نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 استادیار تغذیه طیور، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج،کرج ،ایران

چکیده

این پژوهش جهت ارزیابی اثرات رنگدانه­های استخراج شده از فلفل قرمز در مقایسه با رنگدانه مصنوعی بر عملکرد و کیفیت تخم­مرغ مرغان تخم­گذار انجام شد. تعداد 64 قطعه مرغ تخم­گذار تجاری سویه های- لاین 36-Wدر سن 75 هفتگی به صورت تصادفی به چهار گروه (جیره) آزمایشی شامل: 1- (جیره شاهد بدون افزودن رنگدانه طبیعی یا مصنوعی)، 2- (جیره شاهد + افزودن 25 قسمت در میلیون رنگدانه مصنوعی کانتازانتین قرمز)، 3- (جیره شاهد + افزودن 15 قسمت در میلیون رنگدانه استخراج شده از فلفل دلمه­ای قرمز) و 4 - (جیره شاهد + افزودن 30 قسمت در میلیون رنگدانه استخراج شده از فلفل دلمه­ای قرمز) در 16 قفس‌ مجزا تقسیم شدند. رنگدانه فلفل قرمز ابتدا به وسیله حلال هگزان استخراج و سپس با هیدروکسید پتاسیم صابونی شد. در طول هشت هفته دوره آزمایشی عملکرد، کیفیت تخم­مرغ و شاخص رنگ زرده در مرغان اندازه­گیری و در قالب طرح کاملاً تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که تولید و کیفیت تخم­مرغ تفاوت معنی­داری بین گروه­های آزمایشی نسبت به گروه شاهد نداشت ولی شاخص رنگ زرده در مرغانی که رنگدانه طبیعی یا مصنوعی مصرف کرده بودند به صورت معنی­داری بیشتر از گروه شاهد بود (01/0P<). پایداری لیپیدهای زرده تخم­مرغ در برابر اکسیداسیون در مرغان تغذیه شده با رنگدانه فلفل قرمز بعد از سه هفته نگهداری تخم­مرغ در دمای 18­ درجه سانتی­گراد به صورت معنی­داری بهبود یافت (05/0P<). براساس نتایج این تحقیق، استفاده از 30 قسمت در میلیون رنگدانه استخراج شده از فلفل دلمه­ای قرمز می­تواند جایگزین رنگدانه­های مصنوعی در جیره مرغان تخم­گذار شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of pigments extracted from red bell pepper compared with the synthetic pigments Canthaxanthin on performance and shelf life of egg in laying hens

نویسندگان [English]

  • Morteza Rezaei 1
  • Nima Eila 2

1 1- Morteza Rezaei, Assistant professor, Animal Science Research Institute of Iran (ASRI), Agriculture Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj , Iran

2 Professor Assistant of Poultry Nutrition at Islamic Azad University-Karaj Branch,Karaj,IRAN

چکیده [English]

