نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

10.22059/jap.2023.362688.623755

چکیده

در پژوهش حاضر اثرات استفاده از پودر ریشه رازیانه در جیره غذایی بر عملکرد تولیدی، فراسنجه‌های خونی و پاسخ ایمنی و کیفیت گوشت جوجه­های گوشتی نژاد آرین با استفاده از 480 قطعه جوجه یک‌روزه با شش تیمار، چهار تکرار و 20 قطعه (نر و ماده) در هر تکرار به‌مدت 42 روز در قالب طرح کاملاً تصادفی بررسی شد. آزمایش گروه‌های آزمایشی شامل گروه اول یا شاهد که فقط جیره پایه را دریافت نمودند، گروه‌های دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم به‌ترتیب جیره پایه را به‌همراه دو، چهار، شش گرم پودر ریشه رازیانه، 250 میلی‌گرم آنتی‌بیوتیک و 200 میلی‌گرم پروبیوتیک در کیلوگرم جیره غذایی دریافت نمودند. نتایج نشان داد که پودر ریشه رازیانه بر وزن زنده، ضریب تبدیل خوراک، درصد ماندگاری جوجه­ها و شاخص تولید در کل دوره تأثیر معنی‌داری نداشت. خوراک مصرفی در کل دوره تحت تأثیر تیمارهای حاوی رازیانه و آنتی‌بیوتیک قرار گرفت و نسبت به گروه شاهد کاهش یافت (p<0/05). تیمارهای آزمایشی تأثیر معنی‌داری بر اجزای لاشه پرندگان نداشتند. عیار پادتن علیه گلبول قرمز گوسفندی (SRBC) و ایمنوگلوبولین جی در تیمارهای مصرف‌کننده پودر ریشه رازیانه نسبت به تیمار شاهد بالاتر بود (p<0/05). تیمار رازیانه بر بهبود قابلیت نگهداری گوشت جوجه‌ها و کاهش مالون‌دی‌آلدهید‏ (MDA) تأثیر معنی‌دار داشت (p<0/05). با توجه به نتایج این آزمایش و مشاهده تأثیرات مثبت استفاده از پودر ریشه گیاه رازیانه بر پاسخ­های ایمنی و قابلیت نگهداری گوشت جوجه­های گوشتی، استفاده از آن به میزان دو گرم در کیلوگرم جیره غذایی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of fennel root powder on productive performance, immune system and meat quality of broiler chickens

نویسندگان [English]

  • Hoshang Lotfollahian 1
  • hossein manafi rasi 2
  • Abbas Najmabadi 2

1 Animal Science Research Institute of Iran, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran

2 Inistitute of Agricultural Education and Extention,Agricultural Research, Education and Extention Organization(AREEO), Tehran, Iran

چکیده [English]

