نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه‌ـ‌ایران

2 استاد، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه‌ـ‌ایران

3 استاد، بخش تغذیه و فیزیولوژی، مؤسسۀ تحقیقات علوم دامی کشور، کرج‌ـ‌ایران

چکیده

این پژوهش به‌منظور بررسی پتانسیل عملکرد و ارزش غذایی علوفۀ سیب‏زمینی ترشی در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه مرحلۀ رشد گیاه (تیمار) و با چهار تکرار در هر تیمار انجام شد. بخش‏های هوایی گیاه مورد نظر در سه مرحله از رشد (اول: ارتفاع علوفه 150ـ100، دوم: 200ـ150، و سوم: 250ـ200 سانتی‏متر، شروع گلدهی) برداشت و اطلاعات مربوط به میزان تولید در واحد سطح، ارتفاع گیاه، وزن تر و خشک و نسبت برگ به ساقه ثبت شد. سپس علوفۀ برداشت‌شده چاپر گردید و پس از نمونه‏گیری، ترکیب مواد مغذی و گوارش‏پذیری در نمونه‏های علوفۀ چاپرشده اندازه‏گیری شد. تفاوت در میزان علوفۀ تر و خشک تولیدشده در مرحلۀ اول برداشت (به‏ترتیب 20/45 و 95/15 تن در هکتار) و در مرحلۀ سوم برداشت (00/64 و 85/29 تن در هکتار) معنی‏دار بود (05/0P<). بیشترین مقدار پروتئین خام در مرحلۀ اول (42/13درصد) و کم‏ترین آن در مرحلۀ سوم برداشت (21/9درصد) مشاهده شد (05/0P<). با افزایش سن گیاه، میانگین کربوهیدرات‏های غیرفیبری افزایش یافت (05/0P<). بیشترین و کمترین مقدار خاکستر خام به‏ترتیب در اولین و سومین مرحلۀ برداشت مشاهده شد (05/0P<). گوارش‏پذیری مادۀ خشک و مادۀ آلی تحت تأثیر مرحلۀ برداشت قرار نگرفت. نتایج حاصل از آزمون گاز نشان داد، با رشد گیاه، میزان گاز تولیدی افزایش یافت، به‏طوری‏که بیش‏ترین مقدار آن در مرحلۀ سوم و کم‏ترین آن در مرحلۀ اول برداشت مشاهده شد (05/0P<). نتایج تحقیق حاضر نشان داد که گیاه سیب‏زمینی‏ترشی می‏تواند به‌عنوان منبع مناسب علوفه‏ای مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Yield, composition and digestibility of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus) at different harvesting stages

نویسندگان [English]

  • Nader Papi 1
  • Farokh Kafilzadeh 2
  • Hasan Fazaeli 3

1 Ph.D. Candidate, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran

2 Professors, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran

3 Professor, Section of Nutrition and Physiology, Animal Science Research Institute, Karaj - Iran

چکیده [English]

This research was assigned to study the top crop yield potential and nutritive value of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus), using a completely randomized designed with three treatments and four replications. The forage was cut at three growing stages where plant high, fresh and dry forage yield and leave/steam ratio were recorded. First and second cut were made when the plant heights were 100-150 and 150-200 cm, respectively. Forage from the third cut was at the early bloom stage (200-250cm). Then the cuts were chopped and sampled and nutrient contents and in vitro digestibility of the samples were determined. The amount of fresh and dry forage yield were 45.20 and 15.95 (ton/h) in first cut, and 64 and 29.85 (ton/h) in the last cut (flowering stage), respectively. Yield of second cut was significantly higher (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • digestibility
  • Gas production
  • Helianthus tuberosus
  • Non-fibrous carbohydrates
  • Nutrients
1 . جعفری ه، فضائلی ح، موسوی م ع و ورمقانی ص (1388) تعیین گوارش‏پذیری آزمایشگاهی و تولید گاز علوفۀ مرتعی استان ایلام. علوم دامی (پژوهش و سازندگی). 85(4): 8-1.
2 . طباطبایی س م م، نجف‏نژاد ب، زمانی پ، تقی‏زاده ا، احمدی ا و عربی ح ع (1390) برآورد ترکیبات شیمیایی، تجزیه‏پذیری و تولید گاز شبدر ایرانی در مراحل مختلف برداشت. علوم دامی ایران. 42(3): 264-255.
 
