نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند. بیرجند. ایران

2 استاد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

10.22059/jap.2024.372231.623780

چکیده

اثر خوراندن گلبرگ زعفران بر عملکرد، شاخص های خونی و وضعیت آنتی اکسیدانی خون و گوشت بره های نر افشاری با استفاده از 18 راس بره نر افشاری چهار الی پنج ماهه با میانگین وزن اولیه 2/5±17 کیلوگرم در قالب طرح کاملا تصادفی بررسی شد. جیره های آزمایشی شامل: 1) شاهد، فاقد گلبرگ زعفران، 2) حاوی 1/5 درصد گلبرگ زعفران و 3) حاوی سه درصد گلبرگ زعفران (بر اساس ماده خشک) بودند. دوره آزمایشی 84 روز بود و در پایان دوره بره ها کشتار شدند. نتایج نشان داد که افزودن گلبرگ زعفران به جیره، اثری بر مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه و قابلیت هضم مواد مغذی نداشت. مقدار اوره پلاسما در بره های تغذیه شده با هر دو سطح گلبرگ زعفران و مقدار گلوکز، کلسترول و تری گلیسرید پلاسما در بره های تغذیه شده با سه درصد گلبرگ زعفران کاهش یافت (05/0>P). در بره های تغذیه شده با سه درصد گلبرگ زعفران، ظرفیت آنتی اکسیدانی کل و میزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز خون و ماهیچه افزایش و میزان مالون دی آلدئید خون و ماهیچه کاهش یافت (05/0>P). اما میزان فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در خون تحت تأثیر قرار نگرفت. در کل، نتایج این پژوهش نشان داد که افزودن سه درصد گلبرگ زعفران به جیره ی بره های پرواری بدون تاثیر بر عملکرد، سبب بهبود وضعیت آنتی اکسیدانی خون و افزایش ماندگاری گوشت بره ها می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of feeding saffron petal on performance and antioxidant status of blood and meat of Afshari male lambs

نویسندگان [English]

  • Soheila Ebrahimi 1
  • Mohammad Hassan Fathi Nasri 2
  • Homayoun Farhangfar 2

1 Ph.D. Student, Department of Animal Science, College of Agriculture, University of Birjand. , Birjand, Iran

2 Professor, Department of Animal Science, College of Agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran.

چکیده [English]

The aim of this research was to investigate the effect of feeding of saffron petal (SP) on performance, blood parameters and antioxidant status of blood and meat of Afshri male lambs. Eighteen male Afshari lambs aged 4 to 5 months with an average initial weight of 17±2.5 kg, were fed with one of the three experimental diets in a completely randomized design. Experimental diets were included as 1: control (basal diet without SP), 2: basal diet with the addition of 1.5% SP and 3: basal diet with the addition of 3% SP (DM basis). The experimental period was 84 days and lambs were slaughtered at the end of period. The results showed that the addition of SP to the diet had no effect on feed intake, daily weight gain and nutrient digestibility. The amount of plasma urea in lambs fed with both levels of SP and the amount of plasma glucose, cholesterol and triglyceride in lambs fed with 3% of SP significantly decreased (P<0.05). In lambs fed with 3% SP, the total antioxidant capacity and activity of glutathione peroxidase enzyme in blood and LL muscle was increased and the amount of malondialdehyde in the blood and LL muscle was decreased (P<0.05). But, the activity of superoxide dismutase in the blood was not affected. Overall, the results of this research showed that adding 3% of SP to the diet of fattening lambs without affecting the performance, improved the antioxidant status of the blood and increased the shelf life durability of meat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Afshari lamb
  • antioxidant capacity
  • Meat oxidation
  • saffron petal