نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

2 دانشیار ، گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، تخصص: ژنتیک و اصلاح نژاد دام/ ژنتیک مولکولی

چکیده

در این مطالعه موقعیت‌یابی ایمنوهیستوشیمی گرلین در بافت‎ جفت گاو مورد بررسی قرار گرفت. به‌منظور موقعیت‌یابی گرلین در جفت گاو، کل محتوای آبستنی پنج گاو ماده از کشتارگاه جمع‌آوری شده و به آزمایشگاه منتقل شد. پس از جداسازی جفت، بلوک‌هایی جهت آزمایش ایمونوهیستوشیمی تهیه گردید. برای انجام موقعیت‌یابی ایمونوهیستوشیمی گرلین، از آنتی‎بادی مونوکلونال موشی ضد گرلین به‌عنوان آنتی‎بادی اولیه و آنتی‌بادی پلی‌کلونال الاغی ضد ایمنوگلوبین (G (HRPبه‌عنوان آنتی‌بادی ثانویه استفاده شد. در مطالعه حاضر جهت راه‌اندازی آزمایش ایمنوهیستوشیمی از نمونه بیضه قوچ که قبلاً وجود گرلین در آن تأیید شده بود به‌عنوان کنترل مثبت استفاده شد که نتایج حاکی از واکنش ایمونوپروکسیداز در کنترل مثبت بود. هم‌چنین از سرم خرگوشی به‌جای آنتی­بادی اولیه به‌عنوان کنترل منفی استفاده شد که نتایج حاکی از اختصاصی‌بودن آنتی‌بادی گرلین بود و واکنش ایمونوپروکسیداز در کنترل منفی مشاهده نگردید. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که گرلین در سلول‌های تک‌هسته‌ای تروفوبلاست و سلول‎های چندهسته‌ای سین سیتیوم بافت جفت گاو بیان می­شود به این ترتیب که واکنش ایمونوپراکسیداز در سلول‌های تک‌هسته‌ای تروفوبلاست و سلول‎های چندهسته‌ای سین سیتیوم بافت جفت گاو مشاهده شد. بر اساس نتایج حاصل  از این پژوهش، می­توان گفت که گرلین در بافت جفت گاو بیان می­شود، اما مطالعات بیشتر روی نقش­های دقیق این هورمون در جفت و در خلال آبستنی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Immunohistochemical localization of Ghrelin in Cow Placenta Tissue

نویسندگان [English]

  • Mohammad Razagh nia 1
  • Borhan Shokrollahi 2

1 Department of Animal Science, Sanandaj Branch, Islamic Azad University

2 Department of Animal Science, Sanandaj branch, Islamic Azad university

چکیده [English]

In the current study, immunohistochemical localization of Ghrelin was investigated in placenta tissue of Holstein cows. In order to localization of Ghrelin, pregnancy content of 5 cows were collected in abattoir and transferred to the laboratory. After, placenta separation, paraffin blocks were prepared. Mouse monoclonal anti-ghrelin antibody as the primary antibody and donkey anti-rabbit IgG (HRP) Polyclonal antibody as the secondary antibody were used to localise ghrelin in bovine placenta immunohistochemically. In the present study, to set up the immunohistochemistry test, the ram's testicular sample that existence of ghrelin had previously been confirmed in it,, was used as a positive control. The results indicated that immunoprooxidase reaction was performed in positive control. Also, the serum of rabbit was used as negative control instead of primary antibody. The results demonstrated that the antibody was specific for ghrelin and no immunoprooxidase reaction was observed in negative control. The results showed that ghrelin is expressed in mono and syncytium multinuclear trophoblast cells of bovine placenta, so that the immuno-peroxidase reaction was observed in mono and syncytium multinuclear trophoblast cells in bovine placenta. In general, according to the results of the current study, it can be concluded that ghrelin is expressed in the bovine placenta tissue; however, future studies should focus on the precise role of the hormone in the placenta during pregnancy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ghrelin
  • Holstein cow
  • Immunohistochemistry
  • Placenta
  • Trophoblast cells

1.       منصوری ک، شکراللهی ب (۱۳۹۶). موقعیت‌یابی ایمونوهیستوشیمی گرلین در بافت بیضه بز، نشریه دامپزشکی در پژوهش و سازندگی، ۳۰ (۲): ۱۹۳-۱۸۵.

