] دانشگاه یاسوج، تخصص: تغذیه طیور
 • خواجوی، مختار [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج،
 • خوروش، محمد [1] دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه صنعتی اصفهان
 • خوش بخت، زینب [1] دانشجوی دورۀ دکتری گرایش فیزیولوژی دام، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت‌، ایران

د

ر

 • ریاسی، احمد [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان‌ـ‌ایران
 • راهی، فاطمه [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج،
 • راه چمنی، رضا [1] گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس،گنبد کاووس، گلستان، ایران
 • رجایی راد، عباس [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، خوزستان، ایران
 • رجب زاده نسوان، محسن [1] دانشجوی دکتری تخصصی گروه تغذیه دام و طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گلستان، ایران
 • رجبی مرند، بهزاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران
 • رجبی مرند، بهزاد [1] دانشجوی دکتری،پردیس کشاورزی و منابع طبعیی، دانشگاه تهران
 • رحیمی، شعبان [1] استاد گروه پرورش و تولید طیور، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • رحیمی، شعبان [1] استاد گروه پرورش و تولید طیور، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • رحیمی، شعبان [1] استاد گروه پرورش و تولید طیور، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران‌ـ‌ایران
 • رحیمی، شعبان [1] دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، تخصص: بیماری های طیور
 • رحیمی، شعبان [1] هیت علمی دانشگاه تربیت مدرس
 • رحیمی، شعبان [1] استاد گروه پرورش و مدیریت طیور، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • رحیمی، شعبان [1] استاد، گروه پرورش و مدیریت طیور، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • رحیمی، شعبان [1] استاد گروه علوم طیور، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • رحیمی، شهرام [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز،‏ ایران
 • رحیمی، قدرت اله [1] استاد، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دام و آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
 • رحیمیان، سعید [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • رحیم زاده، راضیه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه زابل، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی
 • رحیمی میانجی، قدرت [1] گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • رحیمی نیت، فرزانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • رزاق نیا، محمد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
 • رزم کبیر، محمد [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه کردستان، ایران
 • رسا ایزدی، مهسا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • رستمی، سپیده [1] کارشناسی ارشددانش آموخته ژنتیک و اصلاح دام گروه علوم دامی ;دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی -دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان-اهواز-ایران
 • رشیدی، نسرین [1] دانشجوی دکتری تغذیه طیور،گروه علوم دامی،دانشکده کشاورزی،دانشگاه ایلام،ایلام-ایران
 • رضایی، مرتضی [1] استادیار، بخش تغذیه دام، موسسه علوم دامی کشور، کرج، ایران
 • رضایی، مرتضی [1] استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات تغذیۀ دام، مؤسسۀ تحقیقات علوم دامی کشور، کرج
 • رضاخانی، امیرحسین [1] عضو هیات علمی مرکز آموزش امام خمینی (ره) جهاد کشاورزی
 • رضازاده، حسین [1] 4.اداره طیور و زنبور عسل، سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی
 • رضایزدی، کامران [1] پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه تهران، تخصص: تغذیه نشخوارکنندگان
 • رضایزدی، کامران [1] دانشیار پردیس کرج
 • رضایزدی، کامران [1] دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • رضایزدی، کامران [1] دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم زراعی و دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • رضایزدی، کامران [1] دانشیار گروه مهندسی علوم دام، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • رضاقلی وند لاهرود، عبداله [1] گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
 • رضائی، الهه [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی دام، گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ایران
 • رضائی، جواد [2] استادیار تغذیه نشخوارکنندگان، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • رضائی، مرتضی [1] استادیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • رضائی، منصور [1] هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • رضوانی، محمدرضا [1] دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، تخصص: تغذیه دام
 • رضوانی، محمدرضا [2] هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، تخصص: تغذیه دام
 • رضوانی، محمدرضا [2] استادیار، بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز،‏ ایران
 • رکنی، حسن [1] عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.
 • رکوعی، محمد [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زابل
 • رکوعی، محمد [1] دانشیار ژنتیک و اصلاح دام، گروه علوم دامی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • رکوعی، محمد [1] دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زابل، ایران
 • رکوعی، محمد [1] دانشیار گروه علوم دامی و بیوانفورماتیک دانشگاه زابل، تخصص: ژنتیک و اصلاح نژاد دام/ ژنتیک کمی/ اصلاح نژاد گاو شیری/ شبیه‌سازی/ ژنتیک جمعیت
 • رکوعی، محمد [1] دانشگاه زابل، تخصص: ژنتیک و اصلاح نژاد دام/ ژنتیک کمی/ اصلاح نژاد گاو شیری/ شبیه‌سازی/ ژنتیک جمعیت
 • رکوعی، محمد [1] دانشگاه زابل، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی و گروه بیوانفورماتیک
 • رمضانخانی، جعفر [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاروزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،
 • رنجبر، زهرا [1] گروه علوم دامی، دانشگاه رازی
 • روزبهان، یوسف [1] استاد، گروه علوم دامی، دانشگاه تربیت مدرس، تخصص: تغذیه نشخوارکنندگان
 • روزبهان، یوسف [1] دانشگاه تربیت مدرس، تخصص: تغذیه نشخوارکنندگان
 • روستایی علی مهر، محمد [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • روستایی علی مهر، محمد [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت - ایران
 • روستایی علیمهر، محمد [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت - ایران
 • رئوف زاده، سمیه [1] کارشناس ارشد گروه ژنتیک پزشکی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران

ز

 • زابلی، غلام رضا [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • زارعی، محمد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز، الیگودرز
 • زارعی، مهدی [1] دانشیار گروه بهداشت و مواد غذایی، دانشکدة دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • زارعی، مهدی [1] دانشیار گروه بهداشت و مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • زارعی، مهدی [1] دانشیار گروه بهداشت و مواد غذایی، دانشکدۀ دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • زارع بیدکی، محمود [1] مدیر عامل شرکت تدارکاتی کاله (پل)
 • زارع شحنه، احمد [3] استاد، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده علوم زراعی و دامی، گروه علوم دامی
 • زارع شحنه، احمد [1] استاد گروه علوم دامی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • زارع شحنه، احمد [1] پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده علوم زراعی و دامی، گروه علوم دامی
 • زارع قلعه جیق، فاطمه [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز
 • زاغری، مجتبی [1] استاد، گروه علوم دام، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • زاغری، مجتبی [1] دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • زالی، ابوالفضل [1] دانشیار گروه مهندسی علوم دام، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • زالی، ابوالفضل زالی [2] هیئت علمی دانشگاه تهران
 • زاهدی فر، مجتبی [1] دانشیار بخش تحقیقات تغذیه دام، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • زبده، محمدرضا [1] دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، گروه علوم دامی
 • زرقی، حیدر [1] دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده کشاورزی - گروه علوم دامی، تخصص: تغذیه طیور
 • زرقی، حیدر [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • زرقی، حیدر [2] گروه علوم دامی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه فردوسی مشهد- مشهد- ایران
 • زره داران، سعید [1] استاد، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • زمانی، پویا [1] عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا
 • زمانی افشار، سمیه [1] --
 • زین الدینی، سعید [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج - ایران
 • زین الدینی، سعید [2] دانشیار، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، تخصص: فیزیولوژی دام
 • زین الدینی، سعید [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران
 • زین الدینی، سعید [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران، کرج - ایران
 • زندی، محمد [1] سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده کشاورزی، تخصص: بیوتکنولوژی دام/ لقاح آزمایشگاهی/ شبیه‌سازی حیوانات/ سلول‌های بنیادی/ ژنتیک مولکولی/ کشت بافت/ مدیریت و پرورش دام و طیور
 • زندی، محمدباقر [1] مرکز اصلاح نژآد و بهبود تولیدات دامی کشور
 • زینلی، سمیه [1] کارشناس آزمایشگاه ژنتیک دام

