نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

10.22059/jap.2023.353586.623723

چکیده

مطالعه حاضر به‌منظور بررسی اثر جیره‌های حاوی سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر توان تخم‌گذاری و قدرت جوجه‌درآوری مرغان مادر بومی سپاهان انجام شد. در این پژوهش سه سطح انرژی قابل سوخت‌وساز (2400، 2550 و2700 کیلوکالری در کیلوگرم) و دو سطح پروتئین خام (14 و 16 درصد) با  پنج تکرار بررسی شد. آزمایش از سن 42 هفتگی شروع و طی سه دوره 28 روزه تا پایان 53 هفتگی ادامه داشت. در طول دوره آزمایش و در سه مرحله تخم‌مرغ‌ها به دستگاه جوجه‌کشی منتقل و راندمان باروری، قدرت جوجه‌درآوری، وزن جوجه یک‌روزه و درصد وزن جوجه به وزن تخم‌مرغ‌های قابل جوجه‌کشی اندازه‌گیری شد. در کل دوره آزمایش، میزان مصرف خوراک، وزن تخم‌مرغ و درصد تولید تخم‌مرغ تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. وزن توده‌ای تخم‌مرغ با جیره‌های حاوی 2550 کیلوکالری به‌طور معنی‌داری بالاتر ازمرغ‌هایی بود که از جیره‌های حاوی 2400 کیلوکالری تغذیه شدند (0/05>P). ضریب تبدیل خوراک به تخم‌مرغ نیز با جیره‌های حاوی 2550 کیلوکالری پایین‌تر از 2400 کیلوکالری بود (0/05>P). بالاترین میزان نطفه‌داری و جوجه‌درآوری در تیمارهای حاوی 2550 کیلوکالری انرژی حاصل شد (0/05>P). با توجه به نتایج حاصل، برای تغذیهمرغ‌های مادر بومی سپاهان با سنین 42 تا 53 هفته جیره حاوی 2550 کیلوکالری انرژی قابل سوخت‌وساز و سطح 14 درصد پروتئین خام در دوره تخم‌گذاری مناسب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of diets containing different levels of energy and protein on egg production performance and hatchability in Sepahan native breeder hens

نویسندگان [English]

  • Hossein Irandoust 1
  • Abbasali Gheisari 1
  • Mohammad Irandoust 2

1 Animal Science Research Department, Isfahan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Isfahan, Iran

2 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine. Shiraz University, Shiraz. Iran

چکیده [English]

