نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22059/jap.2023.355805.623733

چکیده

در مطالعه حاضر قابلیت پلت شدن بقایای پوسته سبز پسته و اثر آن بر مواد ضدمغذی و برخی خواص فیزیکی و مکانیکی پلت پوسته پسته با استفاده از دستگاه پلت‌زن صنعتی و دستگاه پلت‌زن طراحی شده با استفاده از بقایای پوسته سبز پسته با رطوبت 15 درصد، اندازه ‌ذرات یک میلی‌متر و از دمای 65 درجه سلسیوس در دستگاه طراحی شده بررسی شد. به‌منظور بهبود در چسبندگی و کاهش مواد ضدمغذی بقایای پسته، از بنتونیت، گندم، اوره و ملاس به ترتیب سه، شش، چهار و پنج کیلوگرم به ازای 100 کیلوگرم بقایای پسته استفاده شد. میزان چگالی، نیروی شکست ماکزیمم، انرژی شکست، ترکیبات فنولی، تانن، فیبر نامحلول در شوینده اسیدی (ADF) و فیبر نامحلول در شوینده خنثی (NDF) پلت‌های تولیدی اندازه‌گیری شد. همچنین برای اندازه‌گیری خواص مکانیکی پلت‌های تولیدی از دستگاه آزمون مواد بیولوژیکی استفاده گردید. فراسنجه‌های اندازه‌گیری شده در پلت‌های تولیدی با استفاده از آزمون T-Student مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که چگالی پلت‌های تولیدی در دستگاه پلت‌زن صنعتی بیشتر از دستگاه طراحی شده بود (05/0≥P). انرژی شکست پلت‌های تولیدی در دستگاه پلت‌زن طراحی شده بیشتر از دستگاه صنعتی بود (05/0≥P). میزان ترکیبات فنولی، تانن، ADF و NDF برای دستگاه پلت‌زن طراحی شده به ترتیب 19، 26، 12 و 10 درصد کمتر از دستگاه پلت‌زن صنعتی بود (05/0≥P). به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت استفاده از دستگاه پلت‌زن طراحی شده موجب بهبود کیفیت و کاهش مواد ضد تغذیه‌ای در پلت‌های پوسته سبز پسته تولیدی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the application of two industrial and designed device pelletizing machines to produce pellets from green pistachio shell residues and their antinutritional compounds

نویسندگان [English]

  • Kazem Laei 1
  • Hossein Hajiagha Aliazdeh 1
  • Mohammad Hossein Kianmehr 2

1 1. Department of Biosystems Engineering, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.

2 3. Department of Agricultural Engineering, College of Abouraihan, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