To investigate the effects of using fennel root powder in the diet on the productive performance, immune responses, and meat quality of Arian broiler day-old chicks, an experiment was carried out in a completely randomized design with six treatments, four replicates and 20 (male and female) in each, for 42 days. The experimental groups include: 1- basic diet (control) 2- basic diet + 2 g/kg fennel root powder 3- basic diet + 4 g/kg fennel root powder 4- basic diet + 6 g/kg fennel root powder 5- basic diet + 250 mg/kg antibiotic and 6- basic diet + 200 mg/kg probiotic. The live weight , livability percentage , the production index and carcass characteristics were not affected by the experimental treatments during the whole period. In contrast, the average feed consumption in the whole period was affected by the treatments containing fennel and antibiotics (P<0.05). The antibodies against sheep red blood cells (SRBC) and immunoglobulin G were higher in the treatments using fennel root powder compared to the control treatment (P<0.05). The use of fennel root powder at all levels, reduced MDA after seven days of keeping meat in the refrigerator at 4 degrees Celsius (P<0.05). In conclution, regarding the positive effects of using fennel root powder on the immune responses and meat preservation of broilers, it is recommended to use it at the rate of 2 grams per kilogram of diets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arian strain
  • Fennel root
  • Growth
  • Immune response
  • Meat preservation
قاسمی، حسینعلی؛ درزی‌نیا، عباس؛ طاهرپور، کامران و فتاح نیا، فرشید (1393). اثرات افزودن دانه رازیانه و زیره سبز و پری‌بیوتیک مانان الیگوساکارید بر عملکرد، صفات لاشه و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی. نشریه پژوهش‌های علوم دامی، 24(4)، 199-187
قره‌شیخلو، حمیدرضا؛ چمنی، محمد؛ صیداوی، علیرضا؛ صادقی، علی‌اصغر و محیطی اصلی، مازیار (1398). بررسی اثرات سطوح مختلف اسانس رازیانه، مرزه و مخلوط آن‌ها بر عملکرد، سیستم ایمنی، فراسنجه‌های آنتی‌اکسیدانی و بیان ژن اینترلوکین6 کبدی در جوجه‌های گوشتی. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی. 11(4)، 121-152.
کاظمی‌فرد، محمد (1392). اثر سطوح مختلف عصاره رازیانه و ویتامین D3 بر عملکرد مرغ­های مادر گوشتی پس از تولک‌بری. رساله دکتری. به راهنمایی حسن کرمانشاهی. مشهد: دانشگاه فردوسی، دانشکده کشاورزی.
محیطی اصلی، مازیار؛ حسینی، عبدالله؛ میمندی‌پور، امیر و مهدوی، علی (1389). گیاهان دارویی در تغذیه دام و طیور.کرج: انتشارات مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور. 317 صفحه، چاپ اول.
References
Abdullah, A.M., & Rabia, J.A. (2009). The effect of using fennel seeds (Foeniculum vulgare L.) on productive performance of broiler chickens. International Journal of Poultry Science, 8 (7), 642-644.
Al-Sagan, A., Khalil, A., Hussein, S.E.O., & Attia, Y.A. (2020). Effects of fennel seed powder supplementation on growth performance, carcass characteristics, meat quality, and economic efficiency of broilers under thermoneutral and chronic heat stress conditions. Animals, 10, 206.
Botsoglou, N. A., Fletouris, D. J., Papageorgiou, G. E., Vassilopoulos, V. N., Mantis, A. J., & Trakatellis, A. G. (1994). A rapid, sensitive, and specific thiobarbituric acid method for measuring lipid peroxidation in animal tissues, food, and feedstuff samples. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 42, 1931-1937.
Chithra, V., & Leelamma, S. (1999). Foeniculum vulgare (fennel) changes the levels of peroxides and activity of antioxidant enzymes in experimental animals. Indian Journal of Biochemistry and Biophysics, 36, 59-61.
El-Deek, A., Attia, Y.A., & Hannfy, M.M. (2003). Effects of anise, ginger, and fennel and their mixture on performance of broilers. Archiv fur Geflugelkunde, 67, 92-96.
Fatima, A., Chand, N., Naz, S., Saeed, M., Khan, N.U., & Khan, R. (2022). Coping heat stress by crushed fennel (Foeniculum vulgare) seeds in broilers: Growth, redox balance and humoral immune response. Livestock Science, 265, 105082.