Introduction: During many years, with the breeding operations on native hens of Sepahan, growth rate, age of sexual maturity, egg production, egg weight and many other traits of their productive performance have been improved. Estimation of nutritional requirements, especially metabolisable energy and crude protein, is necessary to achieve high fertility and hatchability and produce day-old chicks with appropriate quality.
Materials and Methods: This study was conducted to investigate the effect of different dietary energy and protein on productive performance and egg quality characteristics of the improved indigenous hens in 42-53 weeks of age (during 3 periods of 28 days). Totally, 180 Sepahan hens were assigned to a 3 × 2 factorial arrangements in a completely randomized. Factor 1 was different levels of metabolizable energy (2400, 2550 and 2700 kcal/kg), and factor 2 was levels of crude protein (14 and 16%). Data were collected for feed intake, egg production, egg weight, feed to egg conversion ratio, shell strength, shell thickness, shell weight, percentage of shell weight to egg weight, yolk color index, percentage of yolk weight to egg weight and Hough unit. In addition, during the experimental period, during three stages after artificial insemination, the eggs of Isfahan native breeder hens were collected and after numbering and grading, they were grouped and separated according to the treatment and repetition of the device. Incubators were transferred. At the end of the incubation period, the number of hatched chicks from each replication was counted and group weighing was performed. The components studied at this stage of the experiment also included fertility efficiency, hatchability, day-old chick weight and percentage of chick weight to hatchable eggs.
Results and Discussion: According to the results of the present experiment, in the whole experimental period, feed intake, egg weight and egg production were not affected by experimental treatments (P<0.05). Egg mass weight in chickens fed diets containing 2550 kcal was significantly higher than chickens fed diets containing 2400 kcal (P <0.05) and feed-to-egg conversion ratio in native hens, fed diets containing 2550 kcal was lower than 2400 kcal (P <0.05). The highest egg shell strength (3.4 kg/cm2) was in diets containing 2700 kcal energy and 14% crude protein and the lowest (3.02 kg/cm2) was in diets containing 2400 kcal energy and 14% crude protein (P<0.05). By increasing crude energy levels, the color of egg yolk also increased (P <0.05). Increasing the level of crude protein in the diet decreased Hough units of eggs (P <0.05). The highest rate of fertility and hatchability of hatchable eggs was obtained in treatments containing 2550 kcal of energy (P<0.05). Experimental treatments had no significant effect on the weight of day-old chicks (g) and the ratio of chicken weight to the weight of hatchable eggs. However, fertility (percentage) and hatchability rates of fertile eggs (percentage) were affected by different energy levels (P <0.05), so that the highest fertility rate was in treatments received 2550 kcal ME/kg of diets. Different levels of crude protein and energy and protein interactions had no significant effects on these traits. Embryo mortalities in the first and second weeks of the incubation period (percentage) were not affected by experimental treatments, but embryo mortalities in the third week and in the whole incubation period were affected by the interaction of energy levels and crude protein in the diet (P<0.05).
Conclusion: In general, based on the results obtained under the conditions of this study, it seems that the diet containing 2550 kcal metabolisable energy and 14% protein is appropriate for feeding to Isfahan native breeder hens during the laying period.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crude protein"
  • Incubation"
  • Metabolizable energy"
  • Native breeder hen"
  • "
  • Performance"
حسابی نامقی، علیرضا؛ و شربت‌دار، سمیه (1392). ارزیابی اثرات سطوح مختلف پروتئین خام بر قابلیت جوجه‌درآوری، وزن جوجه و پاسخ‌های ایمنی مرغان بومی خراسان. تحقیقات تولیدات دامی. سال دوم، شماره سوم، صفحه 48-39.
قیصری، عباسعلی (1376). سطوح مختلف انرژی و پروتئین و اثرات آن بر توان تخم‌گذاری مرغان مادر بومی استان اصفهان. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی: مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان.
قیصری، عباسعلی، عفیفیان، علی؛ پوررضا، جواد؛ جهانفر، حسن؛ و شیخ هادیان، حسین (1387). اثر استفاده از روش‌های مختلف تغذیه مرحله‌ای بر عملکرد و صفات کیفی تخم‌مرغ درمرغ‌های بومی اصفهان. مجله پژوهش و سازندگی، 78، 73-65.
قیصری، عباسعلی؛ و گلیان، ابوالقاسم (1375). اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره دوره پرورش بر عملکرد مرغ‌های بومی در طی دوره تخم‌گذاری. مجله علوم کشاورزی ایران، 27 (2)، 29-35.
یوسفی کلاریکلائی، کاظم؛ حسینی، سید عبداله؛ محیطی اصلی، مازیار؛ یوسفی کلاریکلائی، حسین؛ و میمنیدی‌پور، امیر (1395). اثرات سطح انرژی و متیونین بر عملکرد و صفات تولیدمثلی مرغ‌های مادر گوشتی آرین طی دوره تولید. پژوهش‌های تولیدات دامی. 7 (13)، 15-9.
Gheisari, A.A. (1998). Effects of different levels of energy and protein on performance of native breeder hens of Isfahan province. Isfahan Agricultural and Natural Resources Research Center, Final report of the research project. (In Persian)
