نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران

2 گروه علوم دام و طیور، دانشکده فناوری کشاورزیُ دانشگاه تهران، تهران ، ایران

3 گروه بیوتکنولوژی صنعتی و محیط زیست، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تهران

4 گروه علوم دام و طیور، دانشکده فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران

10.22059/jap.2023.365597.623761

چکیده

تأثیر پروبیوتیک و پری‌بیوتیک تولید داخل کشور بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه، فعالیت میکروبی و متابولیت‌های سرم با استفاده از 720 قطعه جوجه گوشتی نر سویه تجاری راس 308 در یک آزمایش فاکتوریل 3×3 با سه سطح پروبیوتیک (بدون پروبیوتیک، پروبیوتیک نوع یک و پروبیوتیک نوع دو) و سه سطح پری‌بیوتیک (بدون پری‌بیوتیک، پری‌بیوتیک نوع یک و پری‌بیوتیک نوع دو)، در قالب طرح کاملاً تصادفی با نُه گروه آزمایشی و چهار تکرار و 20 پرنده در هر تکرار بررسی شد. در سن 21 و 38 روزگی دو پرنده از هر تکرار با وزن نزدیک به میانگین، انتخاب و پس از توزین کشتار شدند. سپس از محتویات ایلئوم و روده‌های کور آن‌ها برای بررسی فلور میکروبی (باکتری‌های اسیدلاکتیک و ای کولای) نمونه‌برداری شد. پرندگانی که با جیره‌های حاوی پروبیوتیک نوع دو تغذیه شده بودند ضریب تبدیل کم‌تری داشتند (p<0/05). تغذیه جیره‌های حاوی پری‌بیوتیک نوع یک و هم‌چنین جیره‌های حاوی پروبیوتیک نوع دو و جیره‌های حاوی ترکیبی از پروبیوتیک نوع دو با دو نوع پری‌بیوتیک مورد آزمایش، غلظت کلسترول و LDL سرم را کاهش دادند (p<0/05). تأثیر تیمارهای آزمایشی بر بازده لاشه معنی‌دار نبود، اما پرندگانی که از جیره‌های حاوی پری‌بیوتیک نوع یک تغذیه کردند چربی بطنی کم‌تری داشتند (p<0/05). در سن 21 روزگی جمعیت ای‌کولای در ایلئوم و روده‌های کور پرندگانی که پروبیوتیک، پری‌بیوتیک و ترکیب آن‌ها را دریافت کردند کاهش یافت (p<0/05). در سن 38 روزگی، تغذیه پرندگان با پروبیوتیک و پری‌بیوتیک‌ و ترکیب آن‌ها جمعیت ای‌کولای را در روده‌های کور کاهش و جمعیت لاکتوباسیلوس‌ها را در ایلئوم افزایش داد (p<0/05). نتایج این آزمایش نشان داد که انواع پروبیوتیک و یا پری‌بیوتیک مورد آزمایش در این پژوهش اثرات مثبتی بر افزایش باکتری‌های مفید روده (لاکتوباسیلوس)، صفات بیوشیمیایی خون و ضریب تبدیل در جوجه‌های گوشتی دارند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of probiotic and prebiotic produced from native sources on performance of broiler chickens

نویسندگان [English]

  • Morteza Pashaei jalal 1
  • Anahita Bahrami babaali 2
  • Fatemeh Tabandeh 3
  • Seyed Davood Sharifi 4

1 Ph.D. Student, Department of animal and Poultry Science, College of Aburaihan, University of Tehran, pakdasht, Iran

2 Department of Animal and Poultry Sciences, Faculty of Agricultural Technology, University of Tehran, Iran

3 Department of Industrial and Environmental Biotechnology, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology (NIGEB), Tehran, Iran

4 Department of Animal and Poultry Sciences, Faculty of Agricultural Technology, University of Tehran, Iran

چکیده [English]

