تأثیر پودر خار مریم بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی و آنزیم‌های کبدی جوجه های گوشتی

شهاب الدین قره ویسی

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 879-889

چکیده
  در این تحقیق اثر مصرف پودر گیاه خار مریم در جیره بر عملکرد رشد، فراسنجه­های خونی و آنزیم­های کبدی جوجه­های گوشتی با استفاده از 360 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس 308 مطالعه شد. فاکتورهای مورد مطالعه شامل پودر خار مریم در سه سطح صفر، 3/0 و سه درصد و آنتی‌بیوتیک کوتریموکسازول در دو سطح صفر و 2/0 درصد در هر کیلوگرم خوراک بود که به صورت آزمایش ...  بیشتر