اثر مصرف ملاتونین و بروموکریپتین بر وزن بدن و ریزش الیاف در بز رائینی

اردشیر محیط؛ مهناز صالحی؛ زینب خوش بخت

دوره 17، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 95-105

چکیده
  اثر مصرف ملاتونین و بروموکریپتین بر وزن بدن، ریزش الیاف، و خصوصیات کرک با استفاده از 24 رأس بز مادۀ رائینی (دو تا سه‏ساله) در چهار گروه ‏آزمایشی شاهد (C)، ملاتونین (MI)، بروموکریپتین (B)، و ملاتونین+بروموکریپتین (MIB) بررسی شد. در گروه MI، یک قرص 18 میلی‌گرمی ملاتونین در زیر پوست قرار داده شد و 40 روز بعد این عمل تکرار شد. در گروه B، 5/0 میلی‏گرم ...  بیشتر

بررسی ویژگی های الیاف بزهای بومی استان سیستان و بلوچستان

مهناز صالحی؛ راضیه هزاره مقدم

دوره 13، شماره 1 ، شهریور 1390، ، صفحه 17-22

چکیده
  برای ارزیابی خصوصیات الیاف بزهای بومی استان سیستان و بلوچستان از تعداد 270 رأس بز ماده یک تا سه ساله شهرستان های خاش، سراوان و ایرانشهر، نمونه الیاف برداشت شد. نتایج نشان داد تفاوت میانگین هیچ یک از صفات الیاف (به جز وزن بیده) معنی دار نبود. وزن بیده بزهای سه (7/7 ± 4/323 گرم) و دو ساله (8/7 ± 5/315 گرم) بیشتر از بزهای یک ساله (7/7 ± 4/263 گرم) ...  بیشتر

بررسی کیفیت الیاف بیده شترهای استان سیستان و بلوچستان

مهناز صالحی

دوره 12، شماره 2 ، مهر 1389، ، صفحه 29-36

چکیده
  برای تعیین اثر جنس و سن بر تغییرات کیفیت الیاف شترهای بومی استان سیستان و بلوچستان، از تعداد 54 نفر شتر نر و ماده در سه گروه سنی جوان، بالغ و مسن نمونهبرداری شد. نتایج نشان داد که جنس اثر معنی داری بر میانگین حداقل مربعات هیچ یک از صفات به جز طول دسته الیاف ناحیه کوهان ندارد. گرچه بیده شترهای جوان دارای حداکثر میزان پوشش زیرین، بلندترین ...  بیشتر