Effect of different sources of probiotic and prebiotic on growth performance, carcass characteristics, intestinal microflora, and blood metabolites using 720 Ross 308 commercial male broiler chickens in a 3×3 factorial experiment with three levels of probiotic (without probiotic, probiotic type I and type 2) and three levels of prebiotic (without prebiotic, prebiotic type 1 and type II), in a completely randomized design with nine experimental groups (four replications and 20 birds were studied in each replication. Birds that were fed with diets containing type 2 probiotics had a lower conversion factor (P<0.05). Diets containing prebiotic type 1 as well as diets containing probiotic type II and diets containing probiotic type II and two prebiotics under test reduced serum cholesterol and LDL concentrations (P < 0.05). The effect of the experimental treatments on carcass fat was not significant, but the birds fed diets containing prebiotic type 1 had less abdominal fat (P<0.05). At 21 days old, the population of ٍ E. coli in the ileum and ceca of birds that received probiotics, prebiotics, and their combinations decreased (P < 0.05). At 38 days of age, feeding the birds with probiotics and prebiotics and a combination of them reduced the population of E. coli in the ceca and increased lactobacillus in the ileum (P < 0.05). The results of this experiment showed that probiotics or prebiotics assayed in this study have positive effects on the increase of beneficial intestinal bacteria (Acid lactic bacteria), blood biochemical traits, and FCR in broiler chickens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broilers
  • Performance
  • Microflora
  • Prebiotic
  • Probiotic
Afsharmanesh, M., & Sadaghi, B. (2014). Effects of dietary alternatives (probiotic, green tea powder, and Kombucha tea) as antimicrobial growth promoters on growth, ileal nutrient digestibility, blood parameters, and immune response of broiler chickens. Comparative Clinical Pathology, 23, 717-724. https://doi.org/10.1007/s00580-013-1676-x
Alagawany, M., El-Hack, M. E. A., Farag, M. R., Sachan, S., Karthik, K., & Dhama, K. (2018). The use of probiotics as eco-friendly alternatives for antibiotics in poultry nutrition. Environmental Science and Pollution Research, 25(11), 10611-10618. https://doi.org/10.1007/s11356-018-1687-x
Alonge, E., Eruvbetine, D., Idowu, O., Obadina, A., Olukomaiya, O., Omotainse, O., & Abiola, Y. (2017). Effects of antibiotic, probiotic and prebiotic supplementation in broiler diets on performance characteristics and apparent nutrient digestibility. Journal of Applied Sciences and Environmental Management, 21(7), 1297-1300. https://doi.org/10.4314/jasem.v21i7.13
Arif, M., Iram, A., Bhutta, M. A., Naiel, M. A., Abd El-Hack, M. E., Othman, S. I., & Taha, A. E. (2020). The biodegradation role of Saccharomyces cerevisiae against harmful effects of mycotoxin contaminated diets on broiler performance, immunity status, and carcass characteristics. Animals, 10(2), 238. https://doi.org/10.3390/ani10020238
Beski, S., & Al-Sardary, S. (2015). Effects of dietary supplementation of probiotic and synbiotic on broiler chickens hematology and intestinal integrity. International Journal of Poultry Science, 14(1), 31. https://doi.org/10.3923/ijps.2015.31.36
Bozkurt, M., Küçükyilmaz, K., Çatli, A., & Çinar, M. (2008). Growth performance and slaughter characteristics of broiler chickens fed with antibiotic, mannan oligosaccharide and dextran oligosaccharide supplemented diets. Int. J. Poult. Sci, 7(10), 969-977. DOI: 10.3923/ijps.2008.969.977
