موقعیت‌یابی ایمونوهیستوشیمیایی گرلین در بافت جفت گاو

محمد رزاق نیا؛ برهان شکراللهی

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 301-308

چکیده
  در این مطالعه موقعیت‌یابی ایمنوهیستوشیمی گرلین در بافت‎ جفت گاو مورد بررسی قرار گرفت. به‌منظور موقعیت‌یابی گرلین در جفت گاو، کل محتوای آبستنی پنج گاو ماده از کشتارگاه جمع‌آوری شده و به آزمایشگاه منتقل شد. پس از جداسازی جفت، بلوک‌هایی جهت آزمایش ایمونوهیستوشیمی تهیه گردید. برای انجام موقعیت‌یابی ایمونوهیستوشیمی گرلین، از آنتی‎بادی ...  بیشتر