ژ

 • ژندی، مهدی [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج - ایران
 • ژندی، مهدی [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • ژندی، مهدی [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ژندی، مهدی [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ژندی، مهدی [1] پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تخصص: فیزیولوژی تولیدمثل
 • ژندی، مهدی [1] دانشیار گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج - ایران

س

 • ساری، محسن [1] استادیار، دانشکدۀ علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، خوزستان‌ـ‌ایران
 • ساری، محسن [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکدة علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ایران
 • ساری، محسن [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، خوزستان، ایران
 • ساری، محسن [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ملاثانی، ایران
 • ساری، محسن [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • ساری، محسن [1] هیات علمی
 • ساری، محسن [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ملاثانی‌ـ‌ایران
 • ساری، محسن [1] دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • ساقی، داود علی [1] استادیار پژوهشی ژنتیک و اصلاح نژاد دام، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، خراسان رضوی، مشهد، ایران
 • ساکی، علی اصغر [1] استاد،دانشگاه بوعلی سینا - گروه علوم دامی، تخصص: تغذیه طیور و دام
 • ساکی، علی اصغر [1] عضو هیئت علمی
 • ساکی، علی اصغر [1] عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • سالاری، سمیه [1] استادیار، دانشکدۀ علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، خوزستان‌ـ‌ایران
 • سالاری، سمیه [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکدة علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ایران
 • سالاری، سمیه [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • سالاری، سمیه [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ایران
 • سالاری، سمیه [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، خوزستان، ایران
 • سالاری، سمیه [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ایران
 • سالاری، سمیه [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ملاثانی، ایران
 • سالاری، سمیه [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی‏ـ‏ایران
 • سالاری، سمیه [1] عضو هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • سالاری، سمیه [1] عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • سالاری، سمیه [1] نخصص: تغذیه طیور/ کاربردگیاهان دارویی در تغذیه طیور/ رفتارشناسی طیور/ استفاده از پسماندهای روغن‌کشی شده در تغذیه طیور/ استفاده از عناصر معدنی کم نیاز به‌خصوص روی در تغذیه طیور/ عوامل موثر بر رفاه و آسایش پرندگان مطالعاتی
 • سالاری، علی اکبر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • سالارمعینی، محمد [1] دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ابران
 • سالارمعینی، محمد [1] دانشیار، هیات علمی بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • سالاری نیا، امیر [1] گروه علوم دام، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • ساور سفلی، سیما [1] استادیار، بخش پژوهش‏ های ژنتیک و اصلاح نژاد، مؤسسۀ تحقیقات علوم دامی کشور، کرج، ایران
 • ساور سفلی، سیما [1] استادیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج، ایران
 • سپهر، زهرا [1] کارشناس ارشد، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس‌ـ‌ایران
 • سپهری مقدم، حشمت [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران.
 • ستائی مختاری، مرتضی [1] گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه جیرفت، تخصص: ژنتیک کمی/ ژنتیک و اصلاح نژاد گوسفند و بز/ ژنتیک و اصلاح نژاد گاو شیری/ تنوع ژنتیکی و تجزیه شجره در دام‌های اهلی
 • سیدآبادی، حمیدرضا [1] محقق، بخش تحقیقات بیوتکنولوژی، مؤسسۀ تحقیقات علوم دامی کشور
 • سیدجعفری، احسان [1] گروه زیست فناوری، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • سیدشریفی، رضا [1] دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی، تخصص: ژنتیک و اصلاح نژاد دام/ ژنتیک کمی/ تعیین ضرایب اقتصادی صفات/ استراتژی های اصلاح نژادی/ منحنی های شیردهی و تداوم شیردهی و بهینه سازی سیستم های اصلاحی و تعیین پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات
 • سیدعلیان، احمدرضا [1] مربی، کارشناس مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور، کرج
 • سراوانی، منصور [1] گروه علوم دامی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل ، ایران
 • سرباز، الهام [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • سریر، هادی [1] گروه علوم دامی دانشگاه بیرجند
 • سعادت منش، گوهر [1] دانش آموخته دانشگاه شیراز
 • سعیدی، پروین [1] کارشناس‌ارشد فیزیولوژی دام، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ایران
 • سیفی، عین الله [1] 3. بخش پژوهشهای زنبور عسل، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • سلطانی، مهدی [1] دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان
 • سلطانی، مهدیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه جیرفت، جیرفت‌ـ‌ایران
 • سلطانعلی نژاد، فرهاد [1] دانشکده دامپزشکی- دانشگاه ارومیه
 • سلیمانی، محمد رضا [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم طیور دانشگاه تربیت مدرس
 • سلیمیان، علی محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان - ایران
 • سنجابی، محمد رضا [1] عضو هیات علمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
 • سنجری، الهه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد،بخش علوم دامی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،کرمان، ایران
 • سوخته زاری، کبری [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.
 • سوری، منوچهر [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
 • سوری، منوچهر [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه – ایران
 • سوری، منوچهر [1] دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران
 • سوری، منوچهر [3] گروه علوم دامی-دانشکده کشاورزی-دانشگاه رازی-کرمانشاه-ایران

