نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش تحقیقات تغذیه و فیزیولوژی دام و طیور، مؤسسۀ تحقیقات علوم دامی کشور، کرج

2 استادیار بخش تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور، مؤسسۀ تحقیقات علوم دامی کشور، کرج

چکیده

برای انجام پژوهش حاضر، از تعداد 200 راس میش نژاد زل دو تا چهارساله، به‌صورت پرورش خالص زل و تلاقی استفاده شد. 30 راس برۀ نر و 30 راس برۀ ماده (خالص و آمیخته) حاصل از میش‏ها، در گروه‏های مجزا برای سه دورۀ 75، 100، و 125 روزه پروار شدند. در انتهای هر دورۀ پروار، 10 راس بره از هر جنس ذبح و لاشه آنها تفکیک شد. تفاوتی بین بره‏های خالص زل و تلاقی شال×زل و همچنین بین بره‏های نر و ماده، از نظر بازده لاشه، درصد گوشت لخم، و درصد استخوان در دوره‏های متفاوت پروار، مشاهده نشد. در هر سه دورۀ پروار، درصد چربی لاشه در بره‏های نر زل و مادۀ شال×زل کمتر از سایر گروه‏ها بود (05/0P<). وزن شیرگیری بره‏های آمیخته و وزن آنها در انتهای دورۀ پروار به‌ترتیب 22 و 26 درصد بیشتر از بره‏های خالص زل بود (05/0P<). در شرایط پرورش صنعتی این آزمایش، با تیمار بره‏های زل خالص، 5382 کیلوگرم و در تیمار بره‏های آمیخته (شال×زل) 6774 کیلوگرم وزن زنده تولید شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که پرورش بره‏های نژاد خالص زل و یا آمیخته‏های آن در شرایط صنعتی (متمرکز) اقتصادی و به سود دامدار خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of growth, carcass characteristics and economic efficiency of Zel breed and their crossbred

نویسندگان [English]

  • Hossein Gholami 1
  • Mohammad Reza Kianzad 2

1 Assistant Professor of Department of Animal Nutrition and Physiology, Animal Science Research Institute (ASRI)

2 Assistant Professor of Department of Animal Breeding and Genetic, Animal Science Research Institute (ASRI)

چکیده [English]

This study was carried out by using two hundred ewes (2-4 years old) as  pure breeding (Zel × Zel) and crossbreeding (Chal × Zel). In each treatment, 30 male and 30 female lambs were fattened in a feedlot experiment for three periods; 75, 100 and 125 days. At the end of each period, 10 lambs of each treatment were slaughter and carcasses analysis was down. The lean meat percentage and bone percentage in each feedlot periods was not affected by genetic composition and lamb gender (P< 0.05), but carcass fat percent in feedlot periods were significantly (P<0.05) lower in Zel male and crossbred female lambs. Weight of crossbred lambs at the weaning and finishing were 22 and 26 percent heavier than the purebred lambs, respectively.  In this study, under industrial breeding conditions, ewes produced 5382 kg live weight lambs in pure breeding system (with 165 percent increase) and 6774 kg live weight lambs, under crossbreeding system (with a 234 percent increase). Consequently, breeding of purebred or crossbred Zel lambs which fattened in an intensive feedlot condition would be economically beneficial to farmers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chal breed
  • Crossbreeding
  • Meat production potential
  • Pure breeding
  • Zel breed
1 . امام جمعه ن، (1372)، مطالعۀ خصوصیات پرواری و لاشۀ بره‏های دو نژاد گوسفند شال و زندی و آمیختۀ آنها، علوم کشاورزی ایران، 24 (2): 63-47.
2. قره‏باش ا، (1370)، مطالعۀ توان پرواری گوسفندان آتابای (ترکمن) و گوسفندان زل با استفاده از جیره‏های غذایی و اندازه‏گیری ضریب هضمین جیره‏ها، پایان‏نامۀ کارشناسی ارشد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
3 . کیان‏زاد م ر، (1388)، معرفی نژادهای دامی ایران‌ـ‌گوسفندان زل، دامداران ایران، شمارۀ 116.
4. منافی آذر ق، امام جمعۀ کاشان ن، صالحی ع و افضل‏زاده ا، (1384)، بررسی رشد و لاشۀ بره‏های حاصل از تلاقی نژاد زندی با زل، پژوهش و سازندگی. 68: 60-56.
5. امام جمعۀ کاشان ن، علی پناه م و اقباله آ، (1373)، محتوای اسیدهای چرب دنبه، پیه و چربی جدا‌شده از عضلات در سه نژاد گوسفند دمبه‌دار ایرانی. اولین کنگرۀ گوسغند و بز، مؤسسۀ تحقیقات علوم دامی ایران، کرج، ایران.
 
6 . Ensminger ME and Parker RO (1986) Sheep and goat science, Interstate Printers & Publishers (Danville, Ill.).
7 . Gavojdian D, Cziszter LT, Pacala N and Sauer M (2013) Productive and reproductive performance of Dorper and its crossbreds under a Romanian semi-intensive management system. South African Journal of Animal Science. 43(2): 219-228.
8 . Kadak R, Akcapinar H, Tekin ME, Akmaz A and Muftuoglu SF (1993) Fattening and carcass characters of F1 German Blackheaded Mutton x Akkaraman, Hampshire Down x Akkaraman, German Blackhead Mutton x Awassi and Hampshire Down x Awassi lambs. Hayvancilik Arastirma Dergisi. 3(1): 1-7.
9 . Kennedy D (2003)  Sheep Specialist, Genetics, Reproduction and Performance Programs/OMAFRA. 
10 . Kiyanzad MR (2002) Crossbreeding of three Iranian sheep breeds with respect to reproductive, growth and carcass characteristics. Ph.D. Thesis, UPM. Kuala Lampur, Malaysia.
11 . Kiyanzad MR (2005) Comparison of Carcass Composition of Iranian Fat-tailed Sheep. Asian-Australian Journal of Animal Science. 18: 1348-1352.
12 . Notter DR, Greiner SP and Wahlberg ML (2004) Growth and carcass characteristics of lambs sired by Dorper and Dorset rams. Animal Science. 82: 1323-1328.
13 . NRC (1985)  Nutrient Requirement of Sheep. National Academy Press Washington, D. C.
14 . Osfoori R and Fesus L (1996)  Genetic  relationships of Iranian sheep breed using biochemical genetic marker. Archiv Tierzucht Dumme Rstorf. 39: 1 33-46.
15 . Pascal C, Gilca I, Ivancia M and Nacu G (2010) Researches related to fattening performances achieved by hybrids issued from Romanian sheep breeds crossed with meat type rams. 61st Annual meeting of the EAAP, Heraklion, 23-27 August, Crete Island, Greece, Session 35 – Communications in sheep and goats production. pp. 1-5.