The aim of this study was to compare the effects of pigments extracted from Red bell Pepper with the synthetic pigments (Canthaxanthin) on performance and egg quality of laying hens. A total of 64 Hy-Line W-36 laying hens at 75 weeks of age, were randomly divided into four equal groups each with 4 replications. A completely randomized design with 4 treatment and 4 replications in each treatment was conducted to study the effects of 4 treatments including: 1- control diet (without addition of any pigments), 2- control diet + 25 mg/kg synthetic red Canthaxanthin pigments, 3- control diet + 15 mg/kg extracted pigments from red bell pepper, and 4- control diet + 30 mg/kg extracted pigments from red pepper. Extraction of pigments from red pepper was carried out using Hexane solvent and subsequently saponified by KOH. The results showed that egg production and egg quality were not affected by any of the treatments but the index of yolk color was significantly higher in laying hens fed either natural or synthetic pigments compared to  control  (P<0.01). The oxidative stability of yolk’s lipids in the eggs stored at 18oC for 21 days, was significantly improved in the hens received red pepper pigments (P<0.05). It was concluded that synthetic pigments in the diet of laying hens can be substituted with 30 mg/kg natural pigments extracted from red bell pepper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canthaxanthin
  • Oxidative stability
  • Oxy Carotenoids
  • pigment extraction
  • Red bell pepper
  • Yolk color index
                  1.         مداحیان ع (1392) بررسی تاثیر سطوح مختلف پودر فلفل قرمز بر رنگ زرده تخم مرغ و عملکرد مرغ های تخمگذار تجاری نژاد لگهورن، اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. موسسه آموزش عالی مهر اروند
                  2.         ولی­زاده ر (1395) اثرات سطوح مختلف پودر زنجبیل و فلفل قرمز در جیره بر پایه گندم بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ، پاسخ ایمنی هومورال و برخی از فراسنجه های خونی مرغ های تخمگذار. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
                  3.         Ahmed NM, Abdel Atti KA, Elamin KM, Dafalla KY, Malik HEE and Dousa BM (2013) Effect of dietary calcium sources on laying hens performance and egg quality. Journal Animal Production Advantage 3:226–231.
                  4.         An SH, Kim DW and An BK (2016) Effects of Dietary Calcium Levels on Productive Performance, Eggshell Quality and Overall Calcium Status in Aged Laying Hens. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences 29(10):1477–1482.
                  5.         Beardsworth PM and Hernandez JM (2004) Yolk color – an important egg quality attribute.  International Poultry Production 12(5):17-18
                  6.         Bou R, Codony R, Tres A, Decker EA and Guardiola F (2009). Dietary Strategies to Improve Nutritional Value, Oxidative Stability, and Sensory Properties of Poultry Products. Critical Reviews in Food Science and Nutrition 49:800–822.
                  7.         Breithaupt DE (2007) Modern application of xanthophylls in animal feeding - a review. Trends in Food Science and Technology 18: 501-506.
                  8.         Galobart J, Sala R, Rinco´n-Carruyo X, Manzanilla EG, Vila B and Gasa J (2004) Egg yolk color as affected by saponification of different natural pigmenting sources. Journal of Applied Poultry Research 13:328–334.
                  9.         Grashorn MA and Steinberg W (2002) Deposition rates of canthaxanthin in egg yolks. Archiv für Geflügelkunde 66 (6): 258 – 262.
               10.         Hasin BM, Ferdaus AJM, Islam MA, Uddin MJ, and Islam MS (2006) Marigold and orange skin as egg yolk color promoting agents. International Journal of Poultry Science 5(10):979-987.
               11.         Hencken H (1992) Chemical and physiological behavior of feed carotenoids and their effects on pigmentation. Poultry Science: 71:711–717.
               12.         Koreleski J and Swiatkiewicz S (2007) Dietary supplementation with plant extracts, xanthophylls and synthetic antioxidants: Effect on fatty acid profile and oxidative stability of frozen stored chicken breast meat. Journal of Animal and Feed Sciences 16:463-471
               13.         Li H, Jin L, Wu F, Thacker P, Li X, You J and Xu Y (2012). Effect of red pepper (Capsicum frutescens) powder or red pepper pigment on the performance and egg yolk color of laying hens. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences 25(11):1605–1610.
               14.         Lokaewmanee K, Yamauchi K, and Okuda N (2013) Effects of dietary red pepper on egg yolk color and histological intestinal morphology in laying hens. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 5: 986-95.
               15.         Mortenzen A (2006) Carotenoids and other pigments as natural colorants. Pure Applied Chemistry, 78(8):1477-1491.
               16.         Nys Y (2000) Dietary carotenoids and egg yolk coloration- a review. Archiv für Geflügelkunde 64(2): 45-54.
               17.         Pratheesh VB, Nify B, and Sujatha CH (2009) Isolation, stabilization and characterization of Xanthophyll from marigold flower-Tagetes erectus. Modern Applied Science 2:19-22.
               18.         Roche vitamins and fine chemicals (1988). Egg yolk pigmentation with Carophyll (3rd ed.) Switzerland: Hoffmann-La Roche. Ltd., Basel. Pp.12-18.
               19.         Rossi P, Nunes JK, Rutz F, Anciuti MA, Moraes PVD, TakahashiSE, Bottega ALB and Dorneles JM(2015) Effect of sweet green pepper on yolk color and performance of laying hens. The Journal of Applied Poultry Research, 24(1):10–14.
               20.         Santos-Bocanegra E, Ospina-Osorio X, and Oviedo-Rondon EO (2004) Evaluation of Xanthophyll extracted from Tegates erectus (marigold flower) and Capsicum sp. (red pepper paprika) as a pigment for egg-yolks compare with synthetic pigments. International Journal Poultry Science 11:685-689.
               21.         SAS (2001). SAS Users Guide. Version 8.2. Cary, NC, SAS Institute Inc.
               22.         Skrivan M and Eglmaierova M (2014) The deposition of carotenoids and α-tocopherol in hen eggs produced under a combination of sequential feeding and grazing. Animal Feed Science and Technology 190:79-86.
               23.         Skrivan M, Marounek M, Englmaierova M and Skrivanova E (2016) Effect of increasing doses of marigold (Tagetes erecta) flower extract on eggs carotenoids content, color and oxidative stability. Journal of Animal and Feed Science 25:58-64.
               24.         Strickland JD and Parsons TR (1968) Spectrophotometric Determination of chlorophylls and total carotenoids. (Pp.185-206). In: A Practical Handbook of Seawater Analysis. Fisheries Research Board of Ottawa.
               25.         Vuilleumier JP (1969) The Roche yolk color fan an instrument for measuring yolk color. Poultry Science 48:767–779.