ش

 • شاپورزاده، علی [1] کارشناس ارشد جهاد کشاورزی
 • شادپرور، عبدالاحد [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت‌ـ‌ایران
 • شاکری، پیروز [1] استادیار بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • شاکری، پیروز [1] استادیار پژوهشی بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، کرمان
 • شاکری، پیروز [1] استادیار پژوهشی بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان کرمان
 • شاکری، پیروز [1] استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، تخصص: تغذیه نشخوارکنندگان/ متابولیت‌های ثانویه در تغذیه نشخوارکنندگان/ عصاره‌ها و اسانس های روغنی
 • شاکری، ملک [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج - ایران
 • شاکری، ملک [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • شاکری، ملک [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • شاکری، ملک [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • شاکری، ملک [1] پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، تخصص: تولیدمثل/ کشت سلول/ سلول های بنیادی/ نانوتکنولوژی
 • شاهی، بهریه [1] کارشناس‌ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • شاه ابراهیمی، نسترن [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع-طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی، ایران
 • شاهوردی، عبدالحسین [1] عضو هیات علمی پژوهشگاه رویان
 • شبانی، اکرم [1] دانشجوی دکتری گروه تغذیۀ دام، دانشکدۀ علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • شجاعیان، کمال [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل - ایران
 • شجاعیان، کمال [1] گروه علوم دامی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • شیرازی، ابوالفضل [1] هیئت علمی
 • شیرزادی، حسن [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام- ایران
 • شیرزادی، حسن [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • شیرزادی، حسن [1] دانشجوی دکتری گروه پرورش و تولید طیور، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • شیرزادی، حسن [4] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • شیرزادی، حسن [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • شریعتی، پروین [1] دانشجو
 • شریعتی، محمد مهدی [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • شریعتمداری، فرید [1] استاد دانشگاه تربیت مدرس
 • شریعتمداری، فرید [1] استاد، گروه پرورش و تولید طیور، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • شریعتمداری، فرید [1] استاد گروه پرورش و تولید طیور، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • شریعتمداری، فرید [1] استاد، گروه پرورش و مدیریت طیور، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • شریعتمداری، فرید [1] استاد، گروه پرورش و مدیریت طیور، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • شریعتمداری، فرید [1] استاد گروه پرورش و مدیریت طیور، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • شریعتمداری، فرید [1] استاد، گروه پرورش و مدیریت طیور، دنشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • شریعتمداری، فرید [1] استاد گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، تربیت مدرس
 • شریعتمداری، فرید [1] دانشکده کشاورزی - - دانشگاه تربیت مدرس
 • شریعتمداری، فرید [1] دانشگاه تربیت مدرس
 • شریعتمداری، فرید [1] گروه علوم طیور دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
 • شریعتمداری، فرید [1] گروه غلوم طیور دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرسکشاورزی
 • شریعتمداری، فرید [1] استاد گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران‌ـ‌ایران
 • شریعتمداری، فرید [1] استاد، گروه علوم طیور، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • شیرعلی نژاد، اکبر [1] کارشناس ارشد، گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • شرفی، محسن [1] استادیار، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه پرورش و مدیریت طیور - تخصص: ‌فیزیولوژی تولیدمثل
 • شرفی، محسن [2] دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه پرورش و تغذیه طیور - تخصص: ‌فیزیولوژی تولیدمثل
 • شرفی، محسن [1] عضو هیات علمی گروه علوم طیور، دانشگاه تربیت مدرس
 • شرفی، محسن [1] عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
 • شرفی، محسن [1] گروه علوم طیور، دانشکده کشاورزی داشنگاه تربیت مدرس
 • شریفی، افروز [1] دانشجوی دکتری دانشگاه کشاورزی رامین
 • شریفی، داود [1] دانشیار گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت‌ـ‌ایران
 • شریفی، سید داود [1] استادیار، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت
 • شریفی، سید داود [1] استادیار، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران
 • شریفی، سید داود [1] استادیار، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت
 • شریفی، سید داود [1] استادیار گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت - ایران
 • شریفی، سید داود [1] استادیار گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران
 • شریفی، سید داود [1] استاد دانشگاه تهران
 • شریفی، سید داود [1] دانشیار گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشکاه تهران
 • شریفی، سید داود [1] دانشیار گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت – ایران
 • شریفی، سید داود [1] دانشیار، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شریفی، سید داود [1] دانشیار، گروه علوم دام و طیور، دانشگاه تهران، پاکدشت‌ـ‌ایران
 • شریفی، سید داود [1] دانشیار، گروه علوم دام و طیور، دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان
 • شریفی، سید داود [4] دانشگاه تهران
 • شریفی، سید داوود [1] دانشیار، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت - ایران
 • شریفی حسینی، محمد مهدی [1] استادیار، گروه مهندسی علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • شریفی حسینی، محمد مهدی [1] استادیار بخش علوم دامی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
 • شریفی حسینی، محمد مهدی [1] استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • شریفی حسینی، محمد مهدی [1] عضو هیات علمی بخش علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • شریفی حسینی، محمد مهدی [1] هیات علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • شریفی نیا، مرتضی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران
 • شیرمحمد، فاطمه [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس
 • شیرمرادی، زهره [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران
 • شیروانی بروجنی، نرگس [1] مدیر برنامه‌ریزی و کنترل، شرکت تدارکاتی کاله (پل)، تهران
 • شفیعی، هادی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • شفیعی پور، داریان [1] دانشجوی دکترای تغذیه دام گروه علوم دامی، دانشکدة علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ایران
 • شفیق، هانیه [1] دانشجو کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج - ایران
 • شکری، علی نقی [1] گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام، شهر ایلام
 • شکراللهی، برهان [1] دانشیار ، گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، تخصص: ژنتیک و اصلاح نژاد دام/ ژنتیک مولکولی
 • شکرانی، بهروز [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته تغذیه طیور دانشگاه آزاد شهرقدس
 • شکوری، میرداریوش [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • شکوری، میر داریوش [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • شمس الهی، ساجده [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 • شمس برهان، محمد بهاءالدین [1] دانش¬آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، مهاباد - ایران
 • شمس شرق، محمود [1] دانشیار گروه تغذیه دام و طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گلستان، ایران
 • شهابی، رامین [1] کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • شهیر، محمد حسین [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان‌ـ‌ایران
 • شهیر، محمد حسین [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه زنجان، زنجان‌ـ‌ایران
 • شهیر، محمد حسین [1] دانشگاه زنجان- دانشیار
 • شهیر، محمد حسین [1] دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان
 • شهریاری، علی [1] دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران
 • شهره، بهرام [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • شهروز، رسول [1] دانشکده دامپزشکی - دانشگاه ارومیه
 • شه طلب، علیرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه علوم طیور
 • شیوازاد، محمود [1] استاد، گروه تغذیه طیور، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • شیوازاد، محمود [2] پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده علوم زراعی و دامی، گروه علوم دامی، تخصص: تغذیه طیور
 • شیوازاد، محمود [1] عضو هیئت علمی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج- دانشگاه تهران
 • شورنگ، پروین [1] استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته‏ای، پژوهشکدۀ کشاورزی هسته ‏ای کرج، ایران

