نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد گروه تغذیه دام و طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استاد گروه تغذیه دام و طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار گروه تغذیه دام و طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

10.22059/jap.2024.370672.623775

چکیده

گوارش‌پذیری ظاهری مواد مغذی کاه گندم همراه تفاله انار یا کود مرغ به سه روش خاکستر نامحلول در اسید، لیگنین نامحلول در اسید و جمع‌آوری کل مدفوع با استفاده از چهار نفر شتر نر با میانگین وزن 35/9±25/116 کیلو‌گرم و سن یک‌سال در قالب طرح کاملاً تصادفی بررسی شد. طول مدت آزمایش 42 روز (دو دوره 21 روزه) شامل 14روز عادت‌پذیری و هفت روز نمونه-برداری بود. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) کاه گندم به‌‌همراه 25 درصد تفاله انار و 2) کاه گندم به‌همراه با 25 درصد کود مرغ بود. نتایج نشان داد اختلاف معنی‌‌داری بین دو روش نشانگر خاکستر نامحلول در اسید و جمع‌آوری کل مدفوع در برآورد ضرایب گوارش‌پذیری ماده خشک، ماده آلی، چربی خام، الیاف نامحلول در شوینده خنثی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی کاه گندم به‌همراه تفاله انار وجود داشت (05/0>P)، ولی چنین تفاوتی در برآورد ضرایب گوارش‌پذیری کاه گندم به‌همراه کود مرغ مشاهده نشد. درصد بازیافت نشانگر خاکستر نامحلول در اسید در جیره کاه گندم + کود مرغ 08/17±14/105 بود. به‌طور کلی بر اساس نتایج مطالعه حاضر، به‌نظر می‌رسد با توجه به همبستگی ضعیف بین سه روش اندازه‌گیری قابلیت هضم و در نظر گرفتن محدودیت‌های موجود از جمله هزینه و امکانات زیاد به‌خصوص در دام‌های بزرگ در تعیین گوارش‌پذیری با روش‌های جمع‌آوری کل مدفوع و لیگنین نامحلول در اسید، می‌توان از روش خاکستر نامحلول در اسید برای تعیین گوارش‌پذیری در شتر استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of total feces collection and internal markers methods in determining the digestibility of wheat straw with pomegranate pomace or chicken manure in camel

نویسندگان [English]

  • Hadi Behzad 1
  • Taghi Ghoorchi 2
  • Mostafa Hossein Abadi 3
  • Jafar Bashtini 4

1 Master's Graduated, Department of Animal and Poultry Nutrition, Faculty of Animal Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

2 Professor Dept. of Animal and Poultry nutrition, Faculty of Animal Science, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources

3 Assistant Professor Dept. of Animal and Poultry Nutrition, Faculty of Animal Science, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources

4 Research and Education Center for Agriculture and Natural Resources of Razavi Khorasan Province

چکیده [English]

Abstract: To measure the apparent digestibility of wheat straw nutrients with pomegranate pomace or chicken manure by three methods of acid-insoluble ash, acid-insoluble lignin, and total feces collection, from four male camels with an average weight of 116.25±9.35 kg and age of one year were used in a completely random design. The duration of the experiment was 42 days (two periods of 21 days), including 14 days of habituation and seven days of sampling. The experimental treatments included: 1) wheat straw with 25% pomegranate pomace and 2) wheat straw with 25% chicken manure. The results showed There is a significant difference between the two methods of acid-insoluble ash indicator and total feces collection in estimating the digestibility coefficients of dry matter, organic matter, crude fat, insoluble fibers in neutral detergent and insoluble fibers in acid detergent of wheat straw with pomegranate pomace (P>0.05). But such a difference was not observed in estimating the digestibility coefficients of wheat straw and chicken manure. The recovery percentage of acid-insoluble ash in wheat straw + chicken manure diet was 105.14±17.08. In general, it seems that due to the weak correlation between the three methods of measuring digestibility and taking into account the existing limitations, including the cost and many facilities, especially in large livestock, in determining digestibility with the method Collecting total feces and acid-insoluble lignin, the acid-insoluble ash method can be used to determine digestibility in camels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pomegranate pomace
  • total feces collection
  • acid-insoluble ash
  • poultry manure
  • camel