3 . لشکری س و تقی‏زاده ا (1392) تخمین ترکیب شیمیایی، تجزیه‏پذیری و فراسنجه‏های تخمیری تفاله مرکبات با استفاده از روش کیسه‏های نایلونی و تولید گاز. پژوهش‏های علوم دامی. 23(1): 28-15.
4 . ملتی ف، نقدی ن و ولی‏زاده ر (1392) ترکیب شیمیایی و ارزش تغذیه‏ای گون اسپرسی (Astragalus brevidens Freyn & Sint) و مازندرانی(Astragalus masenderanus  Bunge)   در شرایط برون‏تنی. پژوهش‏های علوم دامی ایران. 5(2): 156-147.
 
5 . Bruckner PL and Hanna WW (1990) In Vitro digestibility fresh leaves and steam of small-grain species and genotypes. Crop Science. 30: 196-202.
6 . Chabbert N, Braun P, Guiraud JP, Arnoux M / and Galzy P (1983) Productivity and fermentability of Jerusalem artichoke according to harvest date. Biomass. 3: 209-224.
7 . Dubois M, Gilles KA, Hamilton JK, Rebers PA and Smith F (1956) Colorimetric method for determination of sugar and related substances. Analytical chemistry. 25: 350-356.
8 . Julkunen-Tito R (1985) Phenolic constituents in the leaves of northern willos: Methods for the analysis of certain phenolic. Journal of Agriculture and Food Chemistry. 33: 213-217.
9 . Kosaric N, Cosentino GP, Wieczorek A and Duvnjak Z (1984) The Jerusalem artichoke as an Agricultural Crop. Biomass. 5: 1-36.
10 . Laberge C and Sackeston WE (1987) Adaptability and diseases Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus) in Quebec. Canadian Journal of Plant Science. 67: 349-352.
11 . Makkar HPS, Borrowy NK and Becker K (1992) Quantitation of polyphenols in animal feedstuffs. Proc, XVI Int Confof group of polyphenol. Lisbon. 13-17 July.
12 . Menke KH and Steingass YH (1988) Estimation of the energetic feed value obtained from chemical analysis and in vitro gas production using rumen fluid. Animal Research and Developments. 28: 7-55.
13 . Perston RL (2006) Typical Composition of commonly used feed for Sheep and Cattle. Columbia Court, Pagosa Spring, Co. 76500-81147.
14 . Prabhu DR and Robert MH (1985) Extraction of a high-protein isolate from Jerusalem Artichoke (Helianthus tuberosus) tops and evaluation of its nutrition potential. Journal of Agriculture and Food Chemistry. 33: 31-33.  
15 . Schittenhelm S (1999) Agronomic performance of root chicory, Jerusalem artichoke, and sugar beet in stress and non-stress environments. Crop Science. 39: 1815-1823.
16 . Seiler GI and Campbell LG (2004) Genetic variability for mineral element concentrations of wild Jerusalem artichoke forage. Crop Science. 44: 289-292.
17 . Seiler GJ (1990) Protein and Mineral Concentrations in Tuber of Selected Genotypes of Wild and Cultivated Jerusalem artichoke. Economic Biology. 44: 322-335.
18 . Stanley JK and Stephen FN (2008) Biology and chemistry of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.). CRC Press. Taylor and Francis group.
19 . Stauffer MD, Chubey BB and Dorrell DG (1975) Jerusalem artichoke. Agriculture Canada Report No. 164, Canadex Field Crops.
20 . Swanton CJ and Cavers PB (1989) Biomass and nutrient allocation patterns in Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus). Canadian Journal of Botany. 67: 2880-2887.
21 . Tilley YMA and Terry RAA (1963) A two stage technique for the in vitro digestion of forage crops. Journal ofBritish Grassland Society. 18: 104-111.
22 . Traub HP, Thor C, JWillaman JJ and Oliver R (1929) Storage of truckcrops: The girasole, Helianthus tuberosus. Plant Physiology. 4: 123.
23 . Van Soest PJ, Robertson JB and Lewis BA (1991) Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science. 74: 3583-3597.
24 . Wolin MJ (1960) A theoretical rumen fermentation balance. Journal of Dairy Science. 43: 1452-1459.