نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم دام و طیور، دانشگده فناوری کشاورزی (پردیس ابوریحان)، دانشگاه تهران، تهران - تخصص: ژنتیک و اصلاح نژاد دام/ ژنتیک

2 گروه اقتصاد کشاورزی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران

3 گروه علوم دام و طیور،دانشکده فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران

10.22059/jap.2024.360422.623745

چکیده

تعیین‌ تابع تولید از موثرترین و بهترین راهکارها برای بررسی تداوم شیردهی و تعیین رابطه میان مصرف نهاده‌های غذایی و تولید شیر است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثرات تابع تولید در برنامه‌های اصلاح نژادی و استفاده از آن‌ها در انتخاب بهتر حیوانات بود. برای تحقق این هدف، از داده‌های تولید شیر و مقدار مصرف نهاده‌های خوراکی یکی از گاوداری‌های صنعتی استان تهران استفاده شد. روش‌های مختلفی در این مطالعه بررسی شد: 1- استفاده از رویه‌ی حداقل مربعات معمولی (OLS) در محیط R به منظور برآورد تابع تولید شیر 2- استفاده از روش حداقل مربعات بسط یافته‌ی پیکانی (POLS) 3- برآورد ارزش اصلاحی تولید شیر تخمینی تابع تولید (POLS) و تولید شیر فیزیکی (داده‌های مزرعه‌ای) با استفاده از نرم افزار Wombat4- مقایسه‌ی توابع تولیدی با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) بدست آمده در R با تابع تولید حاصل رویه‌ی POLS 5- ارزیابی ژنتیکی حیوانات و بررسی رتبه‌بندی گاوهای شیری. توابع تولید تخمینی بدست آمده از رویه‌ی معمول حداقل مربعات از نظر علایم و ضرایب نادرست بودند و به خوبی منحنی تولید شیر را برازش نمی‌کردند. بر اساس یافته‌های این مطالعه، مدل رگرسیونی غیرخطّی پیکانی(POLS) بهترین مدل در برازش منحنی و تولید اقتصادی شیر می باشد. با استفاده از ارزش‌های اصلاحی برآورد شده در این روش، می‌توان بهترین حیوانات را به عنوان والدین نسل‌های آینده انتخاب کرد. توانایی تخمین تابع تولید بر اساس روشPOLS ، برای ایجاد یک منحنی استاندارد گاوهای شیری بسیار بالاست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of profitability opportunities derived from breeding a dairy cattle herd (Case Study: An Industrial Dairy Cattle Herd Unit in Tehran Province)

نویسندگان [English]

  • عبدالرضا Salehi 1
  • gholamreza Peykani 2
  • ali assadi-alamouti 3
  • Mohammad Jajik khari 3

1 Department of Animal Science, College of Agricultural Technology, University of Tehran

2 Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, University of Tehran

3 Department of Animal and Poultry Science, Faculty of Agricultural Technology, University of Tehran

چکیده [English]

Determining the production function is one of the most effective and best ways to check the continuity of milk production and indicates the relationship between the consumption of food inputs and milk production. The aim of this research was to investigate the effects of the production function in breeding programs and their use in selecting better animals.

To achieve these goals, data on milk production and feed consumption from one of the industrial farms in Tehran province were used. Various methods were examined in this study: 1- using OLS approach in R environment to estimate the milk production function, 2- using the Peykani extended ordinary least square (POLS) method, 3- estimating the breeding value of milk production using POLS function and physical milk production (field data) using Wombat software, 4- comparing OLS production functions obtained in R with POLS production function, 5- Genetic evaluation of animals and ranking dairy cows.

The estimated functions based on the ordinary least squares method were incorrect in terms of signs and coefficients, and did not fit the milk production curve well. Based on the findings of this study, the non-linear regression model of Peykani (POLS) is the best in the curve fitting and economical production of milk. By using the estimated breeding values in this method، one can choose the best animals as the parents of future generations.

The ability to estimate the production function based on the POLS method, to create a standard curve of dairy cows is very high.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breeding Value
  • Dairy cattle production function
  • Economic efficiency
  • the law of diminishing return