نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- دانشجوی دکتری، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 استاد گروه تغذیه دام طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

3 استادیار گروه تغذیه دام طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

10.22059/jap.2024.365589.623760

چکیده

مطالعه حاضر به‌منظور اثر شکل‌های مختلف کروم بر تغییرات وزنی و آزمون تحمل گلوکز و انسولین میش‌های افشار در دوره‌ی انتقال تحت تأثیر تنش گرمایی با استفاده از 40 رأس میش افشاری آبستن (از 5±42 روز پیش از زایش مورد انتظار) در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار و 10 تکرار بررسی شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) جیرۀ پایۀ بدون مکمل کروم (شاهد)، 2) جیرۀ پایۀ حاوی سه میلی‌گرم کروم معدنی ، 3) جیرۀ پایۀ حاوی سه میلی‌گرم کروم به شکل کروم-متیونین به ازای هر کیلوگرم ماده خشک و 4) جیره پایه حاوی سه میلی‌گرم کروم به شکل نانو ذرات کروم به ازای هر کیلوگرم مادۀ خشک جیره بودند. نتایج نشان داد اختلاف معنی‌داری بین میش‌های دریافت‌کننده شکل‌های مختلف مکمل کروم ازنظر تغییرات وزنی در شش، چهار و دو هفته قبل از زایش وجود نداشت. میش‌های دریافت‌کننده مکمل کروم تغییرات وزنی کمتری در زمان، دو، چهار و شش هفته پس از زایش از خود نشان دادند (05/0≥P). میش‌های دریافت‌کننده کروم-متیونین و نانو ذرات کروم وضعیت بدنی بهتری نسبت به تیمارهای شاهد و کروم معدنی داشتند. نتایج پژوهش نشان داد 60 و 90 دقیقه پس از تزریق درون‌رگی گلوکز، اختلاف معنی‌داری بین غلظت گلوکز تیمارها وجود نداشت. پس از 60، 90، 120 و 180 دقیقه پس از تزریق درون‌رگی گلوکز غلظت انسولین میش‌‌های دریافت‌کننده اشکال مختلف کروم نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت (05/0≥P). بر اساس نتایج حاصل استفاده از کروم به‌ویژه به شکل‌های کروم-متیونین و نانوذرات کروم در دورۀ انتقال میش‌ها تحت تأثیر تنش گرمایی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of different forms of chromium on weight changes and glucose and insulin tolerance test of Afshari ewes during the transition period under the influence of heat stress

نویسندگان [English]

  • mohammad asadi 1
  • Taghi Ghoorchi 2
  • Abdolhakim Toghdory 3

1 PhD. Student, Department of Animal and Poultry nutrition, Animal Science Faculty, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources, Gorgan, Iran

2 Professor, Department of Animal and Poultry nutrition, Animal Science Faculty, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources, Gorgan, Iran

3 Assistant professor, Department of Animal and Poultry nutrition, Animal Science Faculty, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources, Gorgan, Iran

چکیده [English]

This experiment was conducted to evaluate the effect of different forms of chromium in sheep. Forty pregnant Afshari ewes from 42±5 days before the expected lambing were assigned to four treatments with ten replications in a completely randomized design. Experimental treatments include: 1) basic diet without chromium supplementation (control), 2) basic diet containing three milligrams of inorganic chromium per kg of dry matter, 3) basic diet containing three milligrams of chromium in the form of chromium-methionine per kg of matter dry and 4) base diet contained three milligrams of chromium in the form of chromium nanoparticles per kg of dry matter. The results showed that ewes receiving chromium supplementation showed less weight changes at two, four and six weeks after lambing (P≥0.05). Also, different forms of chromium supplementation increased the body condition score of ewes at the time and six weeks after lambing (P≥0.05). Ewes receiving chromium-methionine and chromium nanoparticles had better body condition than control and inorganic chromium treatments. The results of the research showed that there was no significant difference in glucose concentration between the treatments 60 and 90 minutes after intravenous glucose injection. After 60, 90, 120 and 180 minutes after the intravenous injection of glucose, the insulin concentration of the ewes receiving different forms of chromium decreased compared to the control treatment (P≥0.05). In general, the use of chromium, especially in the form of chromium-methionine and chromium nanoparticles, is recommended during the transition period of ewes under the influence of heat stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chromium
  • Glucose Test
  • Heat stress
  • Transition Period
  • Weight Changes