ص

 • صادقی، بلال [1] استادیار، گروه بهداشت و مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان - ایران
 • صادقی، مصطفی [1] دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه تهران - تخصص: ژنتیک و اصلاح نژاد دام/ ژنتیک مولکولی
 • صادقی سفیدمزگی، علی [1] استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان، تخصص: استراتژهای انتخاب/ جنبه‌های اقتصادی دامپروری و اصلاح دام/ جنبه‌های اقتصادی اصلاح دام و مدیریت گاوهای شیری/ شاخص های ژنتیکی – اقتصادی/ تدوین استراتژی‌های اصلاح دام/ ارزیابی ژنتیکی/ تجزیه و تحلیل‌های آماری
 • صادقی سفیدمزگی، علی [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • صادقی سفیدمزگی، علی [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان‌ـ‌ایران
 • صادقی سفیدمزگی، علی [1] اصفهان- دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده کشاورزی- گروه علوم دامی
 • صادق سفید مزگی، علی [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهانـ‌‌ایران
 • صیادنژاد، محمدباقر [1] مرکز اصلاح نژآد و بهبود تولیدات دامی کشور
 • صیادنژاد، محمد باقر [1] مرکز اصلاح نژاد دام کشور،
 • صالحی، عبدالرضا [1] lهیئت علمی
 • صالحی، عبدالرضا [1] استاد دانشگاه تهران
 • صالحی، عبدالرضا [1] دانشیار گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت
 • صالحی، عبدالرضا [1] دانشیار گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت‌ـ‌ایران
 • صالحی، عبدالرضا [1] دانشیار، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران
 • صالحی، مهناز [1] مربی پژوهش، بخش فرآوری تولیدات دامی، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج، البرز
 • صالحی، مهناز [1] مربی پژوهشی، بخش فرآوری تولیدات دامی، مؤسسۀ تحقیقات علوم دامی کشور، کرج‌، ایران
 • صالحی، مهناز [1] مربی پژوهشی، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج
 • صالحی، مهناز [1] مربی پژوهشی، بخش فرآوری تولیدات دامی، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج
 • صالحی، مهناز [1] مربی پژوهشی، بخش فرآوری تولیدات دامی، مؤسسۀ تحقیقات علوم دامی کشور، کرج، ایران
 • صالحی، مهناز [1] عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 • صالحی، مهناز [1] مربی، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج، ایران
 • صحاف، سید احمد [1] گروه علوم دامی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد- ایران
 • صداقت، اصغر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم طیور، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • صیداوی، علی رضا [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، گیلان
 • صفایی، محمد [1] دانشجوی دکترا
 • صفائی، امیررضا [1] استادیار، مدیر طرح و برنامه موسسه تحقیقات علوم دامی کشور،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • صفدریان، مریم [1] دانش آموخته کارشناس ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت
 • صفری، حسن [1] کارشناس ارشد رشتۀ تغذیۀ دام، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • صمدی، صبا [1] کارشناس ارشد، گروه باغبانی، دانشکدۀ تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • صمدی، فیروز [1] دانشیار، گروه فیزیولوژی دام، دانشکدۀ علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ض

ط

 • طاطار، احمد [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی، ایران
 • طاطار، احمد [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی‏ـ‏ایران
 • طاطار، احمد [1] هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • طالبیان مسعودی، علیرضا [1] بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اراک، ایران
 • طالبیان مسعودی، علیرضا [1] دانشجوی دکتری دانشگاه رازی کرمانشاه و مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، اراک، ایران
 • طاهر، مسعود [1] کارشناسی ارشد
 • طاهری، حمیدرضا [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه زنجان، زنجان‌ـ‌ایران
 • طاهری، مهدیه [1] بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • طاهرپور، کامران [1] دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام- ایران
 • طاهرپور، کامران [2] دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.
 • طاهرپور، کامران [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • طاهرپور، کامران [3] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • طاهر پور، کامران [1] گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام، شهر ایلام
 • طاهرخانی، رضا [1] دانشگاه پیام نور
 • طباطبایی، سید حسین [1] دنشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا
 • طباطبایی، صالح [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (خوزستان)، ملاثانی‌ـ‌ایران
 • طباطبایی وکیلی، صالح [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ملاثانی، ایران
 • طباطبایی وکیلی، صالح [1] دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • طباطبایی وکیلی، صالح [1] عضو هیات علمی دانشگاه رامین
 • طباطبائی وکیلی، صالح [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ایران
 • طباطبائی وکیلی، صالح [1] دانشیار گروه علوم دامی ;دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی -دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان-اهواز-ایران
 • طباطبائی وکیلی، صالح [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز - ایران
 • طباطبائی وکیلی، صالح [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ایران
 • طباطبائی وکیلی، صالح [1] گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ایران، تخصص: تولیدمثل دام/ فیزیولوژی دام/ تغذیه مرتبط به بحث فیزیولوژِی دام
 • طباطبائی وکیلی، صالح [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ایران
 • طهماسبی، رضا [1] دانشیار، بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران.
 • طهماسبی، رضا [1] استادیار بخش علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • طهماسبی، رضا [1] استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • طهماسبی، رضا [1] بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • طهماسبی، غلامحسین [1] 1. استاد پژوهشی بخش زنبور عسل، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران Tahmasbigholamhosein@gmail.com
 • طهماسبی، غلام حسین [1] استاد، بخش تحقیقات زنبور عسل، مؤسسۀ تحقیقات علوم دامی کشور، کرج‌ـ‌ایران
 • طهمورث پور، مجتبی [1] عضو هیأت علمی
 • طوافی، مچید [1] دانشگاه علوم پزشکی لرستان

ع

غ

 • غیاثی، سید احسان [1] استاد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.
 • غیاثی، سید احسان [1] دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • غریبی، ساحره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • غزنوی، طاهره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد پرورش و مدیریت تولید طیور، گروه علوم دامی، دانشگاه بیرجند، بیرجند - ایران
 • غضنفری، شکوفه [1] استادیار گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • غضنفری، شکوفه [1] استادیار، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت - ایران
 • غضنفری، شکوفه [1] استادیار، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت‌ـ‌ایران
 • غضنفری، شکوفه [1] دانشیار گروه علوم دام و طیور - پردیس ابوریحان - تخصص:‌تغذیه طیور
 • غضنفری، شکوفه [1] دانشیار، گروه علوم دام و طیور - پردیس ابوریحان - تخصص:‌تغذیه طیور
 • غضنفری، شکوفه [1] دانشیار گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، تهران-ایران
 • غلامی، حسین [1] استادیار، بخش تحقیقات تغذیه دام و طیور، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج، ایران.
 • غلامی، حسین [1] استادیار بخش تحقیقات تغذیه و فیزیولوژی دام و طیور، مؤسسۀ تحقیقات علوم دامی کشور، کرج
 • غلامی، حسین [1] موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، تخصص: تغذیه گوسفند وبز و ارزیابی مواد خوراکی
 • غمگسار، مرضیه [1] کارشناس ارشد،گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • غنی پور، مانی [1] کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات کرم ابریشم کشور، گیلان

