نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی دانشکده کشاورزی گروه علوم دامی، تخصص: تغذیه دام/ گیاهان دارویی/ اکوسیستم شکمبه/ صفات رشد/ روشهای آزمایشگاهی/ آزمون گاز/ پارامترهای بیوشیمیایی خون/ صفات لاشه/ کاربرد و تاثیر مواد معدنی/ گوسفند

2 دانشجوی دکتری دامپزشکی گروه دامپزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه

3 عضو هیات علمی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

تاثیر شش سطح (صفر، 50، 100، 200، 300 و 500 میکرولیتر) عصاره اتانولی و استنی ریشه ‌شیرین‌بیان بر فرایند تولید گاز متان، تخمیر شکمبه وجمعیت پروتوزوآیی بز مرخز به روش برون‌تنی بررسی شد. آزمون تولید گاز با جیره پایه یونجه برای هر تیمار در پنج تکرار و در قالب یک طرح کاملاً تصادفی انجام شد. فراسنجه‌های تخمیر، متان، ضریب تفکیک پذیری(PF) و اسیدهای چرب فرار کل اندازه‌گیری شد. عصاره‌ها در تمام سطوح (01/0˂ P) تولید گاز 24 ساعت را افزایش داد. عصاره اتانولی شیرین بیان تولید گاز متان را کاهش (05/0˂P) ولی عصاره استنی آن، در سطوح 300 و 500 میکرولیتر تولید گاز متان را افزایش (01/0˂P) داد. ماده آلی تجزیه شده تحت تاثیر هر دو نوع عصاره بهبود(001/0=P) یافت. عصاره اتانولی شیرن بیان تولید آمونیاک را کاهش (01/0˂P) داد. ضریب بخش‌پذیری و تولید توده میکروبی در حضور هر دو عصاره اتانولی و استنی کاهش (01/0˂P) ولی اسیدهای چرب فرار و انرژی قابل متابولیسم در تمام سطوح هر دو نوع عصاره نسبت به شاهد افزایش (01/0˂P) یافت. به جزء دیپلودینیانه، سایر پروتوزوآها و جمعیت کل در اثر دو نوع عصاره‌ کاهش یافتند (05/0˂P). بر اساس نتایج حاصل، عصاره اتانولی و استنی شیرین بیان ضمن بهبودقابلیت هضم، تولید گاز متان و جمعیت پروتوزوآیی را در شکمبه بز کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of ethanol and acetone extracts of Glycyrrhiza glabra root on ruminal fermentation parameters, methane production and goat protozoa population

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ebrahim Nooriyan Soroor 1
 • Mohammad Ebarhim Nooriyan Soroor 2
 • Mohammad Mahdi Moeini 3

1 Razi University Agriculture Faculty Animal Science Dep

2 Veterinary student Veterinary Department Razi University

3 Science Staff Animal Science Department Razi University

چکیده [English]

Effects of ethanol and acetone extracts of Glycyrrhiza glabra at six levels (0, 50, 100, 200,300 or 500 µl) were evaluated on gas production process, ruminal fermentation and protozoa population in Markhoz goat. The gas production was conducted by alfalfa substrate using compiled randomized design with five replications in each treatment. The fermentation parameters, methane, partitioning factor (PF) and volatile fatty acids (VFA) were recorded. The gas production in 24 h was increased in all levels of both extracts (P˂0.01). The methane production decreased in ethanol extract (P˂ 0.05) however, it was increased by acetone extract at level of 300 and 500 µl (P˂0.01). The organic matter degradability was improved by addition of both extracts (P˂0.01). The Ammonia was declined by ethanol extract (P˂ 0.01). The PF and microbial mass production were decreased by inclusion of both extract, however the VFA and metabolizable energy were enhanced at all levels of both extracts (P˂0.01). All subfamily (except Diplodiniinae)and total protozoa population were decreased by both extracts. It can be concluded that ethanol and acetone extracts of Glycyrrhiza glabra has the potential to improve degradability and were decreased methane production and protozoa population of goat rumen.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Extract
 • Fermentation Parameter
 • Goat
 • methane
 • Protozoa
 1. 1. علومی ح  و حسیبی ن (1391) بررسی محتوای متابولیت‌های ثانویه ریشه گیاه شیرین‌بیان در برخی رویشگاه‌های طبیعی استان کرمان. گیاهان دارویی. 2(9): 144-137.

  2. نوریان سرور م ا و  روزبهان ی (1391) تأثیر عصاره گل‌گاوزبان بر تخمیر شکمبه­ای، جمعیت پروتوزوآیی و کاهش تولید گاز متان به روش برون­تنی. علوم دامی ایران. 43(2): 296-287.

