نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، گروه علوم دامی دانش آموخته ارشد علوم دامی، پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشگاه رازی دانشکده کشاورزی گروه علوم دامی، تخصص: تغذیه دام/ گیاهان دارویی/ اکوسیستم شکمبه/ صفات رشد/ روشهای آزمایشگاهی/ آزمون گاز/ پارامترهای بیوشیمیایی خون/ صفات لاشه/ کاربرد و تاثیر مواد معدنی/ گوسفند

3 دانشگاه رازی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ، گروه علوم دامی

چکیده

در این مطالعه تأثیر پساب تقطیری ملاس خشک‌شده با سبوس بر عملکرد رشد، فراسنجه‌های تخمیر شکمبه، جمعیت پروتوزوآ و برخی فراسنجه­های بیوشیمیایی خون بره‌های پرواری با استفاده از 21 رأس بره نر چهار ماهه نژاد مهربان (میانگین وزن 5/0±35) در قالب طرح کاملأ تصادفی با سه تیمار به‌مدت 74 روز (14 روز سازگاری و 60 روز آزمایش) بررسی شد. جیره‌های آزمایشی شامل جیره شاهد (فاقد پساب تقطیر ملاس)؛ جیره حاوی 25درصد بخش کنسانتره پساب تقطیری خشک‌شده با سبوس و جیره حاوی50 درصد بخش کنسانتره حاوی پساب ملاس خشک‌شده با سبوس بود. وزن بره­ها به‌طور هفتگی اندازه­گیری شد و در پایان روزهای 30 و 60 پرواربندی از آنها خون‌گیری شد. در پایان روز 60  پرواربندی مایع شکمبه بره­ها نمونه تهیه شد. نتایج نشان داد در ماه دوم تحقیق و در کل دوره آزمایش ماده خشک مصرفی بره­هایی که در جیره 25 و 50 درصد بخش کنسانتره پساب ملاس دریافت کرده بودند در مقایسه با گروه شاهد کاهش داشت (002/0=P) افزودن پساب ملاس در سطح 25 درصد (تیمار اول)؛ نسبت به گروه شاهد غلظت نیتروژن را 35/10 درصد (054/0=P) واسیدهای چرب فرّار کل را 46 درصد افزایش داد (016/0=P). کل جمعیت پروتوزوآ تحت تأثیر جیره­های آزمایشی قرار نگرفت. قیمت هر کیلوگرم جیره تیمارهای 25 و 50درصد پساب تقطیری نسبت به گروه شاهد به‌ترتیب 74 و 155 تومان کاهش داشت. نتایج کلی این مطالعه نشان داد پساب تقطیری ملاس خشک‌شده با سبوس ضمن کاهش قیمت تمام‌‌شده خوراک می‌تواند تا سطح50 درصد کنسانتره استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of different levels of dried Molasses Distillers Condensed Soluble with bran on performance, rumen fermentation, protozoa and blood metabolites of Mehraban fattening lambs

نویسندگان [English]

 • Farzo Allah Mostafaei 1
 • Mohammad Ebrahim Nooriyan Soroor 2
 • mohammad moeini 3

1 Animal Sc, Agriculture Faculty, Razi Uni. Kermanshah

2 Razi University Agriculture Faculty Animal Science Dep

3 Animal Sci. Agricultur Fculaty, Razi uni, Kermanshah

چکیده [English]


