نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو ، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

4 دانشیار، گروه حفظ نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

10.22059/jap.2024.367708.623768

چکیده

اثر خوراندن مستقیم میکروارگانیسم بر عملکرد، میکرو فلور روده باریک و کور، فراسنجه‌های خونی و pH روده باریک مرغ‌های تخم‌گذار تغذیه‌شده با جیره حاوی گندم از سن 54 تا 62 هفتگی با استفاده از تعداد 240 قطعه مرغ تخم‌گذار های-لاین W-36 در قالب طرح کاملا تصادفی بین 40 قفس شامل پنج تیمار، هشت تکرار و شش پرنده در هر تکرار بررسی شد. جیره‌های آزمایشی شامل (الف) جیره شاهد بر پایه ذرت- کنجاله سویا، (ب) جیره بر پایه گندم بدون افزودنی میکروبی، (ج) جیره بر پایه گندم حاوی cfu/kg 109×1 باسیلوس ولزنسیس (B.velezensis )، (د) جیره بر پایه گندم حاوی cfu/kg 105×1 قارچ تریکودرما (Trichoderma) و (و) جیره بر پایه گندم با باسیلوس ولزنسیس + تریکودرما (B.velezensis + Trichoderma) بود. نتایج نشان داد که افزودن باسیلوس ولزنسیس + تریکودرما به جیره منجر به بهبود ضریب تبدیل خوراک نسبت به تیمار شاهد و تیمار بر پایه گندم و افزایش تولید تخم‌مرغ و مصرف خوراک روزانه شد (05/0>p). همچنین pH محتویات ژژنوم، ایلئوم و روده کور در تیمارهای حاوی میکروارگانیسم‌هاکاهش یافت (05/0>p). پرندگان دریافت کننده میکروارگانیسم‌ها سطح پلاسمایی کلسیم، فسفر و لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL) بالاتری را داشتند (05/0>p). افزودن باسیلوس ولزنسیس + تریکودرما به جیره منجر به کاهش تعداد کلنی اشرشیاکلی و افزایش کلنی لاکتوباسیل‌ها شد. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، می‌توان نتیجه گرفت که در مرغ‌های تخم گذار، افزودن باسیلوس ولزنسیس + تریکودرما به جیره غذایی بر پایه گندم باعث بهبود عملکرد تولیدی، کاهش سطح کلسترول و تری‌گلیسیرید پلاسما و بهبود میکروفلور روده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of direct-fed microbials on qualitative traits of eggs and performance of laying hens fed wheat-soybean meal-based diet

نویسندگان [English]

  • zahra Mostafaie 1
  • Mehran Torki 2
  • Kianosh Chaghamirza 3
  • Rouhallah Sharifi 4

1 University student. Animal Science Department, College of Agriculture and Natural Resources, Razi University, Kermanshah, Iran

2 Associate Professor. Animal Science Department, College of Agriculture and Natural Resources, Razi University, Kermanshah, Iran

3 Associate Professor. Department of Agronomy and Plant Breeding, Razi University, Kermanshah, Iran

4 Associate Professor. Department of Plant Protection, College of Agriculture and Natural Resources, Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

The majority of energy sources in poultry diets are corn and wheat, but, Wheat due to availability could be considered as a suitable replacement for corn in the diets of broilers and laying hens in many countries On the other hand, wheat contains soluble non-starch polysaccharides, including non-starch polysaccharides (NSP), which the inclusion level of wheat is limited.The arabinoxylans are the main NSP in wheat that increasing the viscosity of the digesta and reducing nutrient digestibility direct-fed microbial (DFM) supplements include Bacillus velezensis, Trichoderma, and Saccharomyces cerevisiae, which are used as biological control agents due to their high ability to suppress disease agents and inhibit the proliferation of intestinal pathogens.

Materials and Methods: The total number of 240 Hy-Line W-36 laying hens were randomly distributed between 40 cages, and the five experimental diets including (A) corn-soybean meal-based control diet, (B) wheat-based diet with no microbial additive, (C) wheat-based diet with 1×109 cfu/kg Bacillus velezensis, (D) wheat-based diet with 1×105 cfu/kg Trichoderma and (E) wheat-based diet with B. velezensis + Trichoderma were assigned to hens with 8 replicate cages per diet and 6 hens per each replicate.

Results and Discussion: Increased egg production (EP), feed intake (FI), improved feed conversion ratio (FCR) and decreased pH of jejunum, ileum and caecum were observed in layers fed the diet included B. velezensis + Trichoderma (P<0.05). the direct-fed microbials enhanced the efficiency of nutrient adsorption and utilization, predominantly ascribable to the production of exogenous enzymes by the test probiotic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bacillus velezensis: intestinal health
  • : laying hen: Trichoderma
  • : wheat