ف

 • فیاضی، جمال [1] دانشیار، دانشکده‏ی علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • فیاضی، جمال [1] دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، رامین، خوزستان‌ـ‌‌ایران
 • فیاضی، جمال [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (خوزستان)، ملاثانی‌ـ‌ایران
 • فیاضی، جمال [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز - ایران
 • فتاح، امیر [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس
 • فتاح نیا، فرشید [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام
 • فتاح نیا، فرشید [1] عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام - تخصص: تغذیه نشخوارکنندگان/ گاوهای شیری
 • فتحی، سمیه [1] گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • فتحی، مختار [1] دانشگاه پیام نور مرکز سنندج
 • فتحی نسری، محمد حسن [1] استاد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.
 • فتحی نسری، محمد حسن [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند - ایران
 • فراستی، سیروس [1] استادیار،بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران.
 • فراستی، سیروس [1] کارشناس جهاد کشاورزی
 • فرجی آروق، هادی [1] استادیار، پژوهشکدۀ دام‏های خاص، دانشگاه زابل، ایران
 • فرجی آروق، هادی [1] استادیار پژوهشی پژوهشکده دام های خاص، دانشگاه زابل
 • فرجی آروق، هادی [1] استادیار پژوهشکده دام های خاص، دانشگاه زابل
 • فرجی آروق، هادی [1] استادیار ژنتیک و اصلاح دام، پژوهشکده دامهای خاص، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • فرجی آروق، هادی [1] دانشگاه زابل، پژوهشکده دام‌های خاص
 • فرح آور، عباس [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • فرهی، مجید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران
 • فرهادی، ایوب [1] ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دام و آبزیان، تخصص: ژنتیک و اصلاح نژاد دام/ ژنتیک مولکولی/ بیوتکنولوژی/ سیتوژنتیک و نقشه یابی ژن ها/ کشت سلولی/ مهندسی ژنتیک
 • فرهادی، ثنا [1] کارشناس ارشد، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • فرهنگ‏فر، همایون [1] استاد گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجندـ‌ایران
 • فرهنگ فر، همایون [1] استاد گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • فرهنگ فر، همایون [1] استاد گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجندـ‌ایران
 • فروغ عامری، نادر [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • فضایلی، حسن [1] عضو هیات علمی-تحقیقات علوم دامی کشور
 • فضائلی، حسن [1] استاد، بخش پژوهش‏های تغذیۀ دام و طیور، مؤسسۀ تحقیقات علوم دامی کشور، کرج، ایران
 • فضائلی، حسن [1] استاد بخش تحقیقات تغذیه دام، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • فضائلی، حسن [1] استاد، بخش تغذیه و فیزیولوژی، مؤسسۀ تحقیقات علوم دامی کشور، کرج‌ـ‌ایران
 • فضائلی، حسن [1] دانشیار، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج
 • فضائلی، حسن [1] ، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج
 • فغانی، مصطفی [1] دانشگاه آزاد اسلامی- واحد شهرکرد
 • فلاح، روزبه [1] گروه علوم دامی دانشگاه لرستان
 • فولادوند، فاطمه [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم دامی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

