نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی فیزیولوژی دام و طیور دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 دانشیار گروه علوم علومی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

3 استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

4 استادیار گروه علوم دام و طیور پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22059/jap.2024.368364.623771

چکیده

مطالعه حاضر به‌منظور استفاده از سطوح مختلف کورکومین در رقیق‌کننده اسپرم اپیدیدمی قوچ نژاد شال طی نگهداری در دمای پنج درجه سانتیگراد در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار در شش تکرار بررسی شد.‌ نمونه‌های اسپرم از بافت بیضه استخراج و در رقیق‌کننده بر پایه تریس- زرده تخم مرغ استفاده شد. غلظت‌های مختلف کورکومین شامل صفر، 10، 25 و 50 میکرومولار ‌به رقیق‌کننده اضافه شدند. نمونه‌ها به ‌صورت تدریجی در دمای پنج درجه سانتیگراد سرد شده و پس از تثبیت در این دما، در زمان‌های شش، 12، 24 و 48 ساعت، فراسنجه‌های جنبایی کل، جنبایی پیش‌رونده، زنده‌مانی، یکپارچگی غشایی و درصد ناهنجاری‌های اسپرم ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که استفاده از 25 میکرومولار کورکومین موجب بهبود فراسنجه‌های جنبایی کل، جنبایی پیش‌رونده، زنده‌مانی و یکپارچگی غشاء فقط در زمان‌های شش و 12 شد ولی در زمان‌های 24 و 48 ساعت نسبت به سایر گروه‌های تیماری تفاوت معنی‌داری مشاهده نگردید. در مورد ناهنجاری‌های اسپرم، تفاوت معنی‌داری زمان‌های طولانی ذخیره‌سازی اسپرم قوچ توصیه می‌شود. بین تیمارها در تمامی زمان‌های مورد بررسی مشاهده نگردید. ‌نتایج این مطالعه بیانگر این است که استفاده از غلظت 25 میکرومولار کورکومین تا حدودی می‌تواند در زمان‌های اولیه ذخیره‌سازی منجر به بهبود کیفیت اسپرم اپیدیدیمی قوچ شود ولی در زمان‌های طولانی‌تر اثرگذاری خود را از دست می‌دهد. از این‌رو استفاده از روش‌های نانو فناوری جهت ارتقای اثرگذاری کورکومین بخصوص در زمان‌های طولانی ذخیره‌سازی اسپرم قوچ توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effects of adding different levels of curcumin to the diluent on the epididymal sperm quality of Shal breed rams during storage at 5˚C

نویسندگان [English]

  • Ramin Farhadi 1
  • Abbas Farshad 2
  • Jalal Rostamzadeh 3
  • Abouzar Najafi 4

1 Ph.D. student in Animal Physiology, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran

2 Associate Professor, Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran

3 Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran

4 Assistant Professor, Department of Animal and Poultry Science, College of Aburaihan, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The present study was conducted in order to use different levels of curcumin in the diluting sperm epididymis of Shal breed rams during storage at five degrees Celsius in the form of a completely randomized design with four treatments in six replications. Sperm samples were extracted from the testicular tissue and used in the Tris-egg yolk diluent. Different concentrations of curcumin including 0, 10, 25 and 50 μM were added to the diluents. The samples were gradually cooled at 5°C and after stabilization at this temperature, in 6, 12, 24 and 48 hours, the parameters of total motility, progressive motility, viability, membrane integrity and the percentage of sperm abnormalities were evaluated. The results showed that the use of 25μM curcumin improved the parameters of total motility, progressive motility, viability and membrane integrity only at 6 and 12 hours, but no significant difference was observed at 24 and 48 hours compared to other treatment groups. Regarding sperm abnormalities, no significant difference was observed between the treatments in all the examined times. The results of this study indicate that using a concentration of 25μM curcumin can lead to the improvement of ram epididymal sperm quality in the initial periods of storage, but it loses its effect in longer periods of time. Therefore, it is recommended to use nanotechnology methods to improve the effectiveness of curcumin, especially during long-term storage of ram sperm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant
  • Cooling
  • Curcumin
  • Ram
  • Sperm