نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

2 استاد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

3 استاد، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج، ایران.

4 استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، ایران.

10.22059/jap.2024.367029.623765

چکیده

استفاده از گیاهان زراعی مقاوم به خشکی مانند چغندر علوفه‌ای در شرایط کم‌آبی اجتناب‌ناپذیر است. این‌گونه محصولات دارای رطوبت بالایی هستند که نگهداری و ذخیره‌ی آنها را دشوار می‌سازد. سیلاژ خوراک مخلوط می‌تواند راهکار مناسبی برای نگهداری این محصولات باشد. این تحقیق به منظور امکان‌سنجی استفاده از سیلاژ خوراک مخلوط حاوی چغندر علوفه‌ای حاوی 25 یا 35 درصد مادّه‌ی خشک در تغذیّه‌ی برّه‌های پرواری به روش‌های برون‌تنی و درون‌تنی انجام شد. به منظور ارزیابی خصوصیّات سیلویی سیلاژ خوراک مخلوط بر پایه‌ی چغندر علوفه‌ای و ارزش غذایی آن، دو جیره‌ی برّه‌ی پرواری، حاوی دو سطح 25 و 35 درصد چغندر علوفه‌ای (بر حسب مادّه‌ی خشک)، به صورت خوراک مخلوط به ‌مدّت 60 روز سیلو و ارزیابی شد و سپس جیره‌ی حاوی سطح 25 درصد چغندر علوفه‌ای به دو شکل سیلاژ خوراک مخلوط (سیلاژ 60 روزه) و جیره‌ی کاملاً مخلوط روزانه در دو گروه آزمایشی و در یک دوره‌ی 70 روزه، در تغذیّه‌ی برّه‌های پرواری استفاده شد. افزایش سطح چغندر علوفه‌ای سبب کاهشpH ، پروتئین خام، پروتئین حقیقی و نشاسته‌ی سیلاژهای آزمایشی گردید. برّه‌های تغذیه شده با سیلاژ خوراک مخلوط نسبت به گروه شاهد، مادّه‌ی خشک بیشتری مصرف کردند و سایر صفات عملکردی تفاوت معنی‌داری نشان نداد. بر اساس نتایج به‌دست آمده از این تحقیق، سیلاژ خوراک مخلوط حاوی 25 درصد چغندر علوفه‌ای (بر اساس مادّه‌ی خشک)، از ویژگی‌های تخمیری و پایداری هوازی مطلوبتری برخوردار بود و به‌ نظر می‌رسد به‌توان بدون اینکه اثر منفی بر عملکرد و سلامت دام داشته باشد، در تغذیّه‌ی برّه‌های نر پرواری از آن استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of silage characteristics and nutritive value of TMR silage based on fodder beet and its feeding effect on performance and blood parameters of Afshar male lambs

نویسندگان [English]

  • Reza Khodaverdi 1
  • Mohammad Hassan Fathi Nasri 2
  • Hassan Fazaeli 3
  • seysd homayoon farhangfar 4

1 Doctoral student, Department of Animal Science, University of Birjand, Birjand,, IRAN.

2 Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Birjand University, Birjand, Iran.

3 Professor, Animal Science Research Institute of Iran, Karaj, IRAN.

4 professor, Department of Animal Science Faculty of Agriculture Birjand University, Birjand, Iran.

چکیده [English]

Introduction: The use of agricultural plants resistant to environmental stresses, such as fodder beet, is inevitable in water shortage conditions. These types of products have high moisture, which makes it difficult to store them. Total mixed ration (TMR) silage can be a good solution for this problem. In this study, the possibility of using fodder beet in level of 25 or 35% (DM basis) in TMR silage and fattening ration of Afshari male lambs were evaluated by in vitro and in vivo methods.

Material and Methods: Two experiments were designed. Two fattening lamb diets containing two levels of fodder beet (25% and 35%, DM basis) were evaluated as TMR silage for 60 days, and then the ration containing 25% level was used in two forms of TMR silage (60-days silage) and TMR in for a 70-days period, in the feeding of fattening lambs.

Results and Discussion: Silage fermentation properties and aerobic stability were significantly affected by diet and time. Increasing the level of fodder beet, decreased pH, NDF, ADF, starch of silage. Lambs fed with TMR silage, consumed more dry matter than the control group, and other performance indices did not show significant differences.

Conclusion: Based on the results obtained from this research, feeding TMR silage containing 25% fodder beet caused better fermentation characteristics and aerobic stability compared to 35% level and seems that it can be used to feeding male fattening lambs, without any adverse effect on performance and health

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic stability
  • Afshar fattening lamb
  • Fermentation properties
  • Fodder beet
  • TMR silage