نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

2 نخصص: تغذیه طیور/ کاربردگیاهان دارویی در تغذیه طیور/ رفتارشناسی طیور/ استفاده از پسماندهای روغن‌کشی شده در تغذیه طیور/ استفاده

3 دانشگاه مسی، نیوزلند

4 مرکز پاتولوژی دامپزشکی اصفهان ، اصفهان، ایران،

10.22059/jap.2024.367011.623764

چکیده

در این مطالعه اثرات استفاده از پوستۀ آفتابگردان با اندازۀ ذرات متفاوت در جیره‌‌های حاوی منابع مختلف چربی بر عملکرد رشد و برخی فراسنجه‌های فیزیولوژیکی، با استفاده از 360 قطعه جوجۀ گوشتی سویه راس 308 (مخلوط دو جنس) در یک آزمایش فاکتوریل 2×3 در قالب طرح کاملاً تصادفی با شش تیمار آزمایشی و شش تکرار و 10 پرنده در هر تکرار بررسی شد. عوامل مورد بررسی شامل پوسته آفتابگردان (بدون پوسته، دارای سه درصد پوسته با اندازه ذرات یک میلی‌متر و سه درصد پوسته با اندازه ذرات پنج میلی‌متر) و دو منبع مختلف چربی (سه درصد پیه و سه درصد روغن کانولا) بودند. نتایج نشان دادند که در کل دورۀ پرورش، استفاده از پوستۀ درشت و ریز آفتابگردان در جیره، باعث افزایش مصرف خوراک و بهبود ضریب تبدیل غذایی شد (05/0>P). تغذیۀ روغن کانولا، مصرف خوراک و افزایش وزن را در مقایسه با پیه بهبود داد (05/0>P). همچنین با استفاده از پوسته درشت آفتابگردان در جیره، قابلیت هضم ظاهری پروتئین خام و چربی خام افزایش یافت (05/0>P). استفاده از پوستۀ درشت آفتابگردان، طول پرزهای دوازدهه و طول و ضخامت پرزها در ایلئوم را افزایش داد (05/0>P). استفاده از پوستۀ درشت آفتابگردان در جیره، جمعیت باکتری‌های اشرشیاکلای روده‌ کور را کاهش داد (05/0>P). بر اساس نتایج حاصل، افزودن پوستۀ درشت آفتابگردان به جیره با افزایش قابلیت هضم پروتئین خام، چربی خام، جمعیت لاکتوباسیلوس و کاهش جمعیت اشرشیاکلای سکوم، عملکرد رشد جوجه‌های گوشتی را بهبود می بخشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effects of particle sizes of sunflower hulls in the diets containing different fat sources on growth performance, apparent ileal digestibility of nutrients and cecal microbial population of broiler chickens

نویسندگان [English]

  • Ramin Kasaeizadeh 1
  • Somayyeh Salari 2
  • Mohammad Reza Abdollahi 3
  • Farshad Baghban 4

1 Department of Animal Science, Animal Science and Food Technology Faculty, Agricultural Science and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran

2 1. Department of Animal Science, Animal Science and Food Technology Faculty, Agricultural Science and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran

3 Monogastric Research Centre, Massey University, Private Bag 11 222,Palmerston North 4442, New Zealand

4 Isfahan Veterinary Pathology Center, Isfahan, Iran

چکیده [English]

This experiment was conducted to investigate the effects of utilization of sunflower hulls with different particle sizes in the diets containing different fat sources on performance and some physiological parameters of broiler chickens in a completely randomized design with a 2×3 factorial arrangement. The factors of interest included sunflower hulls (without hulls, 3% with 1 mm particle size and 3% with 5 mm particle size) and different fat sources (3% tallow and 3% canola oil). The results showed that in the whole production period, the use of coarse and fine sunflower hulls in the diet increased FI and improved the FCR (P<0.05). The feeding of canola oil improved FI and BWG when compared to tallow (P<0.05). Also the apparent digestibilities of crude protein and crude fat increased by using coarse sunflower hulls in the diet (P<0.05). The utilization of coarse sunflower hull increased the villi height of duodenum and the villi height and thickness of ileum (P<0.05). The use of coarse sunflower hull in the diet reduced the population of Escherichia coli bacteria in the cecum (P<0.05). In general, the results of the present study showed that the addition of coarse sunflower hull to the diet could improve the growth performance of broilers by increasing the digestibility of crude protein, crude fat, Lactobacillus population, and reducing the cecal population of Escherichia coli. Although its interaction with canola oil also had positive effects on the population of beneficial gut bacteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • body weight gain
  • broiler chickens
  • Escherichia coli
  • insoluble fibre
  • tallow