Ghasemi, H.A., Darzinia, A., Taherpour, K., & Fatahnia, F.(2014). Effects of fennel and black caraway seeds and mannan-oligosaccharide prebiotic on performance, carcass traits, blood parameters of broiler chickens.Iranian Journal of Animal Science Research, 24(4), 187-199. (In Persian).
Gharaghani, H., Shariatmadari, F., & Torshizi, K. (2013).Comparison of oxidative quality of meat of chickens feed corn or wheat based diets with fennel (Foeniculum vulgare Mill), antibiotic and probiotic as feed additive, under different storage con-ditions. Archiv fur Geflugelkunde, 77, 199-205.
Gharaghani, H., Shariatmadari, F., & Torshizi, M.A. (2015). Effect of Fennel (Foeniculum vulgare Mill.) Used as a Feed Additive on The Egg Quality of Laying Hens Under Heat Stress Animal Production Science Journal, 25, 80-86.
Gharehsheikhlou, H., Chamani, M., Seidavi, A., Sadeghi, A. A., & Mohiti Asli, M. (2020). The effects of different levels of fennel, savory essential oils and their mixtures on performance, immune system, antioxidant parameters and inter-leukin-6 gene expression in broilers. Agricultural Biotechnology Journal, 11(4), 121-152. (In Persian).
Gharehsheikhlou, H.R., Chamani, M., Seidavi, A.R., Sadeghi, A.A., & Mohiti-Asli, M. (2018). Effect of fennel and savory essential oils on performance, carcass characteristics and blood parameters of broilers. Livestock Science, 9, 23-31.
Ghiasvand, A.R., Khatibjoo, A., Mohammadi, Y., Gharaei, M.A., & Shirzadi, H. (2021). Effect of fennel essential oil on performance,serum biochemistry, immunity, ileum morphology and microbial population, and meat quality of broiler chickens fed corn or wheat-based diet. British Poultry Science, 1-11.
Hadavi, A., Kermanshahi, H., Nassiri Moghaddam, H., & Golian, A. (2017). Effects of fennel extract on egg production, antioxidant status and bone attributes of laying hens administered carbon tetrachloride. Poultry Science Journal, 5(2), 165-171.
Kazemi-Fard, M. (2013). Effect of different levels of fennel extract and vitamin D3 on post molt broiler breeder performance. (PhD Thesis, Ferdowsi University, Mashhad). (In Persian).
Khan, R.U., Fatima, A., Naz, S., Ragni, M., Tarricone, S., & Tufarelli, V. (2022). Perspective, opportunities and challenges in using fennel (Foeniculum vulgare) in poultry health and production as an eco-friendly alternative to antibiotics: a review. Antibiotics (Basel 20; 11(2), 278.
Lee, K. W., Everts, H., Kappert, H. J., Frehner, M.,  Losa, R., & Beynen, A. C. (2003). Effects of dietary essential oil components on growth performance, digestive enzymes and lipid metabolism in female broiler chickens. British Poultry Science, 44, 450-457.
Liu, H., Li, J., Lin, S., Liu, T., & Zheng, C. (2021). Effects of dietary fennel (Foeniculum vulgare Mill.) seed powder supplementation on growth performance, nutrient digestibility, small intestinal morphology, and carcass traits of broilers. PeerJ, 9
Mohiti-Asli, M., Hoseini, A., Meimandipor, A., & Mahdavi, A. (2010). Photogenics in animal nutrition. Press of Animal Science Research Institute of Iran. First Edition. (In Persian).
Onu, P. N., Ekenyem, B. U., Obianwuna, U. E., Uguru, J. O., & Ajah, C. A. (2020). Evaluation of growth promoting effect of aqueous fennel (Foeniculum vulgare) seed extracts on starter broiler production. Proceedings of 25th Annual Conference of ASAN, 430-433
Safaei-Cherehh, A., Rasouli, B., Alaba, P.A., Seidavi, A., Hernández, S.R., & Salem, A.Z.M. (2018). Effect of dietary Foeniculum vulgare Mill. extract on growth performance, blood metabolites, immunity and ileal microflora in male broilers. Agroforestry Systems, 94, 1269-1278.
Shawky, S.M., Fathalla, S.I., Zahran, I.S., Gaafar, K.M., Hussein, M.K., & Abu-Alya, I.S. (2020). Immunological stimulant effect of linseed oil and fennel oil supplemented diet on broilers. Advances in Animal and Veterinary Sciences, 8, 771-776.
Zahira, A., Abdullah, W., Sand, R., & Majal, K. (2017). Effect of dietary supplementation of coriander and fennel seed powder and their mixture on productional and physiological performance of broiler. Al-Qadisiyah Journal of Veterinary Medicine Sciences, 17, 135-149.