Ciurescu, G., Vasilachi, A., & Grosu, H. (2020). Efficacy of microbial phytase on growth performance, carcass traits, bone mineralization, and blood biochemistry parameters in broiler turkeys fed raw chickpea (Cicer arietinum L., cv. Burnas) diets. Journal of Applied Poultry Research, 29(1), 171-184. https://doi.org/10.1016/j.japr.2019.10.004
Faber, T., Dilger, R., Iakiviak, M., Hopkins, A., Price, N., & Fahey Jr, G. (2012). Ingestion of a novel galactoglucomannan oligosaccharide-arabinoxylan (GGMO-AX) complex affected growth performance and fermentative and immunological characteristics of broiler chicks challenged with Salmonella typhimurium. Poultry science, 91(9), 2241-2254. https://doi.org/10.3382/ps.2012-02189
Ghasemi, H., & Taherpour, K. (2013). Comparative effects of probiotic, prebiotic and synbiotic supplements on performance, jejunal morphology, serum lipid profile and antibody response of broiler chicks. Journal of Livestock Science and Technologies, 1(2), 20-27. https://doi.org/10.22103/JLST.2013.548
Hassanpour, H., Moghaddam, A. Z., Khosravi, M., & Mayahi, M. (2013). Effects of synbiotic on the intestinal morphology and humoral immune response in broiler chickens. Livestock Science, 153(1-3), 116-122. https://doi.org/10.1016/j.livsci.2013.02.004
Hung, A. T., Lin, S.-Y., Yang, T.-Y., Chou, C.-K., Liu, H.-C., Lu, J.-J., Lien, T.-F. (2012). Effects of Bacillus coagulans ATCC 7050 on growth performance, intestinal morphology, and microflora composition in broiler chickens. Animal production science, 52(9), 874-879. https://doi.org/10.1071/AN11332
Hussein, E., Suliman, G., Alowaimer, A., Ahmed, S., Abd El-Hack, M., Taha, A., & Swelum, A. (2020). Growth, carcass characteristics, and meat quality of broilers fed a low-energy diet supplemented with a multienzyme preparation. Poultry science, 99(4), 1988-1994. https://doi.org/10.1016/j.psj.2019.09.007
Jadhav, K., Sharma, K., Katoch, S., Sharma, V., & Mane, B. (2015). Probiotics in broiler poultry feeds: A review. Journal of Animal Nutrition and Physiology, 1, 04-16.
Kalavathy, R., Abdullah, N., Jalaludin, S., & Ho, Y. (2003). Effects of Lactobacillus cultures on growth performance, abdominal fat deposition, serum lipids and weight of organs of broiler chickens. British poultry science, 44(1), 139-144. https://doi.org/10.1080/0007166031000085445
Kannan, M., Karunakaran, R., Balakrishnan, V., & Prabhakar, T. (2005). Influence of prebiotics supplementation on lipid profile of broilers. Int. J. Poult. Sci, 4(12), 994-997. DOI: 10.3923/ijps.2005.994.997
Kim, G.-B., Seo, Y., Kim, C., & Paik, I. (2011). Effect of dietary prebiotic supplementation on the performance, intestinal microflora, and immune response of broilers. Poultry science, 90(1), 75-82. https://doi.org/10.3382/ps.2010-00732
Lei, X., Piao, X., Ru, Y., Zhang, H., Péron, A., & Zhang, H. (2015). Effect of Bacillus amyloliquefaciens-based direct-fed microbial on performance, nutrient utilization, intestinal morphology and cecal microflora in broiler chickens. Asian-Australasian journal of animal sciences, 28(2), 239. doi: 10.5713/ajas.14.0330
Mookiah, S., Sieo, C. C., Ramasamy, K., Abdullah, N., & Ho, Y. W. (2014). Effects of dietary prebiotics, probiotic and synbiotics on performance, caecal bacterial populations and caecal fermentation concentrations of broiler chickens. Journal of the Science of Food and Agriculture, 94(2), 341-348. https://doi.org/10.1002/jsfa.6365
Nabizadeh, A. (2012). The effect of inulin on broiler chicken intestinal microflora, gut morphology, and performance. J. Anim. Feed Sci, 21(4), 725-734. https://doi.org/10.22358/jafs/66144/2012
Nawaz, A. H., Amoah, K., Leng, Q. Y., Zheng, J. H., Zhang, W. L., & Zhang, L. (2021). Poultry response to heat stress: its physiological, metabolic, and genetic implications on meat production and quality including strategies to improve broiler production in a warming world. Frontiers in Veterinary Science, 814. https://doi.org/10.3389/fvets.2021.699081
