نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، بخش تحقیقات تغذیه، مؤسسۀ تحقیقات علوم دامی کشور

2 کارشناس ارشد، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

3 محقق، بخش تحقیقات بیوتکنولوژی، مؤسسۀ تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده

این مطالعه برای تعیین سهم عوامل هزینه‏ای مؤثر بر قیمت تمام‌شدۀ هر کیلوگرم مرغ با روش تصمیم‏گیری چندشاخصه در استان تهران انجام گرفت. مزارع براساس هزینۀ تولید هر کیلوگرم مرغ زنده، به سه گروه هزینۀ کمتر از 35000، بین 35000 تا 40000، و بیشتر از 40000 ریال طبقه‌‌بندی و اطلاعات موردنظر ازطریق پرسش‌نامه جمع‌‌آوری شد. هزینه‌‏های واکسن، آزمایشگاه، سوخت، حمل‏ونقل، جوجه، خوراک، آب، افزودنی‏ها، بیمه، بستر، و پرسنلی از عوامل ایجاد اختلاف قیمت بین سه گروه بررسی شد. سهم عوامل هزینه‏ای مؤثر بر ایجاد اختلاف قیمت هر کیلوگرم بین سه گروه با روش تصمیم‌‌گیری چندشاخصه تعیین شد. تفاوتی ازنظر وزن زنده و ضریب تبدیل خوراک بین سه گروه بررسی‌شده، مشاهده نشد. هزینه‏های آب و افزودنی‏های آن، پرسنلی، واکسن، و سوخت سهم فراوانی بر اختلاف قیمت محصول تولیدی در بین سه گروه بررسی‌شده داشتند، درحالی‏که هزینۀ خوراک و بیمه کمترین سهم را به خود اختصاص دادند. گروه با هزینۀ تولید بالاتر از 4000 تومان کمترین بهروری را از منابع هزینه‏ای داشت. براساس نتایج تحقیق حاضر، برای کاهش هزینه‏های تولید در مزارع مرغداری باید به تمامی عوامل هزینه‏ای توجه شود. به‌عنوان مثال، در این تحقیق هزینۀ خوراک و بیمه با وجود بیشترین و کمترین سهم در کل هزینه‏های تولید، تأثیر اندکی در ایجاد تفاوت بین گروه‏های گوناگون بررسی‌شده داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of the share of cost-effective price per kilogram of broilers by using a multi-criteria decision analysis in Tehran province

نویسندگان [English]

  • Sayed Abdoullah Hosseini 1
  • Morteza Kouchakzade Malari 2
  • Hamid Reza Sydabadi 3

1 Assistant Professor, Department of Nutrition, Animal Science Research Institute, Karaj, Iran

2 M.Sc. Student, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Azad university of Varamin, Varamin, Iran

3 Research Worker, Department of Nutrition, Animal Science Research Institute, Karaj, Iran

چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the share of cost factors affecting on final cost of broiler live weight per kilogram in Tehran province. Data were collected through questionnaires. Farms were divided to three cost ranges: less than 35,000, between 35,000 to 40,000, and over 40000 Rails based on production cost per kg of live weight. In this study, water and additives, staff, vaccines, transportation, laboratory, chicks, feed, insurance, letter, personal cost and fuel were investigated.Share of cost-effective price per kilogram of broilers by using a multi-criteria decision analysis were determined. Performance parameters, including body weight and feed conversion ratio were not different among three groups (P>0.05). Water and additives, staff, vaccines and fuel were the factors that influenced the difference among the three groups, so they made a significant difference in final live weight cost. Insurance and feed had the lowest effects on final price. The group with over 40000 Rails cost for kg of live weight production had less productivity of cost factors. In conclusion, in order to reduce production costs in poultry farms should consider the entire costs factor. For example, the food and insurance costs are the highest and lowest total cost of production that had a minor role in the creation of a difference between different groups of broiler cost in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broilers
  • cost of live weight chicken
  • multi-criteria decision analysis
  • share of cost factors
1 . آمار معاونت امور دام، (1389)، انتشارات معاونت امور دام، طرح و برنامه.
2. چیذری، ا ح، (1380)، بررسی اقتصادی عوامل تولید در واحدهای تولید مرغ گوشتی در شهرستان ساوجبلاغ، پژوهش و سازندگی. 51: 22-25.
3. حسینی، س ع، زاغری م، لطف‌‌الهیان ه، شیوازاد م، و مروج ح، (1390)، تعیین سطح مناسب متیونین مرغ‌های مادر با استفاده از روش اقتصادی حداکثرسازی سود و تصمیم‌‌گیری بر مبنای پاسخ‌های چندگانه، علوم دامی ایران. 42(4): 329-333.
4. مؤمنی، م، (1385)، مباحث نوین تحقیق در عملیات، انتشارات دانشگاه تهران.
5. نیک‌‌نسب، ح، (1377)، بررسی بهره‌وری و تخصیص بهینۀ عوامل تولید مرغ گوشتی در شهرستان ساوجبلاغ، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
6. یزدانی، س، و دشتی، ق، (1375). بهره‌وری عوامل تولید در صنعت طیور، مجموعه مقالات اولین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران (جلد اول)، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان.
7. عباس‏پور، ی، (1381)، بررسی وضعیت گوسفندان پرواری در استان ایلام، گزارش نهایی پروژۀ تحقیقاتی، مؤسسۀ تحقیقات علوم دامی کشور، کرج.
8. رضازاده، ر، (1382)، ارزیابی شاخص‌های عملکردی در واحدهای پرورش دان استان خراسان، گزارش نهایی پروژۀ تحقیقاتی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی. ص. 28.
 
9. Meimandipour A, Hosseini SA, Lotfolahian H, Hosseini J, Hosseini H and Sadeghipanah H (2012) Multiattribute decision-making: use of scoring methods to compare the performance of laying hen fed with different levels of yeast. Italian Journal of Animal Science. 11: 82-86.
10. Hosseini A, Mahdavi A, Lotfollahian H, MohitiAsli M, Rezapourian E, Meimandipour A and Alemi F (2012) Determination of energy equivalent value of natuzyme -p in corn and soybean based diet by multiattribut decision making. The 1st Internathional Conference on Animal Nutrition and Environment. Thailand.