2.       صادق وزیری س، شکراللهی ب، محمدی ص (۱۳۹۶). موقعیت‌یابی گرلین در بافت بیضه واپیدیدیم قوچ، نشریه دامپزشکی در پژوهش و سازندگی، ۳۰ (۱): ۸۱-۷۵

3.             Bayezidi-Azar A and Shokrollahi B. (2016) Immunohistochemical Localization of Ghrelin in Testicular Tissues of Holstein Bulls. Iranian Journal of Applied Animal Science 6 (3): 551-555.
4.             Barreiro ML, and Tena-Sempere M. (2004) Ghrelin and reproduction: a novel signal linking energy status and fertility? Molecular and Cellular Endocrinology 226: 1-9.
5.             Beam SW, and Butler WR. (1997) Energy balance and ovarian follicle development prior to the first ovulation postpartum in dairy cows receiving three levels of dietary fat. Biology of Reprodoction 56:133-142.
6.             Berry SA, Srivastava CH, Rubin LR, Phipps WR, and Pescovitz OH. (1992) Growth hormone-releasing hormone-like messenger ribonucleic acid and immunoreactive peptide are present in human testis and placenta. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 75: 281-284.
7.             Bulla R, Fischetti F, Bossi F, and Tedesco F. (2004) Feto-maternal immune interaction at the placental level. Lupus 13: 625-629.
8.             Felix AM. (2010) Circulating ghrelin concentrations during the transition period of dairy cattle and the associated relationship with milk production. MSc Thesis, The university of Arizona.
9.             Fuglsang J, Skjaerbaek C, Espelund U, Frystyk J, Fisker S, Flyvbjerg A. (2005) Ghrelin and its relationship to growth hormones during normal pregnancy. Clinical Endocrinology (Oxford) 62: 554-559.
10.          Gualillo O, Caminos J, Blanco M, Garcia-Caballero T, Kojima M, Kangawa K. (2001) Ghrelin, a novel placental-derived hormone. Endocrinology 142: 788-794.
11.          Harrison JL, Adam CL, Brown YA, Wallace JM, Aitken RP, Lea RG, et al. (2007) An immunohistochemical study of the localization and developmental expression of ghrelin and its functional receptor in the ovine placenta. Reproductive Biology and Endocrinology 5: 25.
12.          Hattori N, Saito T, Yagyu T, Jiang BH, Kitagawa K, and Inagaki C. (2001) GH, GH receptor, GH secretagogue receptor, and ghrelin expression in human T cells, B cells, and neutrophils. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 86: 4284-4291.
13.          Hay WW, Jr. (1995) Metabolic interrelationships of placenta and fetus. Placenta 16: 19-30.
14.          Kawamura K, Sato N, Fukuda J, Kodama H, Kumagai J, Tanikawa H. (2003) Ghrelin inhibits the development of mouse preimplantation embryos in vitro. Endocrinology 144: 2623-2633.
15.          Kojima M, Hosoda H, Date Y, Nakazato M, Matsuo H, and Kangawa K. (1999) Ghrelin is a growth-hormone-releasing acylated peptide from stomach. Nature 402: 656-660.
16.          Kojima M, and Kangawa K. (2005) Ghrelin: structure and function. Physiological Reviews 85: 495-522.
17.          Lea RG, and Clark DA. (1989) The immune function of the endometrium. Baillière's Clinical Obstetrics and Gynaecology 3: 293-313.
18.          Moretti E, Vindigni C, Tripodi SA, Mazzi L, Nuti R, Figura N. (2014) Immunolocalisation of ghrelin and obestatin in human testis, seminal vesicles, prostate and spermatozoa. Andrologia 46: 979-985.
19.          Nagaya N, Uematsu M, Kojima M, Ikeda Y, Yoshihara F, Shimizu W. (2001) Chronic administration of ghrelin improves left ventricular dysfunction and attenuates development of cardiac cachexia in rats with heart failure. Circulation 104: 1430-1435.
20.          Nakahara K, Nakagawa M, Baba Y, Sato M, Toshinai K, Date Y. (2006) Maternal ghrelin plays an important role in rat fetal development during pregnancy. Endocrinology 147: 1333-1342.
21.          Nakazato M, Murakami N, Date Y, Kojima M, Matsuo H, Kangawa K. (2001) A role for ghrelin in the central regulation of feeding. Nature 409: 194-198.
22.          Rak-Mardyla A, and Gregoraszczuk E. (2010) Effect of ghrelin on proliferation, apoptosis and secretion of progesterone and hCG in the placental JEG-3 cell line. Reproduction Biology 10: 159-165.
23.          Sato T, Nakamura Y, Shiimura Y, Ohgusu H, Kangawa K, and Kojima M. (2012) Structure, regulation and function of ghrelin. Journal of Biochemistry 151: 119-128.
24.          Takaya K, Ariyasu H, Kanamoto N, Iwakura H, Yoshimoto A, Harada M, et al. (2000) Ghrelin strongly stimulates growth hormone release in humans. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 85: 4908-4911.
25.          Zhang W, Zhang Z, Chen J, and Tong D. (2018) Ghrelin is expressed in the pregnant mammary glands of dairy goats and promotes the cell proliferation of mammary epithelial cells. General and Comparative Endocrinology 260: 115-124.