پایش فعالیت های تخمدانی در میش های سنجابی با استفاده از سنجش غلظت پروژسترون

سیروس فراستی

دوره 21، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 557-568

چکیده
  هدف از انجام این آزمایش، شناسایی فعالیت‌های تخمدانی در طول سال و تعیین طول مدت چرخه‌های فحلی گوسفند سنجابی بود. برای این منظور نمونه‌های سرم خون از 14 رأس میش سنجابی غیر آبستن موجود در ایستگاه تحقیقات دامپروری مهرگان کرمانشاه به‌مدت یک سال و به‌صورت هفتگی و روزانه (21 شهریور تا 20 آبان) جمع‌آوری و با استفاده از روش رادیوایمنواسی غلظت ...  بیشتر

آثار اندازه قطعات علوفه، فشار پرس هیدرولیک و زمان توقف فشار بر قابلیت ماندگاری و ریزش ذرات بلوک های خوراک کامل

سیروس فراستی؛ محمد معینی؛ فردین هژبری؛ حسن فضایلی

دوره 19، شماره 3 ، آبان 1396، ، صفحه 569-584

چکیده
  به منظور تعیین اثرات فشار پرس هیدرولیک در ماشین ساخت بلوک خوراک کامل (بلوک)، زمان توقف فشار و اندازه قطعات علوفه بر قابلیت ماندگاری، ریزش ذرات و ذخیره­سازی بلوک­ها در انبار، آزمایشی با استفاده از طرح آماری کاملاً تصادفی (12 تیمار و 10 تکرار) با آرایش فاکتوریل (2×3×2) انجام شد. فاکتورها به ترتیب شامل: دو سطح 200 و 220 بار فشار پرس هیدرولیک ...  بیشتر