ق

ک

گ

ل

م

 • میار، یونس [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد ، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت
 • ماسوری، بابک [1] دانشجوی دکتری /دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • مبرزاده، خلیل [1] گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنابع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ایران
 • متقی‏ نیا، قاسم [1] کارشناس ارشد گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی، بیرجندـ‌ایران
 • مجتهدی، محسن [1] استادیار، عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند، ایران.
 • مجتهدی، محسن [1] هیئت علمی دانشگاه بیرجند
 • محبی، عبدالناصر [1] گروه دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • محیط، اردشیر [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • محیط، اردشیر [1] هیات علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان، تخصص: تغذیه طیور
 • محیط، اردشیر [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت‌، ایران
 • محیطی اصلی، مازیار [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • محیطی اصلی، مازیار [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت‌ـ‌ایران
 • محیطی اصلی، مازیار [1] دانشیار،گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
 • محمدی، اکرم [1] کارشناس ارشد، علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل
 • محمدی، یحیی [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • محمدی، رویه [1] دانشگاه تبریز
 • محمدی، سمیرا [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • محمدی، عادل [1] دانشجوی فارغ التحصیل
 • محمدی، عباس [1] هیئت علمی دانشگاه بیرجند
 • محمدی، فرهاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل - ایران
 • محمدی، مهرداد [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت - ایران
 • محمدی، مهرداد [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • محمدی، وحید [1] دانشگاه تهران
 • محمدآبادی، طاهره [1] استادیار، دانشکدۀ علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، خوزستان‌ـ‌ایران
 • محمدآبادی، طاهره [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ملاثانی - ایران
 • محمدآبادی، طاهره [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • محمدآبادی، طاهره [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ملاثانی‌ـ‌ایران
 • محمدآبادی، طاهره [3] دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، تخصص: تغذیه نشخوارکنندگان/ میکروبیولوِزی شکمبه/ آشنایی کامل با روشهای آزمایشگاهی در تغذیه نشخوارکنندگان
 • محمدآبادی، طاهره [1] عضو هیات علمی دانشگاه رامین
 • محمدآبادی، محمدرضا [1] دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
 • محمدآبادی، محمدرضا [1] دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • محمدی آرخلو، مولا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام، گروه علوم دامی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • محمدیان تبریزی، حمیدرضا [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس‌ـ‌ایران
 • محمدپناه، مهشید [1] کارشناس ارشد، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • محمد حسن، زهیر [1] دانشگاه تربیت مدرس
 • محمدزاده، سحر [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و دامپزشکی، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران
 • محمدزاده، سعید [1] هیئت علمی
 • محمدی سنگ چشمه، عبدالله [1] استادیار گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • محمدی سنگ چشمه، عبدالله [1] استادیار گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت - ایران
 • محمدی سنگ چشمه، عبدالله [1] گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، ورامین، ایران
 • محمدی سنگ چشمه، عبدالله [1] استادیار دانشگاه تهران، تخصص: بیوتکنولوژی تولیدمثل
 • محمدی سنگ چشمه، عبدالله [1] استادیار گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت‌ـ‌ایران
 • محمدی سنگ چشمه، عبدالله [1] استادیار، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
 • محمدی سنگ چشمه، عبدالله [1] استادیار، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت‌ـ‌ایران
 • محمدی سنگ چشمه، عبدالله [1] استاد دانشگاه تهران، تخصص: بیوتکنولوژی تولیدمثل
 • محمدی سنگ چشمه، عبدالله [1] استادیار گروه دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت
 • محمدی عمارت، حسن [1] دانشگاه زابل
 • محمدی قاسم آبادی، محمد حسین [1] گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • محمدمرادی، جواد [1] دانشجوی کارشناسی گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • محمودی، جمال [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد،گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • محمودنیا، ناصر [1] دانشجوی دکتری، گروه تولیدات دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • مددگار، امید [1] دانشیار، گروه ویروس ‏شناسی، دانشکدۀ دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • میر، فاطمه [1] کارشناس ارشد، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زابل، ایران
 • مرادی، منوچهر [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد
 • مرادی، مهدی [1] دانش¬آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز - ایران
 • مرادیان، حسن [1] کارشناس ارشد، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • مرادپور، زینب [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • مرادی شهربابک، حسین [1] استادیار، پردیس کشاورزی و منابع طبعیی، دانشگاه تهران، تخصص: ژنتیک و اصلاح نژاد دام/ ژنتیک مولکولی/ بحث ژنومیک
 • مرادی شهربابک، حسین [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده مهندسی علوم دامی و زراعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج - ایران
 • مرادی شهربابک، حسین [2] پردیس کشاورزی و منابع طبعیی، دانشگاه تهران، تخصص: ژنتیک و اصلاح نژاد دام/ ژنتیک مولکولی/ بحث ژنومیک
 • مرادی شهربابک، محمد [1] استاد، گروه علوم دامی، دانشکده مهندسی علوم دامی و زراعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • مرادی شهربابک، محمد [1] استاد گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم زراعی و دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج‌ـ‌ایران
 • مرادی شهربابک، محمد [2] پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده علوم زراعی و دامی، تخصص: ژنتیک و اصلاح نژاد دام/ ژنتیک کمی/ تجزیه داده ها/ آمار/ ارزیابی ژنومیک
 • مرادی کر، نصرالله [1] دانشگاه علوم پزشکی سمنان
 • مرتضایی، اشرف [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • میرحبیبی، سهیل [1] دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • میرحیدری، اعظم [1] دانشجوی سابق دکتری، گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • میرحسینی، سیدضیاالدین [1] استاد گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • میرزایی، حمیدرضا [1] دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
 • میرزایی، مهدی [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک
 • میرزایی آقجه قشلاق، فرزاد [1] دانشیار گروه علوم دامى، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • میرزایی آقجه قشلاق، فرزاد [1] گروه علوم دامی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • میرزایی الموتی، حمیدرضا [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه زنجان، زنجان
 • میرزایی الموتی، حمیدرضا [1] دانشگاه زنجان، تخصص: تغذیه دام
 • میرزایی الموتی، حمید رضا [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان - ایران
 • میرزایی الموتی، حمید رضا [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • میرزایی الموتی، حمید رضا [1] استادیار گروه علوم دامی دانشگاه زنجان
 • میرزایی الموتی، حمید رضا [1] هیئت علمی دانشگاه زنجان
 • میرزاده، خلیل [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی، ایران
 • میرزاده، خلیل [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز - ایران
 • میرزاده، خلیل [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ایران
 • میرزاده، خلیل [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ایران
 • میرزاده، خلیل [1] دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکدة علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ملاثانی، ایران
 • میرزاده، خلیل [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنابع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ایران
 • میرزاده، خلیل [1] دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ملاثانی - ایران
 • میرزاده، خلیل [1] دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • میرزاده، خلیل [1] دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.
 • میرزاده، قدرت اله [1] استادیار مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان هرمزگان، بندرعباس - ایران
 • میرزایی گودرزی، سارا [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان‌ـ‌ایران
 • میرزایی گودرزی، سارا [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • میرزایی گودرزی، سارا [1] عضو هیئت علمی
 • میرزائی آقجه قشلاق، فرزاد [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • مرزبانی، حمید [1] دانشجویی کارشناسی ارشد. گروه علوم دامی، ،دانشگاه تهران
 • میرشمس الهی، آزاده [1] بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اراک، ایران
 • مرصادی ثابت کردمحله، طاهره [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