abstractThis study investigated the pelletization ability of green pistachio shell residues, its effect on anti-nutrients, and several physical and mechanical properties of pistachio shell pellets produced with an industrial and custom-made pelletizing machine. In this experiment, the designed device was utilized with pistachio green shell residues containing 15% moisture, 1 mm particle size, and a temperature of 65 °C. To improve adhesion and reduce antinutritional substances of pistachio residues, bentonite, wheat, urea, and molasses were used at 3, 6, 4, and 5 kg, respectively, per 100 kg of pistachio residues. The density, maximum breaking force, breaking energy, phenolic compounds, tannin, acid detergent insoluble fiber (ADF), (NDF) of the pellets produced were determined. Furthermore, the maximum breaking force and breaking energy of the pellets produced by the machine for testing biological materials were measured. The Student's t-test was used to analyze statistically the parameters measured in the pellets produced by two Peltzen machines. The research results showed that the density of pellets produced in the industrial machine was significantly higher than in the custom-made machine (p<0.05). Conversely, the breaking energy of the produced pellets in the custom-made machine was higher than in the industrial device (p<0.05). The amount of phenolic compounds, tannin, ADF, and NDF for the designed Peltzen device was 19, 26, 12, and 10% less than the industrial Peltzen device, respectively (p<0.05). In general, it can be concluded that the designed device improves the quality and reduces antinutritional substances in the pellets of green pistachio shells.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antinutritional compounds
  • Pelletizing machine design
  • Pistachio green shell processing
  • Pellet quality
تقوی، حمید؛ ناصریان، عباسعلی؛ ولی زاده، رضا؛ آسوده، احمد و حق‌پرست، علیرضا (1399). اثر تزریق شکمبه‌ای عصاره آبی محصولات فرعی پسته بر توازن نیتروژن و فراسنجه‌های تخمیری شکمبه در گوسفندان نر بلوچی. پژوهش‌های علوم دامی ایران، 12 (2)، 135-149.
رضایی‌نیا، آیدین (1388). اثر استفاده از سطوح مختلف سیلاژ فرآورده فرعی پسته بر عملکرد فراسنج‌های خونی گاوهای هلشتاین. پایان نامه ارشد، به راهنمایی عباسعلی ناصریان، مشهد، داتشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی.
شاکری، پیروز؛ حسینی غفاری، مرتضی و فضائلی، حسین (1395). محصول فرعی پسته به‌عنوان یک خوراک علوفه‌ای در تغذیه نشخوارکنندگان-یک مقاله مروری (بخش دوم: نیتروژن آمونیاکی، پروتئین میکروبی، تخمیر و بیوهیدروژناسیون شکمبه‌ای، متان و متابولیت‌های خون). علوم دامی، 29 (113)، 110-99.
قاسمی، سمانه (1391). اثر تانن موجود در پوست پسته بر ویژگی‌های تخمیر شکمبه‌ای و جمعیت باکتری‌های تجزیه کننده سلولز در شرایط برون تنی و گوسفند بلوچی. رساله دکتری، به راهنمایی عباسعلی ناصریان، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی.
گل محمدی، فرهود و رضوی، سید حمید (1391). بررسی راه‌کارها و فواید تولید خوراک دام از پوست تازه پسته. اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار، رامهرمز.
Abdollahi, M. R., Ravindran, V., & Svihus, B. (2013). Pelleting of broiler diets: An overview with emphasis on pllet quality and nutritional value. Animal feed science and technology, 179 (1-4), 1-23.
Adapa, P. K., Schoenau, G. J., Tabil, L. G., Arinze, E. A., Singh. A., & Dalai, A. K. (2007). Customized and value-added high quality alfalfa products–a new concept. AgricEngInt: CIGR Journal, 9, 1-28.
AOAC. (2000). Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists. 17th end, edited by W. Horwitz.Association of Official Analytical Chemists. Arlington.
ASAE. (2006). S319.3 Method of determining and expressing fineness of feed materials by sieving. pp. 601-605.
FAO; Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2015). Website: http://www.faostat.fao.org.
Fry, R. S., Hu, W., Williams, S. B., Paton, N. D., & Cook, D. R. (2012). Diet form and by-product level affect growth performance and carcass characteristics of grow-finish pigs. J Anim Sci, 90 (3), 380.
Ghasemi, S., Naserian, A. A., Valizadeh, R., Tahmasebi, A. M., Vakili, A. R., & Behgar, M. (2012a). Effects of pistachio by-product in replacement of lucerne hay on microbial protein synthesis and fermentative parameters in the rumen of sheep. Animal Production Science, 52 (11), 1052-1057.
