بررسی تغییرات برخی فراسنجه های بیوشیمیایی خون در ماه‌های مختلف آبستنی میش‌های لری بختیاری

عارف کرد؛ آرش خردمند؛ علیرضا راکی؛ مجید خالداری

دوره 23، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 515-524

چکیده
  هدف ازانجام این پژوهش، بررسی تغییرات برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون درمیش نژاد لری بختیاری قبل از جفت‌گیری و ماه‌های مختلف آبستنی و تاثیر تعداد جنین براین فراسنجه‌ها بود. بدین منظور 20 رأس میش نژاد لری بختیاری انتخاب و با قوچ‌های بارور جفت‌گیری داده شدند. یک ماه قبل ازجفت‌گیری وهمچنین در ماه‌های اول تا پنجم آبستنی نمونه خون ...  بیشتر

تأثیر بتائین بر غلظت خونی هموسیستئین، آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و شاخص پراکسیداسیون در میش‌های آبستن نژاد سنجابی

فاطمه یاراحمدی؛ علی کیانی؛ راضیه دکامی؛ حمیدرضا صحرائی؛ ایوب عزیزی؛ علیرضا راکی

دوره 22، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 37-45

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بتائین بر غلظت خونی هموسیستئین، آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و شاخص مالون‌دی‌آلدئید در میش‌های آبستن نژاد سنجابی انجام شد. تعداد 20 رأس میش (سه تا پنج ساله) با حداقل دو شکم زایش در انتهای دوره آبستنی در دو گروه با جیره پایه (شاهد: 3/6±71/2 کیلوگرم وزن بدن) و یا جیره پایه به‌علاوه پنج گرم بتائین در کیلوگرم ماده‌ ...  بیشتر