تأثیر اندازه ذرات پوستۀ آفتابگردان در جیره‌های حاوی منابع مختلف چربی بر عملکرد رشد، قابلیت هضم ظاهری ایلئومی مواد مغذی و جمعیت میکروبی روده کور جوجه‏ های گوشتی

رامین کسایی زاده؛ سمیه سالاری؛ محمدرضا عبدالهی؛ فرشاد باغبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1402

چکیده
  در این مطالعه اثرات استفاده از پوستۀ آفتابگردان با اندازۀ ذرات متفاوت در جیره‌‌های حاوی منابع مختلف چربی بر عملکرد رشد و برخی فراسنجه‌های فیزیولوژیکی، با استفاده از 360 قطعه جوجۀ گوشتی سویه راس 308 (مخلوط دو جنس) در یک آزمایش فاکتوریل 2×3 در قالب طرح کاملاً تصادفی با شش تیمار آزمایشی و شش تکرار و 10 پرنده در هر تکرار بررسی شد. عوامل ...  بیشتر

تاثیر بافر شیمیایی و باکتری مگاسفرا السدنی- مخمر بر هیستومورفومتری و هیستوپاتولوژی شکمبه و کبد بره ‏های پرواری عربی تغذیه شده با جیره ‏های پرکنسانتره

امید خراسانی؛ مرتضی چاجی؛ فرشاد باغبان

دوره 23، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 47-59

چکیده
  تأثیر افزودنی‏های تنظیم کننده‏ pH شکمبه بر هیستومورفومتری و هیستوپاتولوژی بافت‌های شکمبه-نگاری و کبد با استفاده از بیست و چهار رأس بره نر عربی سه تا چهار ماهه با وزن 3/15± 23/9کیلوگرم در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تیمار و هشت تکرار در یک دوره آزمایشی 77 روزه بررسی شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره‏ شاهد؛ جیره شاهد + بافر بی‏کربنات ...  بیشتر