نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج، ایران

2 مربی، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج، ایران

چکیده

در این تحقیق، خصوصیات کمی و کیفی الیاف نتاج حاصل از آمیزش بز نر کرکی جنوب خراسان با بزهای موئی ماده بومی قم بررسی شد. از 75 راس بز بومی و آمیخته در محدوده سنی یک تا سه سال برای بررسی صفات درصد کرک و مو، طول دسته الیاف مو و طول دسته الیاف کرک، طول تک تار مو، طول تک تار کرک و قطر کرک استفاده شد. با در نظر گرفتن اثر گروه ژنتیکی، جنس و سن بر صفات مورد بررسی، داده‌ها با نرم‌افزار SAS آنالیز شدند. میانگین وزن بیده بزهای مورد بررسی 4/19±2/300 گرم با حداقل 99 و حداکثر 713  گرم بود. طول تک تار مو در بیده بزهای نر (7/0±8/12 سانتی‌متر) بیش از بزهای ماده (5/0±2/10 سانتی‌متر) بود و در بزهای بومی، آمیخته نسل اول و دوم به ترتیب 6/0±0/12، 4/0±3/10 و 1/1±2/12 سانتی‌متر بود.وزن بیده در بزهای آمیخته بومی با کرکی جنوب خراسان در مقایسه با بزهای بومی قم، 21 گرم افزایش داشت که این تفاوت معنی‌دار نبود در حالی‌که درصد کرک در بزهای آمیخته‌ تقریبا دو برابر بزهای بومی قم بود (01/0p<). بر اساس نتایج تحقیق، دورگ‌گیری بین بزهای ماده موئی قم با بزهای نر کرکی جنوب خراسان موجب بهبود کمی و کیفی الیاف تولید شده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the properties of fiber in the goat crossbreds derived from Qom indigenous goats and Cashmere goats of South of Khorasan

نویسندگان [English]

  • Sima Savar Sofla 1
  • Mahnaz Salehi 2

1 Assistant Professor, Animal Science Research Institute, Karaj, Iran

2 Instructor, Animal Science Research Institute, Karaj, Iran

چکیده [English]

This was a study to investigate quantitative and qualitative characteristics of fiber extracted from crossbred goats derived from female hair goats indigenous of Qom and male Cashmere goats of South of Khorasan. From a total of 75 indigenous and cross goats aged 1-3, qualities such as the percentage of cashmere in fleece, percentage of hair in fleece, hair staple length, cashmere staple length, cashmere fiber length, hair fiber length, and fiber diameter was investigated. Taking into account the effect of genetic group, sex and age characteristics, the data were analyzed with SAS software. The average fleece weight of goats was 300.2 ± 19.4 grams with a minimum of 99 and maximum of 713 grs. The length of hair fiber in the male goats fleece (12.8 ± 0.7 cm) was more than female ones (10.2 ± 0.5 cm); It was 12.0 ± 0 .6, 10.3 ± 0.4 and 12.2 ± 1.1 cm in indigenous goats, first and second generation cross goats respectively. The fleece weight in crossbred goats showed 21 grams increase compared to Qom indigenous goats; the difference was not statistically significant; While the percentage of cashmere in crossbred goats was almost twice as the indigenous goats (p<0.01). Based on the results, crossbreeding between the female hair goats of Qom and male cashmere goats of South of Khorasan improves the quality and quantity of extracted fiber.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cashmere & hair traits
  • Correlation
  • Crossbreeding
  • Fleece weight
  • Genetic group
1. امامی میبدی م ع (1371) برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی از صفات اقتصادی در بزهای کرکی رائینی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی. دانشگاه فردوسی مشهد.
2. پردل ع (1379) مروری بر تولید موی بز در ایران و چند کشور همسایه با توجه به بازار مصرف و فرآوری آن. گزارش معاونت امور دام. ص 43.
3. چگینی ع، انصاری رنانی ح ر، طاهرپوردری ن و یاراحمدی ب (1384) در بررسی خصوصیات الیاف بز لری در سنین مختلف. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی. مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور.
4. حسنی س(1373) برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی و بررسی اثرات برخی از عوامل محیطی و ژنتیکی بر روی صفات مربوط به پشم در گوسفندان لری بختیاری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی.دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
5. خالداری م (1382) اصول پرورش گوسفند و بز. تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران. 560 ص.
6. رئوفی فرد م (1380) بررسی خصوصیات تولیدی بز کرکی جنوب خراسان. پایان نامه کارشناسی ارشد. مرکز آموزش عالی امام خمینی تهران.
7. ساقی د و شیری ا (1383) بررسی روش پرورش، نگه‌داری و خصوصیات فنوتیپی بز کرک جنوب خراسان. اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور. دانشکده کشاورزی کرج.
 8. سید مؤمن م، زاهدی فر م، صالحی م و فروغ عامری ن (1381) مطالعه اثرات مختلف بقایای پسته و تانن موجود در آن بر رشد بدن و تولید کرک بزهای رائینی. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی. موسسه تحقیقات علوم دامی.
9. سید مؤمن م، انصاری ح ر، صالحی م، درویشی ع، تکاسی ر و یزدان‌پناه م (1388) اهمیت اقتصادی چرخه تولید کرک در ایران. فصل‌نامه پژوهش‌های علوم دامی. تابستان. جلد 9: 50-57.
10. شمس‌الدینی م، انصاری ح ر، صالحی م و سیدمومن م (1385) بررسی رابطه میزان عناصر خون با کیفیت و موادمعدنی کرک بزهای رائینی در فصول مختلف. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی. موسسه تحقیقات علوم دامی.
11. شهریار ع (1392) تاثیر آمیخته‌گری بر خصوصیات کمی و کیفی الیاف بز. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
12. صالحی م (1394) قابلیت‌های موجود شرق کشور در تولید الیاف دامی و راه‌های افزایش ارزش اقتصادی این تولیدات در منطقه. همایش پژوهش‌های نوین در علوم دامی. دانشگاه بیرجند.
13. صالحی م، طاهرپور ن و بهشتی م (1379) بررسی اثر عوامل محیطی و نوع پرورش بر خصوصیات کرک بزهای رائینی. پژوهش و سازندگی شماره 47: 90-95.
14. طاهرپور ن (1383) مقایسه ویژگیهای الیاف نواحی مختلف بیده در بزهای سیاه کرکی جنوب خراسان. اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور. دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی تهران. کرج.
15. عیسی‌زاده ف (1388) ارزیابی خصوصیات پوست و الیاف بزهای بومی لرستان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی کرج.
16. کمالی نیک ا (1389) اثر برخی عوامل محیطی بر خصوصیات الیاف و پوست بزهای بومی خراسان و مازندران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
17. هزاره مقدم ر و صالحی م (1388) شناسائی الیاف بزهای بومی استان سیستان و بلوجستان. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی. مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور.
 