 • میرعبدالباقی، ژاله [1] مربی پژوهشی، بخش تحقیقات تغذیه، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج
 • میرمحمودی، روح اله [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران
 • میرمحمودی، روح اله [1] دانشگاه جیرفت
 • مرمضی، سهام [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد فیزیولوژی علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • میرهادی، سید احمد [1] استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات تغذیۀ دام، مؤسسۀ تحقیقات علوم دامی کشور، کرج
 • میرهادی، سید احمد [1] رئیس آزمایشگاه های موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 • مروج، حسین [1] دانشیار، گروه تغذیه طیور، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • مروج، حسین [1] استاد دانشگاه تهران پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج گروه علوم دامی
 • مروج، حسین [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • مروج، حسین [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • مروج، حسین [1] عضو هیئت علمی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج- دانشگاه تهران
 • مروج، حسین [1] هیات علمی
 • مروج، حسین مروج [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • مزدوری، زهره [1] کارشناس ارشد، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
 • مسعودی، عباس [1] دانشوی دکتری تخصصی/دانشگاه لرستان
 • مسعودی، عباس [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، ایران
 • مسعودی، علی اکبر [1] استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی تربیت مدرس
 • مسعودی، علی اکبر [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران-ایران
 • مسعودی، علی اکبر [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • مسعودی، علی اکبر [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • مسعودی، علی اکبر [1] دانشگاه تربیت مدرس
 • مسعودی، علی اکبر [1] عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، تخصص: ژنتیک مولکولی
 • مسعودی، علی اکبر [1] عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
 • مسلمی پور، فرید [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس - ایران
 • مشایخی، سیامک [1] استادیار، بخش اقتصادی و اجتماعی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، ورامین، ایران
 • مشایخی، نادر [1] 3. بخش پژوهشهای زنبور عسل، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • مصطفایی، فرض الله [1] دانشگاه رازی – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، گروه علوم دامی دانش آموخته ارشد علوم دامی، پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • مصطفی تهرانی، علی [1] استادیار بخش تحقیقات تغذیه و فیزیولوژی، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج - ایران
 • مصطفی لو، یوسف [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس - ایران.
 • مصطفی لو، یوسف [1] گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس،گنبد کاووس، گلستان، ایران
 • مصلحی، حمیدرضا [1] گروه علوم دامی, موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی
 • مصلحی، حمیدرضا [1] گروه علوم دامی، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
 • مصلحی، حمیدرضا [1] مربی گروه علوم دامی، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی کشاورزی. تهران. ایران
 • مظاهری، شهین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام
 • مظهری، مژگان [1] استادیار/دانشگاه جیرفت، تخصص: تغذیه طیور
 • مظهری، مژگان [1] استادیار، گروه پرورش حیوانات اهلی در مناطق گرمسیر، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه جیرفت، جیرفت‌ـ‌ایران
 • مظهری، مژگان [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران
 • معتمدی، صابر [1] دانشجوی فارغ التحصیل
 • معینی، محمد [2] دانشیار دانشگاه رازی
 • معینی، محمد [1] دانشگاه رازی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ، گروه علوم دامی
 • معینی، محمد مهدی [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
 • معینی، محمد مهدی [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
 • معینی، محمد مهدی [1] دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران
 • معینی، محمد مهدی [1] دانشگاه رازی، تخصص: تغدیه دام/ مواد معدنی
 • معینی، محمد مهدی [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه‌ـ‌ایران
 • معینی، محمد مهدی [1] دانشیار گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • معینی، محمد مهدی [1] عضو هیات علمی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه
 • معینی زاده، سمیه [1] دانش‌آموختة کارشناسی‌ارشد، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
 • مقبلی، مرتضی [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج - ایران
 • مقدم موسی‌آبادی، مریم [1] کارشناس ارشد، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجندـ‌ایران
 • مقیسه، اصغر [1] 'گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز
 • مقصودی، علی [1] استادیار گروه علوم دامی و پژوهشکده زیست فناوی کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • مقصودی، علی [1] دانشگاه تربیت مدرس
 • مقصودی، علی [1] عضو هیئت علمی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی؛ گروه بیوانفورماتیک؛ پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی، دانشگاه زابل. تخصص: ژنتیک و اصلاح
 • مقصودی، علی [1] دانشگاه زابل، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی و پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی دانشگاه زابل
 • ملاصالحی، محمدرضا [1] کارشناس ارشد مرکز اصلاح نژاد دام ایران، کرج
 • ملاکی، مختار [1] دانشجوی دکتری دانشگاه تبریز
 • ملاکی، مختار [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • ملکانه، محمد [1] دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 • ملک زاده، محمد [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • میمندی پور، امیر [1] پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تخصص: تغذیه طیور شاخصه بیوتکنولوژی غذایی/ پروبیوتیک ها/ آمینواسیدها/ مکمل های غذایی دام و طیور
 • میمندی پور، امیر [1] پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک
 • ممویی، مرتضی [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، تخصص: فیزیولوژی تولیدمثل
 • مموئی، مرتضی [1] استاد گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز - ایران
 • مموئی، مرتضی [1] استاد گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع‌طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی، ایران
 • مموئی، مرتضی [1] گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • مموئی، مرتضی [1] گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ایران
 • مموئی، مرتضی [1] دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • مموئئ، مرتضی [1] هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • منافی راثی، حسین [1] استادیار گروه علوم دامی، مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی، تهران، ایران
 • منافی راثی، حسین [1] عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی - سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی - تخصص: تغذیه نشخوارکنندگان/ تغذیه اسب
 • منصوری، علی [1] استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان - ایران
 • منصوری، مهتاب [1] دانش‌آموخنه کارشناسی ارشد، بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
 • منصوری، هرمز [1] استادیار بازنشسته، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج، ایران
 • منصوری، هرمز [1] استادیار بخش تغذیه و فیزیولوژی دام و طیور، مؤسسۀ تحقیقات علوم دامی کشور، کرج، ایران
 • منصوری، هرمز [1] هیات علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 • منطقی، معصومه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز - ایران
 • مهاجر، مختار [1] استادیار بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، گرگان - ایران
 • مهدوی، سید امیر حسین [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان‌ـ‌ایران
 • مهری، مرتضی [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس
 • مهری، مهران [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
 • مهری، مهران [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زابل
 • مهری، مهران [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل - ایران
 • مهری، مهران [2] دانشگاه زابل - تخصص: ‌تغذیه طیور
 • مهری، مهران [1] گروه علوم دامی ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • مهری، مهران [1] دانشگاه زابل
 • مهربانی یگانه، حسن [1] هیئت علمی علوم دامی
 • مهرنیا، محمد امین [1] گروه صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • مهمان‌نواز، یوسف [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
 • مهوری، پریسا [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
 • موسائی، امیر [1] گروه علوم دام، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران
 • موسوی، سید سعید [1] محقق بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، زنجان – ایران
 • موسوی، سید سعید [1] محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زنجان، زنجان -ایران
 • موسوی، سید ناصر [1] استادیار، گروه علوم دامی،دانشکده کشاورزی، واحد ورامین-پیشوا،دانشگاه آزاداسلامی،ورامین،ایران
 • موسوی، سیده اسماء [1] کارشناس ارشد، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان‌ـ‌ایران
 • موسوی، مجتبی [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج - ایران
 • موسوی، ناصر [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، ورامین

