تأثیر نوع مکمل چربی مصرفی بر تولید و ترکیب شیر و ریخت شناسی پستان در بزهای سانن شکم اول

هدی جواهری بارفروشی؛ حسن صادقی پناه؛ نادر اسدزاده؛ نادر پاپی؛ فضل الله موسوی پور

دوره 22، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 479-490

چکیده
  اثر مصرف جیره­های حاوی منابع مختلف چربی بر تولید و ترکیب شیر و ریخت‌شناسی غده پستان 40 رأس بز سانن شکم اول از دو ماه آخر آبستنی تا 12 هفته پس از زایش، موردمطالعه قرار گرفت. بزها براساس میانگین وزن زنده اولیه به چهار گروه 10 رأسی تقسیم و به یکی از چهار جیره­ آزمایشی اختصاص یافتند. جیره­ها شامل جیره بدون چربی، جیره حاوی چربی اشباع، جیره ...  بیشتر

اثرات سطوح مختلف خوراک گلوتن ذرت بر عملکرد، پاسخ های ایمنی، ریخت شناسی روده و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

سید عبداله حسینی؛ امیرحسین علیزاده قمصری؛ هوشنگ لطف الهیان؛ مجید توکلی؛ هدی جواهری بارفروشی

دوره 22، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 93-103

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف خوراک گلوتن ذرت بر عملکرد، پاسخ های ایمنی، ریخت شناسی روده و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی سرم خون جوجه های گوشتی، آزمایشی با استفاده از 500 قطعه جوجه خروس گوشتی سویه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار، پنج تکرار و 25 قطعه پرنده در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح صفر (شاهد)، 2/5، پنج ...  بیشتر