شناسنامه نشریه

 

ju رتبه علمی: علمی - پژوهشی

ju دوره انتشار: فصلنامه

ju موضوع: علوم دام، علوم طیور

ju زبان اصلی: فارسی

ju عنوان کوتاه نشریه: JAP

ju شاپا چاپی: 2008-6776

ju شاپا الکترونیکی: 2382-994X

ju تاریخ شروع اعتبار: 01-07-88

ju اولین شماره منتشر شده: دوره 12 شماره 2 پاییز و زمستان 1389

ju صاحب امتیاز: دانشگاه تهران

ju سامانه مدیریت نشریه: شرکت سیناوب

ju سایت اختصاصی نشریه: http://jap.ut.ac.ir

ju نشانی الکترونیکی (ایمیل) سردبیر: sdsharifi@ut.ac.ir

ju رایانه (ایمیل) مدیر داخلی: mnorouzi91@ut.ac.ir

ju نشانی الکترونیکی (ایمیل) مدیر اجرایی: abujournal@ut.ac.ir

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار  (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.  

لازم به ذکر است نشریه تولیدات دامی از بهار 1395 به صورت فصلنامه (بهار، تابستان، پاییز و زمستان) منتشر می شود.

 

 تعداد کاربران سامانه: 1565 نفر

 

 در حال حاضر، نقش داور برای کارتابل 681 کاربر فعال می باشد.

 

ju اعضای هیات تحریریه