ن

 • نادری، یوسف [1] استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا
 • نادعلی، مرتضی [1] کارشناس ارشد، گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ملاثانی، ایران
 • ناصرمنش، حسین [3] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • ناصری هرسینی، رضا [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
 • ناصری هرسینی، رضا [1] دانشگاه رازی کرمانشاه- دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی- گروه علوم دامی
 • نامور، محدثه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نژاد دام، گروه علوم دامی ، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • نبی زاده، علی [1] مربی، گروه علوم دامی، گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد
 • نجاتی جوارمی، اردشیر [1] دانشیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم زراعی و دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج‌ـ‌ایران
 • نجفی، ابوذر [1] گروه علوم دامی دانشگاه تبریز
 • نجم الدینی، رخساره [1] گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • نجم الدینی، مهدیه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد. گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل .
 • نسیمی اصفهانی، شهین [1] کارشناس ارشد، گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • نصیری، امیرحسین [1] گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • نصراصفهانی، عفت [1] مربی گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور تهران
 • نصیرالاسلامی، معصومه [1] گروه علوم دامی - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی - دانشگاه رازی - کرمانشاه
 • نصراللهی، سید محمود [1] مشاور
 • نصرتی، مریم [1] عضو هیات علمی
 • نصیری مقدم، حسن [1] استاد دانشگاه فردوسی مشهد، تخصص:تغذیه طیور
 • نصیری مقدم، حسن [1] دانشگاه فردوسی مشهد - تخصص:‌ تغذیه طیور
 • نصیری مقدم، حسن [1] استاد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • نظری، زینب [1] دانش آموختە کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران؛ کارشناس ارشد تغذیه طیور، سازمان جهاد کشاورزی ایلام، ایران
 • نظری، محمود [1] استادیار گروه علوم دامی ;دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی -دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان-اهواز-ایران
 • نظری، محمود [1] استادیار گروه علوم دامی ،دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی -دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان-اهواز-ایران
 • نظران، محمدحسن [1] شرکت صدور احرار شرق، تهران، ایران
 • نظران، محمدحسن [1] کارشناس، شرکت صدور احرار شرق، تهران‌ـ‌ایران
 • نعمتی، ذبیح اله [2] دانشگاه تبریز
 • نعمتی، محمد حسین [1] استادیار پژوهشی گروه علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زنجان، زنجان - ایران
 • نعمتی، محمد حسین [1] بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زنجان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی زنجان - ایران
 • نعمتی، محمد حسین [1] دانشجوی دکتری علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زنجان و مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان، زنجان‌ـ‌ایران
 • نفیسی، مهرداد [1] محقق بخش علوم دامی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
 • نفیسی، مهرداد [1] مرکز تحقیقات کشاورزی تهران - تخصص: تغذیه/ مدیریت پرورش
 • نقی زاده، فتح اله [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه پرورش و تولید طیور، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • نقی ها، رضا [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • نقی ها، رضا [1] دانشگاه یاسوج - تخصص:‌ بافت شناسی دامی/ میکروب شناسیELISA
 • نیکخواه، علی [1] استاد گروه علوم دامی، دانشکده مهندسی علوم زراعی و دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج - ایران
 • نیکوصفت، زهرا [1] هییت علمی دانشگاه رازی
 • نیکوفرد، وجیهه [1] دانشجوی دکتری تغذیه دام و طیور، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه
 • نمازی زادگان، محمدامین [1] کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • نهیرات، محمدرضا [1] گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ایران
 • نوبخت، علی [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
 • نوبخت، علی [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، مراغه‌ـ‌ایران
 • نوبری، کریم [1] استادیار،بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • نویدشاد، بهمن [1] دانشیار گروه علوم دامى، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • نویدشاد، بهمن [1] دانشگاه محقق اردبیلی - تخصص: ‌تغذیه طیور
 • نویدشاد، بهمن [1] گروه علوم دامی, دانشگاه محقق اردبیلی
 • نوذری، یعقوب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و صنایع غذایی خوزستان، ملاثانی، اهواز، ایزان.
 • نوری، معصومه [1] گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • نورانی، مهدی [1] کارشناسی ارشد علوم طیور، دانشگاه تربیت مدرس
 • نوریان، علیرضا [1] استادیار، گروه آموزشی پاتوبیولوژی، دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • نوریان سرور، محمد ابراهیم [1] استادیار گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • نوریان سرور، محمد ابراهیم [1] دانشگاه رازی دانشکده کشاورزی گروه علوم دامی، تخصص: تغذیه دام/ گیاهان دارویی/ اکوسیستم شکمبه/ صفات رشد/ روشهای آزمایشگاهی/ آزمون گاز/ پارامترهای بیوشیمیایی خون/ صفات لاشه/ کاربرد و تاثیر مواد معدنی/ گوسفند
 • نوریان سرور، محمد ابراهیم [2] دانشگاه رازی دانشکده کشاورزی گروه علوم دامی، تخصص: تغذیه دام/ گیاهان دارویی/ اکوسیستم شکمبه/ صفات رشد/ روشهای آزمایشگاهی/ آزمون گاز/ پارامترهای بیوشیمیایی خون/ صفات لاشه/ کاربرد و تاثیر مواد معدنی/ گوسفند
 • نوری رایگانی، جلیل [1] دانشجوی دکتری تغذیۀ طیور، گروه پرورش و مدیریت طیور، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • نوره، زهرا [1] دانشجوی دکترای تخصصی رشته تغذیه طیور گروه علوم دام، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام
 • نوره، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ایلام
 • نوروزیان، حسن [1] استادیار، گروه علوم بالینی، دانشکدۀ دامپزشکی، دانشگاه لرستان، خرم‏ آباد، ایران
 • نوروزیان، محمدعلی [2] استادیار، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • نوروزیان، محمدعلی [1] دانشیار گروه علوم دام و طیور پردیس ابوریحان دانشگاه تهران - تخصص: ‌تغذیه نشخوارکنندگان/ افزودنی‌ها در تغذیه دام/ نوتروژنومیکس
 • نوروزیان، محمدعلی [1] گروه علوم دام و طیور پردیس ابوریحان دانشگاه تهران - تخصص: ‌تغذیه نشخوارکنندگان/ افزودنی‌ها در تغذیه دام/ نوتروژنومیکس
 • نوروزیان، محمد علی [1] استادیار، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت
 • نوروزیان، محمد علی [1] استادیار گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • نوروزی دیارجان، مسعود [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد
 • نوشری، علیرضا [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

و

ه

ی

 • یاراحمدی، بهروز [1] دانشجوی دکترای تغذیه دام گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ملاثانی، ایران
 • یازرلو، محمد [1] کارشناس ارشد گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت‌ـ‌ایران
 • یازرلو، محمد [1] کارشناسی ارشد تغذیه طیور، پردیس ابوریحانٰ، دانشگاه تهران
 • یاوری، مونا [1] دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
 • یزدان شناس، پریسا [1] کارشناس ارشد گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران‌ـ‌ایران
 • یزدان شناس، پریسا [1] کارشناس ارشد، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • یعقوبفر، اکبر [1] استاد پژوهشی،مؤسسۀ تحقیقات علوم دامی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • یعقوبفر، اکبر [1] عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی
 • یعقوبفر، اکبر [2] موسسه تحقیقات علوم دامی کشور - تخصص:‌تغذیه طیور
 • یعقوب فر، اکبر [1] دانشیار بخش تغذیه و فیزیولوژی، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج - ایران
 • یعقوب فر، اکبر [1] دانشیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج
 • یعقوب فر، اکبر [1] استاد بخش تحقیقات تغذیۀ دام و طیور، مؤسسۀ تحقیقات علوم دامی کشور، کرج، ایران
 • یوسفی، زینب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکدۀ علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ملاثانی‌ـ‌ایران
 • یوسفی، علیرضا [1] Department of Research, Breeding and Production of Laboratory Animals, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
 • یوسفی، علیرضا [1] استادیار، بخش پاتولوژی و حیوانات تحت آزمایش، موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • یوسفی، علیرضا [1] استادیار، موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • یوسف الهی، مصطفی [1] گروه علوم دامی دانشکده کشارزی دانشگاه زابل

A

 • Ahmadi، Hamed [1] استادیار، گروه پرورش و مدیریت طیور، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران