کلیدواژه‌ها = جوجه های گوشتی
تعداد مقالات: 6
3. تأثیر تراکم مواد مغذی جیره پایانی و سن کشتار بر بازده ابقای انرژی و پروتئین جوجه های گوشتی

دوره 22، شماره 1، بهار 1399، صفحه 105-116

مهدیه نیکبخت زاده؛ حیدر زرقی؛ ابوالقاسم گلیان


4. اثرات سطوح مختلف خوراک گلوتن ذرت بر عملکرد، پاسخ های ایمنی، ریخت شناسی روده و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

دوره 22، شماره 1، بهار 1399، صفحه 93-103

سید عبداله حسینی؛ امیرحسین علیزاده قمصری؛ هوشنگ لطف الهیان؛ مجید توکلی؛ هدی جواهری بارفروشی


5. برآورد نیاز روی در جیره های بر پایه گندم-سویا با روش ارزیابی پاسخ های عملکرد رشد جوجه های گوشتی

دوره 20، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 577-587

حیدر زرقی؛ ابوالقاسم گلیان؛ احمد حسن آبادی؛ فرهاد خلیق


6. اثر کاهش یا حذف مکمل ویتامینی از جیره پایانی بر پایه گندم بر عملکرد، خاکستر استخوان و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی

دوره 19، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 697-709

ناصر خاکشور؛ حیدر زرقی؛ حسن نصیری مقدم؛ احمد حسن آبادی