18. Bigham ML, Morris CA, Southey BR and Baker R (1993) Heritabilities and genetic correlations for live weight and fibre traits in New Zealand Cashmere goats. Livestock production science 33: 91-104.
19. Bioshop SC and Russl AJF (1994) Cashmere production from feral and imported Cashmere goat kid. Animal Production 58: 135-144.
20. Gokmen M and Boztepe S (2004) Determination of cashmere fiber production and quality traits in Turkish hair goat. Journal of Animal and Veterinary Advance 3(11):781-784.
21. Loo Chi-Yung (1988) A study of the physical characteristics of the selection methods of Liaoning cashmere goats. Agricultural University, Bejing, China, Ph.D. Dissertation.
22. McGregor BA (2007) Softness attributes of Australian cashmere. Department of Primary Industries.  Available at http://www.dip.vic.gov.au.
23. McGregor BA and Butler KL (2008) Cashmere production and fleece attributes associated with farm of origin, age and sex of goat in Australia. Available at http://www.publish.csiro.au.
24. Millar P (1985) The performance of cashmere goats. Animal Breeding. 61– 01839: 67-80 (Abs.).
25. SAS/STAT (2002) Proprietary Software Version 9.00. Licensed to Suny at Stony Brook, Site 0013402001 by SAS Institute Inc. Cary. NC. USA.
26. Salehi M, Lavvaf A and Farahvash T (2013) Fleece Traits and Important Physical Properties of Hair Fibers in Lori Goats. Iranian Journal of Applied Animal Science 3(4): 797-801.
27. Taherpour N, Salehi M and Mirzaei F (2012) Evaluation certain environment factors on wool characteristics of Arabi sheep breeds. Animal Science 2(1): 11-14.
28. Van Niekerk WA, Keva S, Roets M and Coertze RJ (2004) The influence of age and reproductive status on quality and quantity of cashmere produced by Boer goats under South African conditions 34 (5): 141-142.
29. Zhou HM, Allain D Li J Q, Zhang W G and Yu X C (2003) Effects of non-genetic factors on production traits of Inner Mongolia cashmere goats in China. Small Ruminant Research 47(1): 85-89.