This study was conducted to determine the effect of adding of dried Molasses Distillers Condensed Soluble with bran (MDCS+B) to diets on growth performance, fermentation parameters, protozoa population and some blood biochemical parameters of fattening lambs. Twenty-one Mehraban male lambs (Weight average 35 ± 0.5) and 4 month age old were used in 3 treatments for 74 (14 days adaptation and 60 days experiment) days in randomized completely design. Lambs were offered either MDCS+B (control, CON) or the concentrate supplemented with 25 % MDCS+B; or 50% MDCS+B. Lambs were weighed at weekly intervals and blood samples were collected on days 30 and 60 .The rumen fluid samples were collected on days 60 during the fattening period. The results showed that dry matter intake were not different between dietary treatments at second month and total period of experiment as compared to the control group. The addition of MDCS + B at level of 25% increased ruminal ammonia concentration by 10.35% (P=0.054) and total rumen volatile fatty acids concentration increased by 46 % as compared to the control group (P= 0.016). The total protozoa population were not influence by MDCS+B. The price of each kilogram of ration for 25 and 50% MDCS + B were 74 and 155 Tomans respectively, when compared with the control group. The overall results of this study showed that the use of MDCS + B reducing feed costs and can be used up to 50% of concentrate.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Blood metabolites
 • Bran
 • Distillation of Molasses
 • fermentation parameters
 • Fattening lamb
 1. افشار حمیدی ب  و رازقی م ا (1389) تعیین انرژی قابل متابولیسم و قابلیت هضم ماده آلی برخی پسماندهای صنایع غذایی به روش آزمون گاز. همایش ملی مدیریت پسماندها و پساب‌های کشاورزی.
 2. شجاع الساداتی ع (1374) روش‌های دفع پساب تقطیری­در کارخانه‌های الکل‌سازی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد (مهندسی شیمی). دانشگاه تربیت مدرس.
 3. علامه صدر و و معینی م م (1391) اثرسطوح مختلف پساب تقطیری ملاس بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه­های گوشتی .پنجمین کنگره علوم دامی ایران، 8-9شهریور، اصفهان، ایران.
 4. ورمزیار ب، شکرالهی ب و معینی م م (1394) بررسی اثر استفاده از سطوح مختلف پساب تقطیری تغلیظ‌شده ملاس بر عملکرد و برخی پارامتر­های بیوشیمیایی گوساله­های هلشتاین. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم دامی گرایش تغذیه دام و طیور. دانشگاه کردستان.
 5. ویس کرمی س (1387) ترکیبات شیمیایی، قابلیت هضم مواد غذایی پساب تقطیری ملاس تغلیظ‌شده بر روی عملکرد بره‌های لری به روش استفاده از حیوان و روش آزمایشگاهی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم دامی گرایش تغذیه دام و طیور. دانشگاه رازی.
 6. نوریان سرور م ا، خضریان ع و معینی م م (1395) تأثیر عصاره اتانولی و استنی ریشه شیرین بیان بر فراسنجه‌های تخمیر، متان و جمعیت پروتوزوآیی شکمبه بز. تولیدات دامی. 18(4)، 740-729.
  1. Association of Official Analytical Chemists. (1995) Official Methods of Analysis, 15th ed. Association of Official Analytical Chemists, Arlington, VA, USA.
  2. Barnet A J G and Reid RL (1957) Studies on the production of volatile fatty acids from grass by rumen liquor in an artificial rumen. I. The volatile fatty acid Production of fresh grass. Journal of Agriculture Science. 48: 315–321.
  3. Broderick GA and Kang J H (1980) Automated simultaneous determinations of ammonia and total amino acids in ruminal fluid and in vitro media. Journal Dairy Scie. 63: 64–75.

10. Dehority B A (2003) Rumen Microbiology. First published. British Library Cataloguing in Publication Data.

 1. Gilbery T G Lardy S Soto-Navarro M Bauer and J Caton (2006) Effects of corn condensed distillers solubles supplementation on ruminal fermentation, digestion, and in situ disappearance in steers consuming low-quality hay. Journal of animal science. 84:1468-1480.
 2. Ham G, Stock R, Klopfenstein T, Larson E, Shain D and Huffman R (1994) Wet corn distiller’s byproducts compared with dried corn distiller’s grains with solubles as a source of protein and energy for ruminants. Journal of animal science. 72:3246-3257.
 3. Larson E, Stock R, Klopfenstein T, Sindt M and Huffman R (1993) Feeding value of wet distiller’s byproducts for finishing ruminants. Journal of Animal Science. 71: 2228-2236.
 4. Lodge S, Stock R, Klopfenstein T, Shain D and Herold D (1997) Evaluation of corn and sorghum distiller’s byproducts. Journal of Animal Science. 75:37-43.
 5. McDonald P, Edwards R A, Greenhalgh J F D, Morgan C A, Sinclair L A and Wilkinson R G (2010) Animal Nutrition, 7 th Edition. Prentice Hall/Pearson.
 6. Menke K H and Steingass H (1988) Estimation of the energetic feed value obtained from chemical analysis and in vitro gas production using rumen fluid. Animal Research Development. 28: 7–55.
 7. Moeini M M, Veyskarami S and Hozhabri F (2014) Effect of Molasses Distillers Condensed Soluble on Nutrients Digestibility, Performance and Some Blood Biological Parameters in Lambs. Annual Research and Review in Biology.4: 443.
 8. Moeini M, Sadr V, Hozhabri F and Sanjabi M (2013) The effects of dietary inclusion rate of molasses distillers soluble on nutrients digestibility, performance and some blood biological parameters of finishing lambs. Journal of Agricultural Technology. 9:349-359.  
 9. Owens F N, Secrist D S,  Hill W J and  Gill D R(1998) . Acidosis in Cattle: A Review. J. Anim. Sci.76: 275–286.
 10. NRC (1985) Nutrient requirements of small ruminants Sheep. New World Camelids. Natl. Acad. Press, Washington, DC.
 11. SPSS   Darren George, Paul Mallery (2016) SPSS Statistics 23 Step by Step: A Simple Guide and Reference 14th Edition.
 12. Van Soest P J,  Robertson J B and  Lewis B A (1991) Methods for dietary fiber neutral detergent fiber and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition . Journal Dairy Science. 74: 3583-3597.