نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

10.22059/jap.2023.359761.623742

چکیده

در مطالعه حاضر تأثیر پودر گیاهان پونه کوهی‌‌، رزماری و دارچین به‌عنوان جایگزین‌هایی برای آنتی‌بیوتیک‌ها، با استفاده از 192 قطعه جوجه‌‌ گوشتی یک روزه (خروس) در قالب طرح کاملاً تصادفی با شش تیمار، چهار تکرار و هشت قطعه در هر تکرار بررسی شد. تیمارهای آزمایشی به شرح ذیل بودند: 1-کنترل منفی (جیره پایه بدون افزودنی و بدون چالش کمپیلوباکتر ژژونی)؛ 2-کنترل مثبت (جیره پایه بدون افزودنی، اما چالش یافته با کمپیلوباکتر ژژونی)؛ 3-کنترل مثبت+اریترومایسین (55 میلی‌گرم در کیلوگرم)؛ 4-کنترل مثبت+پودر پونه کوهی ( سه گرم در کیلوگرم)؛ 5-کنترل مثبت+پودر رزماری ( سه گرم در کیلوگرم) و 6-کنترل مثبت+پودر دارچین ( سه گرم در کیلوگرم). تمام جوجه‌ها بجز گروه کنترل منفی، از روز 21 تا 25 دوره پرورش روزی یک بار از طریق دهانی با cfu/mL108×2 از کشت زنده باکتری کمپیلوباکتر ژژونی چالش داده شدند. نتایج نشان داد چالش کمپیلوباکتر ژژونی ضمن تضعیف عملکرد در دوره رشد سبب افزایش کلونیزاسیون کمپیلوباکتر و کاهش شمار لاکتوباسیل‌ها در فضولات شد (05/0>p). چالش کمپیلوباکتر ژژونی همچنین ضمن کاهش قابلیت هضم مواد آلی منجر به کاهش ارتفاع پرز، نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت و مساحت سطح پرز در ژژنوم شد (05/0>p). تمامی اثرات منفی ناشی از کمپیلوباکتر ژژونی توسط تیمارهای حاوی افزودنی تعدیل شد (05/0>p)، هرچند که تیمار حاوی دارچین در مقایسه با سایر افزودنی‌ها پتانسیل نسبتاً پایین‌تری داشت. بطور کلی، می‌توان نتیجه گرفت که پونه کوهی و رزماری پتانسیل تخفیف اثرات پاتوژنیک کمپیلوباکتر ژژونی را دارند و می‌توانند به عنوان جایگزین‌های مناسبی برای آنتی‌بیوتیک‌ها در تغذیه جوجه‌های گوشتی مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of oregano, rosemary, and cinnamon powder on growth performance, excreta microbiota, intestinal morphology, and nutrient digestibility of broiler chickens challenged with Campylobacter jejuni

نویسندگان [English]

  • Zahra Alimohammadi 1
  • Hassan Shirzadi 2
  • Kamran Taherpour 2
  • Ali Khatibjoo 2

1 Agriculture Jihad Organization in Ilam

2 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran

چکیده [English]

In order to investigate the effect of oregano, rosemary, and cinnamon plant powders as alternatives to antibiotics, an experiment was conducted using 192 one-day-old male chicks in a completely randomized design with 6 treatments and 4 replicates of 8 birds. The experimental treatments were as follow: 1-negative control (NC; basal diet without additive and without of Campylobacter jejuni); 2-positive control (PC; basal diet without additives but challenged with Campylobacter jejuni); 3-basal diet+Erythromycin (55mg/kg); 4-basal diet+oregano powder (3g/kg); 5-basal diet+rosemary powder (3g/kg) and 6-basal diet+cinnamon powder (3g/kg). All chickens were orally gavaged once a day with a suspension of Campylobacter jejuni live culture (2×108 cfu/mL, 1 mL/bird) on days 21 to 25, with the exception of those fed the NC. The results showed that the Campylobacter jejuni, while weakening performance during the growth period, caused an increase in campylobacter colonization and a decrease in lactobacilli counts of the excreta (p<0.0). Campylobacter jejuni also decreased the digestibility of organic matter and led to a decrease in villous height, villous height to crypt depth ratio, and villi surface area in the jejunum (p<0.05). All the negative effects arising from Campylobacter jejuni were alleviated by dietary treatments containing feed additives (p<0.05), although the treatment containing cinnamon had a relatively lower potential when compared to the other additives. In general, it can be concluded that oregano and rosemary have the potential to reduce the pathogenic effects of Campylobacter jejuni and can be used as suitable alternatives to antibiotics in feeding broilers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broiler chicken
  • Digestibility
  • Growth performance
  • Microbiology
  • Morphology