نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی ، کرمانشاه، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده علوم ومهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

10.22059/jap.2024.366169.623762

چکیده

این پژوهش با هدف افزودن مخلوط سه گیاه دارویی به جیره میش‌های شیرده و تاثیر آن بر فراسنجه‌های خون بره‌های شیرخوار با استفاده از 46 راس بره با میانگین وزن ۴۴/۰ ± ۳۴/۳ کیلوگرم همراه 24 رأس میش شیرده با میانگین تولید شیر25/122± 03/1107 گرم در روز در قالب طرح کاملاً تصادفی برای 65 روز در جایگاه‌های انفرادی انجام شد. گروه‌های آزمایشی میش‌های مادر شامل: گروه شاهد (جیرة پایه)، تیمارهای اول، دوم و سوم علاوه بر جیرة پایه روزانه 15 گرم پودر مخلوط زیره سبز، گشنیز و نعناع فلفلی به ترتیب با نسبت‌های ۶۰: ۳۰ : ۱۰؛ ۴۵: ۴۵:۱۰ و ۳۰: ۶۰: ۱۰ درصد دریافت کردند. بره‌ها، دوهفتگی توزین و در انتهای دوره از رگ گردن خونگیری شدند. وزن نهایی و افزایش وزن روزانه بره‫های تیمار اول نسبت به گروه‌های دیگر بیشتر بود (0.05>P). غلظت گلبول‌های قرمز و درصد هماتوکریت بره‌های تیمار سوم کم‌ترین و تیمار اول بیش‌ترین بود، هرچند تفاوت معنی‌داری با شاهد نداشت. ضریب پراکندگی گلبول‌های قرمز و پلاکت‌ها در تیمار اول کمتر از شاهد بود (0.05>P ). تفاوتی بین تیمارها از لحاظ تعداد گلبول‌های سفید، درصدهای لنفوسیت‌ها و گرانولوسیت‌ها وجود نداشت. غلظت گلوکز خون بره‌های تیمار دوم نسبت به شاهد کمتر بود (0.05>P). ظرفیت آنتی‌اکسیدانی برههای میش‌های دریافت‫کننده مکمل نسبت به شاهد افزایش یافت و مالون‫دی‫آلدئید نسبت به شاهد پایین‫تر بود (0.05>P). نتایج نشان داد استفاده از مخلوط گیاهان زیره، گشنیز و نعناع فلفلی در جیرة میش‌های مادر سبب افزایش ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و کاهش مالون‫دی‫آلدئید در بره‫های شیرخوار شد، هرچند بهبود در افزایش وزن روزانه قابل‌توجه نبود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Incorporation of a mixture of cumin, coriander and peppermint to the diet of Roman dairy ewes and its effect on performance and blood parameters of suckling lambs

نویسندگان [English]

  • Wahidullah Charkhi 1
  • Fardin Hozhabri 1
  • Hadi Hajarian 2

1 Animal Science Department,, Faculty of Agricultural Science and Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran.

2 Animal Science Department, Faculty of Agricultural Science and Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

This research was conducted in a completely randomized design using 48 lambs with an average weight of 3.34 ± 0.44 kg along with 24 lactating ewes with an average milk production of 1107.03 ± 122.25 grams per day in individual stalls for a period of 65 days. The groups of mother ewes included: control (basic diet) and first, second and third treatments, in addition to the basic diet, were received 15 grams of cumin, coriander and peppermint mixed powder with the ratios of 60:30:10; 10:45:45 and 30:60:10 %, respectively. The lambs were weighed every two weeks and at the end of the experiment, blood was taken from the jugular vein. The final weight and ADG of lambs of first treatment were higher than other groups (P<0.05). RBC and HTC were the lowest in third and the highest in first treatments, although there was no significant difference with control. Platelets and RDW in first treatment were lower than control (P<0.05). There was no difference between treatments in terms of WBC, percentages of lymphocytes and granulocytes. The concentration of blood glucose in lambs of first treatment decreased compared to control. The total antioxidant capacity of lambs from mothers receiving herbal supplement increased and malondialdehyde was lower compared to control. The results showed that the use of a mixture of cumin, coriander and peppermint in the ration of mother ewes increased the antioxidant capacity and decreased malondialdehyde in suckling lambs, although ADG was not noticeable

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant capacity
  • Cumin
  • Coriander
  • Ewe
  • Peppermint