نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

3 عضو هیات علمی

چکیده

تأثیر اسانس درمنه خزری و باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بر عملکرد، میکروبیولوژی، مورفولوژی و قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی در بلدرچین‌های تخم‌گذار ژاپنی با استفاده از تعداد 180 قطعه بلدرچین تخم‌گذار 46 روزه در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار و پنج تکرار (نه قطعه جوجه در هر تکرار) بررسی شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره پایه به‌عنوان گروه شاهد (فاقد افزودنی)، جیره پایه+ اُکسی‌تتراسایکلین (200 میلی‌گرم در کیلوگرم)، جیره پایه+ اسانس درمنه خزری (250 میلی‌گرم در کیلوگرم) و جیره پایه+ لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (cfu 1011×02/4 در کیلوگرم جیره) بودند. نتایج نشان داد که استفاده از لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در مقایسه با تیمارهای شاهد و اسانس درمنه خزری سبب افزایش توده تخم بر اساس مرغ خانه شد (05/0P<). همچنین استفاده از تیمارهای لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و اسانس درمنه خزری در مقایسه با تیمار شاهد سبب افزایش لاکتوباسیل‌های موجود در محتویات ایلئوم پرندگان شد (05/0P<). افزون بر این، پرندگان تغذیه شده با جیره‌های حاوی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و اُکسی‌تتراسایکلین از نظر صفات ارتفاع پرز و نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت در مقایسه با گروه شاهد افزایش معنی‌داری را نشان دادند (05/0P<). نتیجه‌گیری می‌شود که استفاده از لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به‌عنوان یک جایگزین برای آنتی‌بیوتیک مناسب‌تر از اسانس درمنه خزری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

ٍEffect of sweet wormwood essence and Lactobacillus acidophilus on performance of Japanese quails in laying period

نویسندگان [English]

 • Hassan Shirzadi 1
 • Hossein Nasermanesh 2
 • Ali Khatibjoo 3
 • Kamran Taherpour 1
 • Mohammadi Akbari Gharaei 1

1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran

2 Former MSc. Student, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran

3 University assistant professor

چکیده [English]

The effect of sweet wormwood essence (SWE) and Lactobacillus acidophilus on performance, ileal microbiology, ileal morphology and ileal nutrient digestibility of laying Japanese quails was investigated in 180 46-d-old female Japanese quail that were randomly allocated to 4 dietary treatments in a completely random design with 4 replicates and 9 birds per each. The experimental diets were as follows: basal diet as control group (without additive), basal diet plus Oxytetracycline (200mg/kg), basal diet plus SWE (250mg/kg), and basal diet plus lactobacillus acidophilus (4  cfu per kg diet). Results showed that the use of Lactobacillus acidophilus increased the egg mass per hen-housed compared to control and SWE treatments (P<0.05). The number of lactobacilli in the ileal digest was also significantly increased by Lactobacillus acidophilus and SWE treatments, when compared with control treatment (P<0.05). In addition, birds fed with diets containing Lactobacillus acidophilus and Oxytetracycline showed a significant increase in villous height and villous height:crypt depth, when compared with those on the control diet (P<0.05). It can be concluded that the use of Lactobacillus acidophilus as an alternative to antibiotics is more appropriate than SWE.

کلیدواژه‌ها [English]

