نویسنده = محمد ابراهیم نوریان سرور
تعداد مقالات: 4
1. تاثیرعصاره کنگر فرنگی بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی و آنتی اکسیدانی بره های سنجابی

دوره 22، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 357-364

صوفی دارابی؛ محمد معینی؛ منوچهر سوری؛ محمد ابراهیم نوریان سرور؛ عبدالحمید پاپزن


3. تأثیر عصاره اتانولی و استنی ریشه شیرین بیان بر فراسنجه‌های تخمیر، متان و جمعیت پروتوزوآیی شکمبه بز

دوره 18، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 729-740

محمد ابراهیم نوریان سرور؛ علی خضریان؛ محمد مهدی معینی


4. تأثیر گیاه و اسانس پونه بر فراسنجه‌های تخمیر، تولید گاز متان و جمعیت پروتوزوآیی شکمبه بز به روش آزمایشگاهی

دوره 18، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 477-490

علی خضریان؛ محمد ابراهیم نوریان سرور؛ محمد مهدی معینی