نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری تغذیه دام دانشگاه ارومیه، ارومیه، آذربایجان غربی، ایران.

2 دکتری تغذیه دام، استاد گروه علوم دامی، دانشکدگان کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، البرز، ایران.

3 دکتری تغذیه دام، دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، آذربایجان غربی، ایران.

10.22059/jap.2024.359046.623741

چکیده

مطالعه حاظر به منظور مقایسه اثرات افزودن مکمل‌های چربی مختلف بر عملکرد تولیدی و برخی فراسنجه‌های خون و شکمبه در گاوهای تازه‌زا هلشتاین و با استفاده از 32 راس گاو شکم دوم به بعد، با میانگین وزن بدنی 11/29 ± 28/649 کیلوگرم و امتیاز وضعیت بدنی 30/ ± 78/3 در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تیمار آزمایشی از زمان زایش تا 21 روز پس از آن انجام شد. جیره‌های آزمایشی عبارت بودند از: 1) بدون مکمل چربی، 2) حاوی نمک کلسیمی اسیدهای چرب غیراشباع، 3) حاوی نمک کلسیمی اسیدهای چرب اشباع، و 4) حاوی مخلوط مساوی از هر دو. ماده خشک مصرفی و تولید شیر، روزانه ثبت گردید. نمونه‌های شیر در روزهای هفت، 14 و 21 اندازه‌گیری شد. نمونه‌گیری از خون در روزهای صفر، هفت و 21 و پس از خوراک‌دهی صبح، انجام شد. به منظور اندازه‌گیری فراسنجه‌های تخمیری، مایع شکمبه، در روز 21 پس از زایش اخذ گردید. نتایج نشان داد، نمک کلسیمی اسیدهای چرب غیراشباع باعث کاهش، اشباع و مخلوط باعث افزایش ماده خشک مصرفی شدند (05/0P<). تولید شیر، چربی شیر، شیر تصحیح شده بر اساس چهار درصد و تصحیح شده براساس انرژی، راندمان مصرف خوراک، و غلظت بتاهیدروکسی‌بوتیرات و فراسنجه‌های تخمیری شکمبه تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفتند. غلظت اسیدهای چرب استریفیه نشده در گروه کنترل و تیمار دوم بیش از حد آستانه‌ای بود. با توجه به نتایج حاصل از تحقیق و عملکرد گاوها، استفاده از مخلوط مساوی مکمل‌های چربی، حاوی اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع نتایج بهتری را در بر داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of the use of calcium salt of unsaturated and calcium salt of saturated fatty acids on performance, and blood and rumen parameters in fresh Holstein cows.

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein Rezakhani 1
  • Kamran Rezayazdi 2
  • Yunes Ali Alijoo 3

1 Ph.D candidate in Animal Nutrition, Urmia University, Urmia, West Azerbaijan, Iran.

2 PhD, Full Professor in Animal Nutrition, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Tehran, Karaj, Alborz, Iran

3 PhD, Associate professor in Animal Nutrition, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Uremia University, Urmia, West Azerbaijan, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to compare the effect of feeding different fat supplements on the production performance and some parameters of blood and rumen in fresh Holstein cows. Thirty two cows with an average body weight of 649.28 ± 29.11 kg and body condition score of 3.78 ± 0.30, were randomly assigned to each of the 4 experimental treatments. The duration of the experiment was from parturition to 21 days postpartum. The experimental diets were: 1) no fat supplement, 2) calcium-salt of unsaturated fatty acids, 3) calcium-salt of saturated fatty acids, and 4) mixture of both (1:1). Dry matter intake and milk production were recorded daily. Cows were weighed at d 7, 14, and 21DIM. Blood samples were taken after morningfeeding at d 0, 7, and 21 DIM. In order to measure fermentation parameters, the ruminal fluid samples were taken on the 21st day postpartum. Calcium salt of unsaturated fatty acids decreased and saturated and mixed increased dry matter intake (P<0.05). Milk yield, fat content, 4% fat corrected milk yield, energy corrected milk yield and feed efficiency, and the plasma concentrations of beta-hydroxybutyrate and ruminal fermentation parameters were not affected by the treatments. The plasma concentration of non-esterified fatty acids in the control and second treatment group were above the matgine. According to the results of the research and performance of the cows, in the diet of fresh cows, an equal mixture of fatty acid supplements containing saturated and unsaturated fatty acids can be used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • calcium salt of saturated fatty acids
  • calcium salt of unsaturated fatty acids
  • feed efficiency
  • non-esterified fatty acids