Ghasemi, S. (2012). Effect of Pistachio hull tannin on fermentative parameters and population of cellulolytic bacteria on in vivo and in vitro conditions. Ph.D. Dissertation, Under Supervisor of Ahmad Afzalzadeh, Mashhad: Ferdowsi University of Mashhad, Faculty of Agriculture. (In Persian).
Golmohammadi, F., & Razavi, S. H. (2012). Study on the solutions and benefits of producing animal feed from fresh pistachio skin. The first national conference on agriculture in difficult environmental conditions, Ramhormoz (In Persian).
Haji Agha Alizadeh, H., Laei, K., & Kianmehr, M. H. (2023). The Effects of Moisture Content, Temperature, and Compaction Pressure on the Compressibility of Animal Feed Pellets Produced From Green Pistachio Shell Residues. Journal of Nuts, 14 (2), 113-128.
Huang, Q., Liu, X., Zhao, G., Hu, T., & Wang, Y. (2018). Potential and challenges of tannins as an alternative to in-feed antibiotics for farm animal production. Animal Nutrition, 4 (2), 137-150.
Makkar, H. P., Blümmel, M., Borowy, N. K., & Becker, K. (1993). Gravimetric determination of tannins and their correlations with chemical and protein precipitation methods. Journal of the Science of Food and Agriculture, 61 (2), 161-165.
Mani, S., Tabil, L. G., & Sokhansanj, S. (2003). Compaction of biomass grinds-an overview of compaction of biomass grinds. Powder Handling and processing, 15 (3), 160-168.
Monedero, E., Portero, H., & Lapuerta, M. (2015). Pellet blends of poplar and pine sawdust: Effects of material composition, additive, moisture content and compression die on pellet quality. Fuel Processing Technology, 132, 15-23.
Rezaeinia, A. (2009). The effect of using different levels of pistachio by-product silage on the performance of blood parameters of Holstein cows. Master of Science Thesis, Isfahan: Under Supervisor of Ahmad Afzalzadeh, Mashhad: Ferdowsi University of Mashhad, Faculty of Agriculture. (In Persian).
Rojas, O. J., Vinyeta, E., & Stein, H. H. (2016). Effects of pelleting, extrusion, or extrusion and pelleting on energy and nutrient digestibility in diets containing different levels of fiber and fed to growing pigs. Journal of animal science, 94 (5), 1951-1960.
Shakeri, P., Hoseini Ghafari, M., & Fazaeli, H. (2017). Pistachio by-product as a forage source for ruminant nutrition: A review (Part B: Ammonia, microbial protein synthesis, fermentation, and biohydrogenation in the rumen, methane, and blood metabolites). Animal Sciences Journal, 29 (113), 99-110 (In Persian).
Sun, T., Lærke, H. N., Jørgensen, H., & Knudsen, K. E. B. (2006). The effect of extrusion cooking of different starch sources on the in vitro and in vivo digestibility in growing pigs. Animal feed science and technology, 131(1-2), 67-86.
Supriya, P., Rajni, B., & Rana, A. C. (2012). Pelletization techniques: A literature review. International research journal of pharmacy, 3 (3), 43-47.
Taghavi, H., Naserian, A. A., Valizadeh, R., Asoodeh, A., & Haghparast, A. R. (2020). Influence of ruminal pistachio by-products aqueous extract infusion on nitrogen balance and rumen fermentation parameters in Baluchi male sheep. Iranian Journal of Animal Science Research, 12 (2), 135-149. (In Persian).
Terrill, T. H., Mosjidis, J. A., Moore, D. A., Shaik, S. A., Miller, J. E., Burke, J. M., & Wolfe, R. (2007). Effect of pelleting on efficacy of sericea lespedeza hay as a natural dewormer in goats. Veterinary parasitology, 146 (1-2), 117-122.
Tumuluru, J. S. (2018). Effect of pellet die diameter on density and durability of pellets made from high moisture woody and herbaceous biomass. Carbon Resources Conversion, 1(1), 44-54.
Tumuluru, J. S., Tabil, L., Opoku, A., Mosqueda, M. R., & Fadeyi, O. (2010). Effect of process variables on the quality characteristics of pelleted wheat distiller's dried grains with solubles. biosystems engineering, 105 (4), 466-475.
Tumuluru, J. S., Wright, C. T., Hess, J. R., & Kenney, K. L. (2011). A review of biomass densification systems to develop uniform feedstock commodities for bioenergy application. Biofuels, Bioproducts and Biorefining, 5 (6), 683-707.
Van Soest, P. V., Robertson, J. B., & Lewis, B. A. (1991). Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of dairy science, 74 (10), 3583-3597.
Vasta, V., Nudda, A., Cannas, A., Lanza, M., & Priolo, A. (2008). Alternative feed resources and their effects on the quality of meat and milk from small ruminants. Animal Feed Science and Technology, 147 (1-3), 223-246.