Gheisari, A.A., Afifian, A., Pourreza, J., Jahanfar, H., & Sheikhhadian, H. (2005). Effect of use of different phase feeding methods on performance and egg quality characteristics in Esfahan native hens. Animal Scince Journal (Pajouhesh & Sazandegi), 78, 65-73. (In Persian)
Gheisari, A.A., & Golian, A. (1996). Effect of dietary energy and protein levels of rearing period on the performance of native hens. Iranian Journal of Agriculture Science, 27(2), 29-35. (In Persian)
Gheisari, A.A., Maghsoudinejad, G., & Azarbayejani, A. (2016). Evaluation of laying performance and egg qualitative characteristics of indigenous hens reared in rural areas of Isfahan province. Iranian Journal of Applied Animal Science, 6(4), 957-962.
Hammershoj, M., & Kjaer, J.B. (1999). Phase Feeding for Laying Hens: Effect of Protein and Essential Amino Acids on Egg Quality and Production. Acta Agriculture Scandanavica Section A Animal Science, 49, 31-41.
Hessabi Nameghi, A.R., & Sharbatdar, S. (2013). Evaluation of different levels of dietary crude protein on hatchability, chick weights, and immune response of khorasan`s native hens. Animal Production Research, 2(3), 39-48. (In Persian)
Ivy, R.E., & Gleaves, E.W. (1976). Effect of egg production level, dietary protein and energy on feed consumption and nutrient requirements of laying hens. Poultry Science, 55(6), 2166-2171.
Joseph, N.S., Robinson, F.E., Korver, D.R., & Renema, R.A. (2000). Effect of dietary protein intake during the pullet-to-breeder transition period on early egg weight and production in broiler breeders. Poultry Science, 59, 2355-2360.
Keshavarz, K., & Jackson, M.E. (1992). Performance of growing pullets and laying hens fed low protein and amino acid supplemented diets. Poultry Science, 71, 905-918.
Khajali, F.E., Khoshouie, A., Dehkordi, S.K., & Hematian, M. (2008). Production performance and egg quality of Hy-Line W36 laying hens fed reduced-protein diets at a constant total sulfur amino acid:lysine ratio. Journal of Applied Poultry Research, 17, 390-397.
Leeson, S., & Caston, L.J. (1996). Response of laying hens to diets varying in crude protein or available phosphorous. Journal Applied Poultry Research, 5, 289-296.
Lilli, R.J., & Denaton, C.A. (1966). Effect of nutrient restriction on white leghorns in the grower and subsequent leyer periods. Poultry Science, 45, 810-818.
Litpurn, M.S. (1990). Effect of body weight, feed allowance and dietary protein intake during the prebreeder period on early reproductive performance of broiler breeder hans. Poultry Science, 69(7), 1118-1125.
Lopez, G., & Leeson, S. (1995). Response of broiler breeders to low protein diets. 1. Adult breeder performance. Poultry Science, 74, 685-695.
Maurice, D.V., Hughes, B.L., Joned, J.E., & Werber, J.M. (1982). The effect of revers protein feeding regimens in the rearing period pullet growth, subsequent performance and liver and abdominal fat at end of lay. Poultry Science, 61, 2421-2429.
McDaniel, G.R., & Brake, J. (1981). Factors affecting broiler breeder performance. 1. Relationship of daily feed intake level to reproductive performance of pullets. Poultry Science, 60, 307-312.
Mohiti-Asli, M., Shivazad, M., Zaghari, M., Rezaian, M., Aminzadeh, S., & Mateos, G.G. (2012). Effects of feeding regimen, fiber inclusion, and crude protein content of the diet on performance and egg quality and hatchability of eggs of broiler breeder hens. Poultry Science, 91, 3097-3106.
Patel, M.B., & McCinnis, J. (1977). The effect of level of protein and vitamin in hen diets on eggs production and hatchability of egg and on livability and growth of chickens. Poultry Science, 56, 45-53.
Pearson, R.A., & Herron, K.M. (1982). Effects of maternal energy and protein intakes on the incidence of malformations and time of death during incubation. British Poultry Science, 23, 71-77.
Proudfoot, F.G., Hulan, H.W., & McRae, K.B. (1988). Performance comparisons of phased protein dietary regimens fed to commercial Leghorns during the laying period. Poultry Science, 67(10), 1447-1454.
Ramlah, A.H. (1996). Performance of village chicken in Malasiya. World’s Poultry Science Journal, 52, 75-79.
Roque, L., & Soares, M.C. (1994). Effect of egg shell quality and broiler breeder age on hatchability. Poultry Science, 73, 1838-1845.
Spratt, R.S., & Leeson, S. (1987). Broiler breeder performance in response to diet protein and energy. Poultry Science, 66, 683-693.
Van Emous, R.A., de la Cruz, C.E., & Naranjo, V.D. (2018). Effects of dietary protein level and age at photo stimulation on reproduction traits of broiler breeders and progeny performance. Poultry Science, 97, 1968-1979.
Wilson, H.R., & Harms, R.H. (1984). Evaluation of nutrient specifications for broiler breeders. Poultry Science, 63, 1400-1406.
Yousefi Kalarikolaie, K., Hosseini, S.A., Mohiti-Asli, M., Yousefi Kalarikolaie, H., & Meymandipour, A. (2016). Effects of Energy and Digestible Methionine level in diet on performance and reoroductive traits of Arian Broiler Breeder hens during production period. Research on Animal Production, 7(13), 9-15. (In Persian)