نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 دانشیار، گروه علوم دامی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

10.22059/jap.2024.369682.623772

چکیده

در این مطالعه تأثیر استفاده از کندکننده خوراک (توری) بر مدت زمان مصرف خوراک، نرخ مصرف علوفه، قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی، غلظت اسیدهای چرب فرار، جمعیت باکتریایی، فعالیت آنزیم‌های سلولولیتیک و آنزیم آمیلاز در روده بزرگ اسب‌ها با استفاده از هشت رأس اسب عربی (میانگین وزن 45 ± 396 کیلوگرم و میانگین سن3±9 سال) در آزمایشی در دو دوره 28 روزه بصورت چرخشی بررسی شد. در هر دوره چهار رأس اسب بخش علوفه جیره را از طریق توری مصرف کردند. در روزهای 21 الی 28 هر دوره نمونه مدفوع از رکتوم اسب‌ها تهیه شد. نتایج نشان داد که استفاده از توری سبب افزایش (05/0>P) زمان مصرف علوفه از 257 به 659 دقیقه در روز و کاهش (05/0>P) نرخ مصرف علوفه از 1592 به 610 گرم در ساعت شد. غلظت اسیدهای چرب فرار تحت تاثیر توری قرار نگرفت. جمعیت باکتری‌های لاکتوباسیلوس در اسب‌های محدود شده با توری در مقایسه با اسب‌های بدون توری افزایش یافت (05/0 >P). جمعیت باکتری‌های سلولولیتیک، آمیلولیتیک، اشریشیاکلای و کلی‌فرم‌ها بدون تغییر ماند. فعالیت آنزیم کربوکسی متیل سلولاز با افزایش مدت دسترسی به علوفه افزایش یافت (05/0>P) درحالیکه فعالیت آنزیم‌های میکروکریستالین سلولاز، آمیلاز و فعالیت تجزیه کاغذ صافی تحت تاثیر توری قرار نگرفت. بر اساس نتایج حاصل، استفاده از توری سبب افزایش مدت زمان مصرف خوراک، کاهش نرخ مصرف علوفه، و تغییراتی در جمعیت باکتریایی و فعالیت برخی آنزیم‌های تجزیه کننده فیبر در روده بزرگ اسب‌های بالغ می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of slow-feed hay net on forage consumption rate, concentration of volatile fatty acids, microbial population and activity of large intestinal enzymes of horse

نویسندگان [English]

  • Parvin Sareminejad 1
  • Ali Kiani 2
  • Ayoub Azizi 3

1 PhD Student, Department of Animal Science, college of Agriculture. Lorestan University, Khorramabad. Iran

2 Associate professor, Department of Animal Science, college of Agriculture. Lorestan University, Khoramabad, Iran

3 Associate professor, Department of Animal Science, college of Agriculture. Lorestan University, Khorramabad,. Iran

چکیده [English]

This study investigated the effects of using a slow-feed (hay-net) on feeding time, forage consumption rate, apparent digestibility, volatile fatty acids (VFA), bacterial population, and the activity of cellulolytic and amylolytic enzymes in the colon of horses. Eight Arabian horses (body weight= 396± 45 kg, age= 9±3 years) were used in a cross-over design for two period of 28 days each. During each period, four horses received forage through a hay-net. Fecal samples were collected on days 21 to 28 of each period. The results showed that using hay net significantly increased (P <0.05) feeding time from 257 to 659 minutes per day and decreased (P <0.05) forage consumption rate from 1592 and 610 g/h. The hay-net did not affect the total VFA and relative VFAs (P < 0.05). Lactobacillus populations in horses with hay-net increased (P <0.05) compared to those without hay-net. The populations of cellulitic, amylolytic, escherichia coli, and coliforms bacteria were unchanged by hay-net. The activity of carboxy methyl cellulase enzyme significantly increased (P <0.05), while the activity of microcrystalline cellulase, amylase, and filter paper decomposition activity was not affected (P < 0.05) by hay-net. In conclusion, slow-feed hay net devices successfully limited the forage consumption rate, expanded feeding time, and changed the activity of some fiber-decomposing enzymes in the large intestine of horses, however, the recommendation of hay-nets for nutritional management in horses needs further investigation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arabian horse
  • bacterial population
  • equine nutrition
  • forage-net
  • large intestinal fermentation