نویسندگان

1 مربی پژوهشی، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج

2 کارشناس معاونت بهبود تولیدات دامی استان سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان

چکیده

برای ارزیابی خصوصیات الیاف بزهای بومی استان سیستان و بلوچستان از تعداد 270 رأس بز ماده یک تا سه ساله شهرستان های خاش، سراوان و ایرانشهر، نمونه الیاف برداشت شد. نتایج نشان داد تفاوت میانگین هیچ یک از صفات الیاف (به جز وزن بیده) معنی دار نبود. وزن بیده بزهای سه (7/7 ± 4/323 گرم) و دو ساله (8/7 ± 5/315 گرم) بیشتر از بزهای یک ساله (7/7 ± 4/263 گرم) بود (01/0 P<). بیشترین درصد کرک در بیده بزهای شهرستان خاش (1 ± 3/26 درصد) و ظریف ترین الیاف کرک در بزهای شهرستان ایرانشهر (3/0 ± 5/12 میکرون) بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of fiber characteristics of Sistan and Balouchestan Native Goats

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Salehi 1
  • Raziyeh Hezareh Moghadam 2

چکیده [English]

To study the fleece characteristics of native goats in Sistan and Balouchestan province, fiber sample was taken from 270 females between one to three years old from Khash, Saravan and Iranshahr cities. The differences between age groups for all fleece parameters except fleece weight were not significant. The fleece weight of two and three years old goats were 263.4 (± 7.7) and 315 (± 7.8) gr, respectively and were more than the fleece weight of yearling goats 323 (± 7.7) gr. The results of cashmere in Khash goats was highest (26.3 ± 1%), and the goats of Iran-shahr had the finest cashmere of (12.5± 0.3 micron).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fleece traits
  • Goat
  • Sex
  • Sistan and Balouchestan
1 . استاندارد الیاف کشمیر، ویژگی­ها و روش آزمون (1374) شماره 3658. مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
2 . استاندارد ویژگی­های الیاف بز موئی (1380) شماره 4487. مؤسسه استاندارد تحقیقات صنعتی ایران.
3 . امامی میبدی م. ع.، افتخار شاهرودی ف. و نیکخواه ع (1371) برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی از صفات اقتصادی در بزهای کرکی رائینی. پایان­نامه کارشناسی ارشد علوم دامی. دانشگاه فردوسی مشهد.
4 . پردل ع (1379) مروری بر تولید موی بز در ایران و چند کشور همسایه باتوجه به بازار مصرف و فرآوری آن. معاونت امور دام.  43 ص.
5 . چگینی ع.، انصاری رنانی ح. ر.، طاهرپور دری ن. و یاراحمدی ب (1384) گزارش نهایی بررسی خصوصیات الیاف بز لری در سنین مختلف. مؤسسه تحقیقات علوم دامی. سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی.
6 . ساقی د. و شیری ا (1383) بررسی روش پرورش، نگهداری و خصوصیات فنوتیپی بز کرک جنوب خراسان. اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران. 738 ص.
7 . سالنامه آماری کشور (1384) کشاورزی، جنگلداری و شیلات. جدول بهره­برداری­های دارای انواع دام و تعداد دام آنها در روز آمارگیری برحسب استان: 1382. صفحه 188.
8 . سید مؤمن م.، زاهدی­فر م.، صالحی م. و فروغ عامری ن (1381) مطالعه اثرات مختلف بقایای پسته و تانن موجود در آن بر رشد بدن و تولید کرک بزهای رائینی. مؤسسه تحقیقات علوم دامی. سازمان تحقیقات و منابع طبیعی وزارت جهاد کشاورزی.
9 . صالحی م.، طاهرپور ن. و بهشتی م (1379) بررسی اثر عوامل محیطی و نوع پرورش بز خصوصیات کرک بزهای رائینی. پژوهش و سازندگی 13(2): 90.
10 . American Society for Testing Materials (ASTM) (1982) Diameter of wool by microprojection, D-1294-79 32: 295-302.
11 . Cashmere and Camel Hair Manufacturers Institute (2008) http://www.ccmi.com.
12 . Devendra C and Burns M (1970) Goat production in the tropics common wealth Agricultural Bureaux. England. Pp. 120-122.
13 . Ensminger ME and Parker RO (1985) Sheep and goat science. The Interstate printer & pub. INC Donville. 290 p.
14 . Hopkins H (1987) International economics and marketing. New developments in goat husbandry for quality fiber
production (Calbraith 1992). Seminar proceeding. p.130-135.
15 . McGregor BA (2007) Softness attributes of Australian cashmere. Department of Primary Industries. http://www.dip.vic.gov.au.
16 . Millar P (1985) The performance of cashmere goats. Animal Bred. 61: 67-80.
17 . Newman S and Paterson DY (1996) Estimates of environmental effects for live weight and fleece characteristics of New Zealand Cashmere goat. NZ. Agric. Res. 39(3): 379-386.
18 . Von Bergen W (1963) Wool handbook. Inter. Science publishers. 1120 p.