نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان

2 استادیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه زنجان، زنجان

چکیده

به‌منظور مطالعۀ اثر افزودن روغن به جیره و دفعات خوراک‏دهی بر عملکرد و رفتارهای تغذیه‏ای، از 24 رأس گاو شیرده هلشتاین (12 رأس گاو یک‌بار زایش‌کرده و 12 رأس چند بار زایش‌کرده به‏ترتیب با میانگین وزنی 58±626 و 25±617 کیلوگرم و روزهای شیردهی 44±195 و 39±207 روز) در یک آزمایش فاکتوریل 2×2 با دو سطح روغن در جیره (صفر و 5/2 درصد) و دو برنامۀ غذایی (یک و سه بار در روز) در قالب طرح بلوک‏های کاملاَ تصادفی استفاده شد. اثر تیمارها بر مادۀ خشک مصرفی معنی‏دار نبود، ولی افزودن روغن باعث کاهش نوسانات خوراک‌خوردن به‌ویژه با یک ‌بار خوراک‏دهی در روز شد (05/0 > P). اثر متقابل بین دفعات خوراک‏دهی و افزودن روغن برای تولید شیر تمایل به معنی‏داری داشت (1/0>P). در گاوهایی که سه بار در روز خوراک دریافت کردند، افزودن روغن به جیره‏ سبب افزایش تولید شیر شد (09/0 =P)، ولی این افزایش در یک ‌بار خوراک‏دهی مشاهده نشد. پروتئین شیر گاوهایی که سه بار در روز جیرۀ حاوی روغن دریافت کردند، کاهش یافت (05/0>P). تغذیۀ گاوها یک ‌بار در روز با جیرۀ حاوی روغن موجب بهبود درصد چربی شیر شد (05/0> P). به‏طورکلی افزودن روغن به جیرۀ گاوهای اواسط دورۀ شیردهی می‏تواند تأثیرات مخاطره‏انگیز کاهش دفعات خوراک‏دهی را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of feeding frequency and adding plant oil to diet on performance and feeding behavior of lactating Holstein dairy cows

نویسندگان [English]

  • Kamran Akbari Pabandi 1
  • Hamid Reza Mirzaei Alamouti 2

1 Former M.Sc. Student, Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Iran

2 Assistant Professor, Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Iran

چکیده [English]

