1. بررسی تغییرات برخی فراسنجه های بیوشیمیایی خون در ماه‌های مختلف آبستنی میش‌های لری بختیاری

عارف کرد؛ آرش خردمند؛ علیرضا راکی؛ مجید خالداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

چکیده
  هدف ازانجام این تحقیق، بررسی تغییرات برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون درمیش نژاد لری بختیاری قبل از جفت‌گیری و ماه‌های مختلف آبستنی و تاثیر تعداد جنین براین فراسنجه‌ها بود. بدین منظور 20 رأس میش نژاد لری بختیاری انتخاب و با قوچ‌های بارور جفت‌گیری داده شدند. یک ماه قبل ازجفت‌گیری وهمچنین در ماه‌های اول تا پنجم آبستنی نمونه خون ...  بیشتر

2. مقایسه تأثیر آنتی اکسیدانی عصاره برگ زیتون با ویتامین های C و E بر شاخص های کیفی اسپرم گاو

شهین مظاهری؛ علی کیانی؛ آرش خردمند؛ مسعود علیرضایی

دوره 19، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 233-244

چکیده
  در این تحقیق اثر آنتی اکسیدانی عصاره برگ زیتون در مقایسه با ویتامین­های C و E در اسپرم سرد شده گاو در طی مدت   48ساعت نگهداری در شرایط دمایی پنج درجهسانتیگراد مقایسه شد. اسپرم از قسمت دم اپیدیدیم بیضه 10رأس گاو نر نژاد هولشتاین دورگ با میانگین سنی سه تا پنج سال جمع­آوری و با افزودن رقیق­کننده تخم­مرغ وسیترات سدیم حاوی عصاره ...  بیشتر

3. بررسی اثرات حفاظتی آلفا توکوفرول، BSA و ویتامین C بر کیفیت اسپرم بز طی نگهداری در دمای پنج درجه سانتی گراد

آرش خردمند

دوره 18، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 841-852

چکیده
  در این مطالعه، بررسی اثر غلظت‌های مختلف آنتی‌اکسیدان‌های آلفاتوکوفرول، آلبومین سرم گاوی (BSA) و ویتامین C بر شاخص‌های ارزیابی اسپرم بز متعاقب 48 ساعت نگهداری در دمای 5 درجه سانتی‌گراد بررسی شد. تیمارها شامل 7 گروه رقیق‌کننده حاوی آلفاتوکوفرول با دو غلظت 5 و 10 واحد، BSA با دو غلظت 4 و 8 میلی‌گرم در میلی‌لیتر، اسید آسکوربیک با غلظت‌های ...  بیشتر