Pereira, R., Bortoluzzi, C., Durrer, A., Fagundes, N. S., Pedroso, A. A., Rafael, J. M., ... Andreote, F. D. (2019). Performance and intestinal microbiota of chickens receiving probiotic in the feed and submitted to antibiotic therapy. Journal of animal physiology and animal nutrition, 103(1), 72-86. https://doi.org/10.1111/jpn.13004
Pourakbari, M., Seidavi, A., Asadpour, L., & Martinez, A. (2016). Probiotic level effects on growth performance, carcass traits, blood parameters, cecal microbiota, and immune response of broilers. Anais da Academia Brasileira de Ciências, 88(2), 1011-1021. https://doi.org/10.1590/0001-3765201620150071
Salianeh, N., Shirzad, M., & Seifi, S. (2011). Performance and antibody response of broiler chickens fed diets containing probiotic and prebiotic. Journal of Applied Animal Research, 39(1), 65-67. https://doi.org/10.1080/09712119.2011.565222
Sen, S., Ingale, S., Kim, Y., Kim, J., Kim, K., Lohakare, J., & Kwon, I. (2012). Effect of supplementation of Bacillus subtilis LS 1-2 to broiler diets on growth performance, nutrient retention, caecal microbiology and small intestinal morphology. Research in Veterinary Science, 93(1), 264-268. https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2011.05.021
Shahir, M. H., Afsarian, O., Ghasemi, S., & Tellez, G. (2014). Effects of dietary inclusion of probiotic or prebiotic on growth performance, organ weight, blood parameters and antibody titers against influenza and newcastle in broiler chickens. International Journal of Poultry Science, 13(2), 70. DOI: 10.3923/ijps.2014.70.75
Shim, Y., Ingale, S., Kim, J., Kim, K., Seo, D., Lee, S., & Kwon, I. (2012). A multi-microbe probiotic formulation processed at low and high drying temperatures: effects on growth performance, nutrient retention and caecal microbiology of broilers. British poultry science, 53(4), 482-490. https://doi.org/10.1080/00071668.2012.690508
Shokryazdan, P., Jahromi, M. F., Liang, J. B., Ramasamy, K., Sieo, C. C., & Ho, Y. W. (2017). Effects of a Lactobacillus salivarius mixture on performance, intestinal health and serum lipids of broiler chickens. PloS one, 12(5), e0175959. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0175959
Tayeri, V., Seidavi, A., Asadpour, L., & Phillips, C. J. (2018). A comparison of the effects of antibiotics, probiotics, synbiotics and prebiotics on the performance and carcass characteristics of broilers. Veterinary research communications, 42(3), 195-207. https://doi.org/10.1007/s11259-018-9724-2
Vieco-Saiz, N., Belguesmia, Y., Raspoet, R., Auclair, E., Gancel, F., Kempf, I., & Drider, D. (2019). Benefits and inputs from lactic acid bacteria and their bacteriocins as alternatives to antibiotic growth promoters during food-animal production. Frontiers in microbiology, 10, 57. https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.00057
Xu, Z., Hu, C., Xia, M., Zhan, X., & Wang, M. (2003). Effects of dietary fructooligosaccharide on digestive enzyme activities, intestinal microflora and morphology of male broilers. Poultry science, 82(6), 1030-1036. https://doi.org/10.1093/ps/82.6.1030
Yang, Y., Iji, P., & Choct, M. (2009). Dietary modulation of gut microflora in broiler chickens: a review of the role of six kinds of alternatives to in-feed antibiotics. World's Poultry Science Journal, 65(1), 97-114. https://doi.org/10.1017/S0043933909000087
Zhou, H., Kong, L., Zhu, L., Hu, X., Busye, J., & Song, Z. (2021). Effects of cold stress on growth performance, serum biochemistry, intestinal barrier molecules, and adenosine monophosphate-activated protein kinase in broilers. Animal, 15(3), 100138. https://doi.org/10.1016/j.animal.2020.100138