  1. 3. Abas I, Ozpinar H, Can-Kutay H and Kahraman R )2005( Determination of the metabolizable energy (ME) and net energy actation (NEL) contents of some feeds in the marmara region by in vitro gas technique. Turkish Journal of Veterinary and Animal Science. 29: 751-757.
  2. 4. AOAC (1995) Official method of analysis, Animal Feeds, 16th ed. Association of Official Analytical Chemists. Virginia. USA. Pp. 1-18.
  3. 5. Barnett AJG and Reid RL) 1957( Studies on the production of volatile fatty acids from grass by rumen liquor in an artificial rumen. I. The volatile fatty acid Production of fresh grass. Journal of Agriculture Science. 48: 315-321.
  4. 6. Benchaar C and Greathead H (2011) Essential oils and opportunities to mitigate enteric methane emissions from ruminants. Animal Feed Science and Technology. 166–167(1): 338-355.
  5. 7. Broderick GA and Kang JH (1980) Automated simultaneous determinations of ammonia and total amino acids in ruminal fluid and in vitro media. Journal of Dairy Science. 63: 64-75.
  6. 8. Busquet M, Calsamiglia S, Ferret A and Kamel C (2006) Plant extracts affect in vitro rumen microbial fermentation. Journal of Dairy Science. 89: 761-771.
  7. 9. Dehority BA (2003) Rumen Microbiology. Nottingham University Press, Nottingham, UK.
  8. 10. Esmaeili S, Naghibi F, Mosaddegh M and Nazli N (2006) Determination of 18 β-Glycyrrhetinic Acid  in Glycyrrhiza glabra L. Extract by HPLC. Iranian Journal of Pharmaceutical Research. 2: 137-141.
  9. 11. Fievez V, Babayemi OJ and Demeyer D (2005) Estimation of direct and indirect gas production in syringes: A tool to estimate short chain fatty acid production that requires minimal laboratory facilities. Animal Feed Science Technology.  123–124 (1): 197-210.
  10. 12. Gee JM, Wal JM, Miller K, Atkinson H, Grigoriadou F, Wijnands MVW, Penniks AH, Wortley G and Johnson IT (1996) Effect of Saponin on the transmucosal passage of β-lacto-globulin across the proximal small Intestine of Normal and β-lacto-globulin-sentized Rats. Toxicology. 117: 219-228.
  11. 13. Getachew G, Blümmel M, Makkar HPS and Becker K (1998) In vitro gas measuring techniques for assessment of nutritional quality of feeds: a review. Animal Feed Science and Technology. 72: 261-281.
  12. 14. Hess HD, Beuret RA, Lotscher M, Hindrichsen IK, Machmu¨ller A, Carulla JE, Lascano CE and Kreuzer M (2004)  Ruminal fermentation, methanogenesis and nitrogen utilization of sheep receiving tropical grass hay-concentrate diets offered with sapindus saponaria fruits and cratylia argentea foliage. Animal Science. 79: 177-189.
  13. 15. Hess HD, Kreuzer M, Diaz TE, Lascano CE, Carulla JE, Soliva CR and Machmuller A (2003) Saponin rich tropical fruits affect fermentation and methanogenesis in faunated and defaunated rumen fluid. Animal Feed Science and Technology. 109: 79-94.
  14. 16. Hu WL, Liu JX, Ye JA, Wu YM  and Guo YQ (2005) Effect of tea saponin on rumen fermentation in vitro. Animal Feed Science and Technology. 120: 333-339.
  15. 17. Hussain I and Cheeke PR (1995) Effect of dietary Yucca schidigera extract on rumen and blood profiles of steers fed concentrate- or roughage-based diets. Animal Feed Science and Technology. 51: 231-242.
  16. 18. Jiménez-Peralta FS, Salem AZM, Mejia-Hernández P, González-Ronquillo M, Albarrán-Portillo B, Rojo-Rubio R and Tinoco-Jaramillo JL (2011) Influence of individual and mixed extracts of two tree species on in vitro gas production kinetics of a high concentrate diet fed to growing lambs. Livestock Science. 136: 192-200.
  17. 19. Kleiber M, Cole HH and Mead SW (1943) Bloat in cattle and composition of rumen Gases. Journal of dairy Science. 26(10): 929-933.
  18. 20. Makkar HPS (2010) In vitro screening of feed resources for efficiency of microbial protein synthesis (pp. 106-144). In: In vitro Screening of Plant Resources for Extra-Nutritional.
  19. 21. Mcdonald P, Edwards RA, Greenhalgh JFD, Morgan CA, Sinclair LA and Wilkinson RG (2010( Animal nutrition. 7th­ edition. oliver and boyd publishers (UK). Pp. 692.
  20. 22. Menke KH, Raab L, Salewski A, Steingass H, Fritz D and Schneider W (1979) The estimation of the digestibility and metabolizable energy content of ruminant feedstuffs from the gas production when they are incubated with rumen liquor in vitro. Journal of Agricultur Science. (Camb.) 92: 217-222.
  21. 23. Morgavi DP, Forano E, Martin C and Newbold CJ (2010) Microbial ecosystem and methanogenesis in ruminants. Animal. 4)7:( 1024-1036.
  22. 24. Newbold CJ, McIntosh FM, Williams P, Losa R and Wallace RJ (2004) Effects of specific blend of essential oil compounds on rumen fermentation. Animal Feed Science Technology. 114: 105-112.
  23. 25. Pell AN and Schofield P (1993) Computerised monitoring of gas production to measure forage digestion. Journal of Dairy Science. 76: 1063-1073.
  24. 26. Pen B, Sar C, Mwenya B, Kuwaki K, Morikawa R and Takahashi J (2006) Effects of Yucca schidigera and Quillaja saponaria extracts on in vitro ruminal fermentation and methane emission. Animal Feed Science Technologly. 129: 175-186.
  25. 27. Tekeli AL, Çelik H and Kutlu R (2007) Plant Extracts; a new rumen moderator in ruminant diets. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty. 4: 71-79.
  26. 28. Valdez FR, Bush LJ, Goetsch AL and Owens FN (1986) Effect of steroidal sapogenins on ruminal fermentation and on production of lactating cows. Journal of Dairy Science. 69: 1568-1575.
  27. 29. Zhou YY, Mao HL, Jiang F, Wang JK, Liua JX and McSweeney CS (2011) Inhibition of rumen methanogenesis by tea saponins with reference to fermentation pattern and microbial communities in Hu sheep. Animal Feed Science and Technology. 166– 167(1): 93-100.