اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

غلام عباس اکبری

فیزیولوژی و تثبیت ازت، تنش های محیطی غیرزنده، تنش سرما، تنش گرما، تنش خشکی، زراعت ارگانیک، غلات، دانه های روغنی دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/ghakbari
ghakbariatut.ac.ir
+98 21 36040615 & 36040613

سردبیر

سید داود شریفی

تغذیه طیور دانشیار، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/sdsharifi
sdsharifiatut.ac.ir
+ 98 21 360 40 907

اعضای هیات تحریریه

احمد افضل‌ زاده

تعذیه نشخوارکننندگان استاد، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

abu.ut.ac.ir/pages/view.php?name=animal-science-group
aafzalatut.ac.ir
+98 21 360 40 907

محمد رضائیان

تغذیه نشخوارکنندگان دانشیار، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

mrezaeeatut.ac.ir

فرید شریعتمداری

تغذیه طیور استاد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/en/Schools/agr/Academic_Staff/~shariatf
shariat_madariatyahoo.com
+98 21 44196522-3

عبدالرضا صالحی

ژنتیک و اصلاح نژاد دام، ژنتیک کمی، ژنتیک مولکولی دانشیار، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

abu.ut.ac.ir/pages/view.php?name=animal-science-group
arsalehiatut.ac.ir
+98 21 360 40 907

حسن فضائلی

تغذیه نشخوارکنندگان استاد، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

hfazaeliatgmail.com
+98 261 4464226

محمد مهدی کیائی

تغذیه طیور استاد، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

vetmed.ut.ac.ir/en/cv/dr.kiaei/kiaei.htm
kiaeiatut.ac.ir
+98 21 61117107

ویراستار

ناصر امام جمعه کاشان

ژنتیک و اصلاح نژاد دام، ژنتیک کمی استاد بازنشسته، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

nasser_ejkatyahoo.com
021 - 36040907

ویراستار انگلیسی

عبداله محمدی سنگ چشمه

بیوتکنولوژی تولیدمثل استادیار، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

abu.ut.ac.ir/faculty/?ID=amohammadis
amohammadisatut.ac.ir
021 - 36040907

مدیر داخلی

مریم نوروزی

زیست شناسی- سیستماتیک گیاهی استادیار، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mnorouzi91
mnorouzi91atut.ac.ir
+98 21 360 410 89

مدیر اجرایی

رضوانه مومنی

کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناس پژوهشی، معاونت پژوهشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

abu.ut.ac.ir/pages/view.php?name=journals
abujournalatut.ac.ir
+98 21 36040904 & 36040746