اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی ایزدی دربندی

ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~aizady/publications
aizadyut.ac.ir
021-36040615

سردبیر

علی اکبر خادم

تغذیه نشخوارکنندگان استاد، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/en/~akhadem/network
akhademut.ac.ir

h-index: 7  

اعضای هیات تحریریه

احمد افضل‌ زاده

تعذیه نشخوارکننندگان استاد، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

abu.ut.ac.ir/pages/view.php?name=animal-science-group
aafzalut.ac.ir
+98 21 360 40 907

فرید شریعتمداری

تغذیه طیور استاد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/en/Schools/agr/Academic_Staff/~shariatf
shariat_madariyahoo.com
+98 21 44196522-3

عبدالرضا صالحی

ژنتیک و اصلاح نژاد دام، ژنتیک کمی، ژنتیک مولکولی دانشیار، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

abu.ut.ac.ir/pages/view.php?name=animal-science-group
arsalehiut.ac.ir
+98 21 360 40 907

حسن فضائلی

تغذیه نشخوارکنندگان استاد، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

hfazaeligmail.com
+98 261 4464226

امیر رشیدی

ژنتیک و اصلاح نژاد دام استاد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان

arashidiuok.ac.ir
087-33668512

علی محرری

تغذیه دام استاد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

moharreryyahoo.com
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱
0000 0002 5506 076X

زربخت انصاری پیرسرایی

فیزیولوژی دانشیار، گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

simap.sanru.ac.ir/homepage/Z.Ansari/
z.ansarisanru.ac.ir
011-33687574(2410)
0000-0003-2589-1463

اعضای هیات تحریریه بین المللی

مهمت اولاس سینار

ژنتیک دام استاد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه Erciyes، ترکیه

avesis.erciyes.edu.tr/mucinar
mucinarerciyes.edu.tr
0000-0001-5894-5072

محمدرضا عبدالهی

تغذیه طیور- فناوری تغذیه استاد، دانشگاه نیوزلند

www.massey.ac.nz/massey/learning/colleges/college-of-sciences/college-of-sciences-staff/college-of-sciences-staff-by-location/college-of-sciences-staff-by-location_home.cfm?stref=959402
m.abdollahimassey.ac.nz

ویراستار

ناصر امام جمعه کاشان

ژنتیک و اصلاح نژاد دام، ژنتیک کمی استاد بازنشسته، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

nasser_ejkyahoo.com
021 - 36040907

ویراستار انگلیسی

عبداله محمدی سنگ چشمه

بیوتکنولوژی تولیدمثل استادیار، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

abu.ut.ac.ir/faculty/?ID=amohammadis
amohammadisut.ac.ir
021 - 36040907

مدیر داخلی

مریم نوروزی

زیست شناسی- سیستماتیک گیاهی استادیار، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mnorouzi91
mnorouzi91ut.ac.ir
+98 21 360 410 89

مدیر اجرایی

رضوانه مومنی

کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی کارشناس پژوهشی، معاونت پژوهشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

abu.ut.ac.ir/pages/view.php?name=journals
abujournalut.ac.ir
+98 21 36040904 & 36040746