نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 --دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

3 دانش‌آموخته دکتری حرفه‌ای، گروه دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

4 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران،

10.22059/jap.2024.368332.623770

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر تفاوت کاتیون- آنیون جیره فلاشینگ حوالی جفتگیری بر غلظت متابولیت‌ها و هورمون‌های پلاسما و عملکرد تولید‌مثلی میش‌های کردی و جنس و وزن بدن بره‌های آنها بود. از 84 راس میش بالغ کردی با میانگین وزن بدن 5 ±40 کیلوگرم، نمره وضعیت بدنی 25/0±75/2 و سن 2 تا 4 سال استفاده شد. میش‌ها به دو گروه تقریبا یکسان تقسیم و به طور تصادفی به یکی از جیره‌های‌ آزمایشی اختصاص داده شدند. جیره‌های آزمایشی شامل 1- جیره کاتیونیک و 2- جیره آنیونیک بودند و تفاوت کاتیون- آنیون آنها به ترتیب 193+ و 21- میلی‌اکی‌والان در کیلوگرم ماده‌ خشک بود. میش‌ها از دو هفته قبل از همزمان‌سازی فحلی تا سه هفته پس از جفتگیری با جیره‌های آزمایشی تغذیه شدند. فحلی میش‌ها با استفاده از اسفنج درون واژنی به مدت 9 روز و تزریق عضلانی 5 میلی‌لیتر وتارولین در زمان برداشت اسفنج همزمان‌سازی شد. جیره‌های آزمایشی بر نرخ فحلی، باروری، بره‌زایی، دوقلوزایی و وزن تولد و جنس بره‌های متولد شده اثری نداشتند. پلاسمای میش‌های تغذیه شده با جیره دارای تفاوت کاتیون-آنیون منفی در مقایسه با میش-های تغذیه شده با جیره دارای تفاوت کاتیون- آنیون مثبت دارای غلظت بیشتر پروژسترون و غلظت کمتر استرادیول در روز فحلی و روز خروج اسفنج بودند (05/0>P). غلظت سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم پلاسمای میش‌ها تحت تاثیر تفاوت کاتیون - آنیون جیره فلاشینگ قرار نگرفت. در کل، با توجه به این نتایج، تغذیه جیره فلاشینگ دارای تفاوت کاتیون- آنیون مختلف در حوالی جفتگیری بر جنس بره‌های متولد شده از میش‌های کردی تاثیر نداشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of dietary cation-anion difference around mating on sex of lambs born from Kurdish ewes

نویسندگان [English]

  • Mozfar Kouchaki 1
  • mohammad shamsollahi 2
  • Farshid Fatahnia 2
  • Hooman Farzadi 3
  • Yahya Mohammadi 4

1 --Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, University of Ilam, Ilam, Iran.

2 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, University of Ilam, Ilam, Iran

3 Department of Veterinary Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

4 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, University of Ilam, Ilam, Iran

چکیده [English]

The aim of this experiment was to investigate the effect of dietary cation-anion difference (DCAD) of flushing diet around mating on plasma metabolites and hormones concentrations and reproductive performance of Kurdish ewes and sex and BW of their lambs. Eighty four Kurdish ewes with average BW of 40±5 kg, BCS of 2.75±0.25 and 2-4 years were used. Ewes were divided into two similar groups and randomly assigned to experimental diets. Experimental diets consisted of 1- cationic diet and 2- anionic diet and their DCAD were +193 and -21 mEq/kg of DM, respectively. Ewes fed experimental diets from 2 weeks before estrous synchronization till 3 weeks after mating. Estrous of ewes were synchronized by 9-d intravaginal sponge and intramuscular injection of 5 mL vetaroline at the day of sponge removal. Experimental diets had no effect on estrous response, fertility rate, lambing rate, twining rate and birth BW and sex of lambs (P>0.05). Ewes fed anionic diet had higher plasma progesterone and lower estradiol levels at the days of sponge removal and estrous than those fed cationic diet (P<0.05). Plasma concentrations of sodium, potassium, calcium and magnesium did not influence by DCAD of flushing diet (P>0.05). According to these results, feeding flushing diet with different DCAD around mating had no effect on lamb sex ratio in Kurdish ewes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kurdish ewe
  • Flushing diet
  • Dietary cation-anion difference
  • Plasma metabolite
  • Lamb sex