This experiment was conducted to investigate the effect of feeding frequency and oil supplementation to the diet on performance and feeding behavior of lactating dairy cows. Twenty four lactating Holstein cows, 12 primiparous, (BW= 626±58 Kg and DIM= 195±44 day) and 12 multiparous, (BW= 617±25 Kg and DIM= 207±39 day) were randomly assigned to four diets contained 2.5 percent supplemental oil or no oil and feeding frequency of 3 or 1 time per day in a randomized complete block design with a 2×2 factorial arrangement. Frequency of feed delivery and oil supplementation had no effect on dry matter intake. Oil supplementation reduced slug feeding especially with feeding once per day (P<0.05). Feeding frequency and oil supplementation interaction tended to significant for milk yield (P= 0.09), as there was a numerical increase in milk yield in oil 3 time feeding with oil diet. The cows fed oil diet in 3 time feed delivery had lower milk protein (P<0.05), but milk fat increased with 1 time feeding and oil supplementation (P<0.05). The results showed that oil supplementation to mid lactating cows diet can decreased compromised effects of decreasing feeding frequency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • chewing behavior
  • feeding frequency
  • Holstein cow
  • milk yield and composition
  • supplemental oil
1 . AOAC International (2000) Official Methods of Analysis. Vol. I. 17th ed. AOAC International, Arlington, VA.
2 . Bauman DE and Griinari JM (2001) Regulation and nutritional manipulation of milk fat: Low-fat milk syndrome. Livestock Production Science. 70: 15-29.
3 . Bauman DE and Currie WB (1980) Partitioning of nutrients during pregnancy and lactation: A review of mechanisms involving homeostasis and homeorhesis. Journal of Dairy Science. 63: 1514-1529.
4 . Baumgard LH, Corl BA, Dwyer DA and Bauman DE (2002) Effects of conjugated linoleic acids (CLA) on tissue response to homeostatic signals and plasma variables associated with lipid metabolism in lactating dairy cows. Journal of Animal Science. 80: 1285-93.
5 . Chouinard PY, Corneau L, Butler WR, Bauman DE, Chilliard Y and Drackley JK (2001) Effect of dietary lipid source on conjugated linoleic acid concentrations in milk fat. Journal of Dairy Science. 84: 680-690.
6 . DeVries TJ, von Keyserlingk MAG and Beauchemin KA (2005) Frequency of feed delivery affects the behavior of lactating dairy cows. Journal of Dairy Science. 88: 3553-3562.
7 . Dhiman TR, Zaman MS, MacQueen IS and Boman RL (2002) Influence of corn processing and frequency of feeding on cow performance. Journal of Dairy Science. 85: 217-226.
8 . Dhiman TR, Satter LD, Pariza MW, Galli MP, Albright K and Tolosa MX (2000) Conjugated linoleic acid (CLA) content of milk from cows offered diets rich in linoleic and linolenic acid. Journal of Dairy Science. 83: 1016-1027.
9 . DeVeth MJ, Bauman DE, Koch W, Mann GE, Pfeiffer AM and Butler WR (2009) Efficacy of conjugated linoleic acid for improving reproduction: A multi-study analysis in early-lactation dairy cows. Journal of Dairy Science. 92: 2662-2669.
10 . Gibson JP (1984) the effects of frequency of feeding on milk production of dairy cattle: An analysis of published results. Journal of Animal Production. 38: 181-189.
11 . Hart IC (1983) Endocrine control of nutrient partitioning in lactating ruminants. Proceedings of the Nutrition Society. 42: 181.
12 . Hart KD, McBride BW, Duffield TF and DeVries TJ (2014) Effect of frequency of feed delivery on the behavior and productivity of lactating dairy cows. Journal of Dairy Science. 97: 1-12.
13 . Harvatine KJ and Allen MS (2006) Effects of fatty acid supplements on feed intake, and feeding and chewing behavior of lactating dairy cows. Journal of Dairy Science. 89: 1104-1112.
14 . Kargar S, Khorvash M, Ghorbani GR, Alikhani M and Yang WZ (2010) Short communication: effects of dietary fat supplements and forage: concentrate ratio on feed intake, feeding, and chewing behavior of Holstein dairy cows. Journal of Dairy Science. 93: 4297-4301.
15 . Kudrna V, Lang P and Mlazovska P (2001) Frequency of feeding with TMR in dairy cows in summer season. Czech Journal of Animal Science. 46: 313-319.
16 . Mantysaari P, Khalili H and Sariola J (2006) Effect of feeding frequency of a total mixed ration on the performance of high-yielding dairy cows. Journal of Dairy Science 89: 4312-4320.
17 . NRC (2001) Nutrient Requirements of Dairy Cattle. 7th rev. ed. Natl. Acad. Sci., Washington, DC.
18 . Phillips CJC and Rind MI (2001) the effects of frequency of feeding a total mixed ration on the production and behavior of dairy cows. Journal of Dairy Science. 84: 1979-1987.
19 . Rabiee AR, Breinhild K, Scott W, Golder HM, Block E and Lean IJ (2012) Effect of fat additions to diets of dairy cattle on milk production and components: A meta-analysis and meta-regression. Journal of Dairy Science. 95: 3225-3247.
20  . Shabi Z, Arieli A, Bruckental I, Aharoni Y, Zamwel S, Bor A and Tagari H (1998) Effect of the synchronization of the degradation of dietary crude protein and organic matter and feeding frequency on ruminal fermentation and flow of digesta in the abomasum of dairy cows. Journal of Dairy Science. 81: 1991-2000.
21 . Shabi Z, Bruckental I, Zamwell S, Tagari H and Arieli A (1999) Effects of extrusion of grain and feeding frequency on rumen fermentation, nutrient digestibility, and milk yield and composition in dairy cows. Journal of Dairy Science. 82: 1252–1260.
22 . Shabi Z, Murphy MR and Moallem U (2005) Within-day feeding behavior of lactating dairy cows measured using a real-time control system. Journal of Dairy Science. 88: 1848-1854.
23 . Sjaunja LO, Baevre L, Junkkarinen L, Pedersen J and Setala J (1990) A Nordic proposal for an energy corrected milk (ECM) formula. Proceedings of the 2-nd Session of International Committee for Recording and Productivity of Milk Animal Paris. Pp. 156-157.
24 . Smith WA and Harris B (1993) the influence of type of forage on the production response of lactation dairy cows supplemented with different types of fat. Journal of Animal Science. 8: 7–21.
25 . Van Soest PJ, Robertson JB and Lewis BA (1991) Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science. 74: 3583-3597.
26 . Vazirigohar M, Dehghan-Banadaky M, Rezayazdi K, Krizsan SJ, Nejati-Javaremi A and Shingfield KJ (2014) Fat source and dietary forage-to-concentrate ratio influences milk fatty-acid composition in lactating cows. Animal. 8: 163-174.
27 . Wu Z and Huber JT (1994) Relationship between dietary-fat supplementation and milk protein-concentration in lactating cows-A review. Livestock Production Science. 39: 141-155.
28 . Yang CM and Varga GA (1989) Effect of three concentration feeding frequencies on rumen protozoa, rumen digesta, and milk yield in dairy cows. Journal of Dairy Science. 72: 950-957.