 • ileal digestibility
 • lactobacillus acidophilus
 • laying quail
 • microbiology
 • Morphology
 • sweet wormwood essence
 1. سیدپیران ع، نوبخت ع و خدایی ص (1390) اثرات استفاده از پروبیوتیک، اسید آلی و مخلوط چند گیاه دارویی بر عملکرد، کیفیت تخم‌مرغ و فراسنجه‌های بیوشیمیایی و ایمنی خون مرغ‌های تخم‌گذار. جله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. 5(1): 1111-1122.
 2. شهیر م ح، محمدی م، قاضی ش، افسریان ا و مرادی س (1391) تأثیر پروبیوتیک و بوتیرات کلسیم بر عملکرد تولید، کیفیت تخم، فراسنجه‌های خونی و پاسخ ایمنی مرغ‌های تخم‌گذار. مجله تحقیقات دامپزشکی. 67 (4): 313-323.
 3. شیرزادی ح (1393) بررسی اثرات عصاره­های دو گیاه سماق (Rhus coriaria L.) و جغجغه (Prosopis farcta) بر جمعیت میکروبی روده و کنترل سندرم آسیت در جوجه‌های گوشتی. پایان­نامه دکتری. دانشگاه تربیت مدرس.
 4. شیرزادی ح، ناصرمنش ح، خطیب‌جو ع، طاهرپور ک و اکبری قرایی م (1397) تأثیر پروبیوتیک و اسانس گیاه آرتمیزیاآنوا برعملکردتولیدی، فراسنجه‌های خونی، آنزیم‌های کبدی و پاسخ ایمنی بلدرچین‌های تخم‌گذار ژاپنی. مجله تولیدات دامی. 20(3): 462-451.
 5. ضیایی ح، باشتنی م، کریمی ترشیزی م ا، نعیمی‌پور ح و فرهنگ‌فر ه (1390) اثرات مکمل جیره‌ای آنتی‌بیوتیک، پروبیوتیک، پربیوتیک و اسید آلی به‌عنوان ترکیبات محرک رشد روی عملکرد رشدی و قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی در جوجه‌های گوشتی سویه تجاری راس. نشریه دامپزشکی. 91: 14-24.
 6. محسن‌زاده م، نوبخت ع و صفامهر ع ر (1393) مقایسه‌ی اثر سطوح مختلف پروتئین خام و پروبیوتیک (پروتکسین) جیره بر عملکرد، صفات کیفی تخم مرغ و متابولیت‌های خون مرغ تخم‌گذار نشریه علوم دامی. 103: 133-144.
 7. ناصرمنش ح (1396) تأثیر پروبیوتیک (لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس) و اسانس آرتمیزیا بر عملکرد، ایمنی، قابلیت هضم مواد مغذی، مورفولوژی و جمعیت باکتری‌های ایلئوم بلدرچین‌های تخم‌گذار ژاپنی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه ایلام.
 8. نوبخت ع (1392) اثر سطوح افزایشی پروبیوتیک تک سویه (بیوپلاس) بر عملکرد و فراسنجه‌های خون مرغ‌های تخم‌گذار. مجله پژوهش‌های بالینی دامپزشکی. 4(4): 237-248.
 9. وفائی‌نیا م (1386) تعیین بهترین سطح انرژی با روش فرموله کردن اسید آمینه کل بر روی عملکرد نیمچه‌های تخم‌گذار خوراکی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
  1. Abdel-Azeem F, Nematallah G and Ibrahim Faten A (2005) Effect of dietary protein level with some natural biological feed additives supplementation on productive and physiological performance of Japanese quail. Egyptian Poultry Science Journal 25: 497-525.
  2. Baurhoo N, Baurhoo B, Mustafa A and Zhao X (2011) Comparison of corn-based and Canadian pearl millet-based diets on performance, digestibility, villus morphology, and digestive microbial populations in broiler chickens. Poultry Science 90(3): 579-586.
  3. Edens F (2003) An alternative for antibiotic se in poultry: probiotics. Brazilian Journal of Poultry Science 5(2): 75-97.
  4. Gusils C, Oppezzo O, Pizarro R and Gonzalez S (2003) Adhesion of probiotic lactobacilli to chick intestinal mucus. Canadian Journal of Microbiology 49(7): 472-478.
  5. Jin L, Ho Y, Abdullah N and Jalaludin S (2000) Digestive and bacterial enzyme activities in broilers fed diets supplemented with Lactobacillus cultures. Poultry Science 79(6): 886-891.
  6. Khalaji S, Zaghari M, Hatami K, Hedari-Dastjerdi S, Lotfi L and Nazarian H (2011) Black cumin seeds, Artemisia leaves (Artemisia sieberi), and Camellia L. plant extract as phytogenic products in broiler diets and their effects on performance, blood constituents, immunity, and cecal microbial population. Poultry Science 90(11): 2500-2510.
  7. Köhler H, McCormick BA and Walker WA (2003) Bacterial-enterocyte crosstalk: cellular mechanisms in health and disease. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 36(2): 175-185.
  8. Li S, Zhao X and Wang J (2009) Synergy of Astragalus polysaccharides and probiotics (Lactobacillus and Bacillus cereus) on immunity and intestinal microbiota in chicks. Poultry Science 88(3): 519-525.
  9. Markovi R, Sefer D, Rasti M and Petrujki B (2009) Effect of different growth promoters on broiler performance and gut morphology. Archivos De Medicina Veterinaria 41(2):
   163-169.
  10. Mountzouris K, Tsirtsikos P, Kalamara E, Nitsch S, Schatzmayr G and Fegeros K (2007) Evaluation of the efficacy of a probiotic containing Lactobacillus, Bifidobacterium, Enterococcus, and Pediococcus strains in promoting broiler performance and modulating cecal microflora composition and metabolic activities. Poultry Science 86(2): 309-317.
  11. Ritz C, Hulet R, Self B and Denbow D (1995) Growth and intestinal morphology of male turkeys as influenced by dietary supplementation of amylase and xylanase. Poultry Science 74(8): 1329-1334.
  12. Sharafi H, Derakhshan V, Paknejad M, Alidoust L, Tohidi A, Pornour MHajfarajollah HZahiri HS and Noghabi KA (2015) Lactobacillus crustorum KH: Novel prospective probiotic strain isolated from Iranian traditional dairy products. Applied Biochemistry and Biotechnology 175(4): 2178-2194.
  13. Sharifi S, Dibamehr A, Lotfollahian H and Baurhoo B (2012) Effects of flavomycin and probiotic supplementation to diets containing different sources of fat on growth performance, intestinal morphology, apparent metabolizable energy, and fat digestibility in broiler chickens. Poultry Science 91(4): 918-927.
  14. Tsogoeva FN, Yurina NA, Yurin DA, Kozhokov MK, Baeva ZT and Kalabekov AL (2018) Way to Increase Digestibility and Accessibility of Mixed Feed Nutrients through Antioxidants and Probiotic Supplementation. Journal of Pharmaceutical Sciences and Research 10(5): 1192-1194.
  15. Varankovich NV, Nickerson MT and Korber DR (2015) Probiotic-based strategies for therapeutic and prophylactic use against multiple gastrointestinal diseases. Frontiers in microbiology 6: 1-14.
  16. Zeweil HS, Genedy SG and Bassiouni M (2006) Effect of probiotic and medicinal plant supplements on the production and egg quality of laying Japanese quail hens. in Proceeding of the 12th European poultry conference., ZWANS.