نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تغذیه طیور گروه علوم دامی دانشگاه ایلام

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

3 دانشیاردانشگاه ایلام، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی، تخصص: ژنتیک و اصلاح نژاد دام/ ژنتیک کمی/ انتخاب ژنومیک

4 دانشیار گروه پرورش و تولید طیور، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

5 دکتری تغذیه دام، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

10.22059/jap.2023.355864.623734

چکیده

در پژوهش حاضر اثر بیوچار پسماند زباله تر بر عملکرد، متابولیت‌های خونی و مورفولوژی روده جوجه‌های گوشتی تحت تنش سرمایی با تخصیص 350 قطعه جوجه گوشتی راس-308 (یک‌روزه، مخلوط دو جنس) در قالب طرح کاملاً تصادفی با هفت تیمار، پنج تکرار و 10 جوجه در هر تکرار در دو سالن مجزا (سرد و دمای توصیه‌شده) بررسی شد. تیمارهای آزمایشی شامل 1- شاهد مثبت (جیره پایه؛ دمای توصیه شده)، 2- شاهد منفی (جیره پایه؛ تنش سرمایی)، 3 تا 5- به ترتیب شاهد منفی به‌همراه 0/5، 0/75 و یک درصد بیوچار پسماند تر، 6- شاهد منفی به‌همراه 0/02 درصد پروبیوتیک اکوباکتو-پی (Ecobacto-P) و 7- شاهد منفی به‌همراه یک درصد زئولیت بودند. در گروه‌های تنش سرمایی، از هفت روزگی تا انتهای آزمایش (42 روزگی) دمای سالن به 17 درجه سانتی‌گراد کاهش داده شد. تنش سرمایی منجر به کاهش خوراک مصرفی و وزن بدن، درصد لاشه و چربی حفره بطنی، غلظت تری‌گلیسرید و فعالیت آسپارتات آمینوترانسفراز و گلوتامات ترانس‌آمیناز و عرض پرز ژوژنوم و ایلئوم شد درحالی‌که تلفات کل و آسیتی، طول پرز و نسبت طول پرز به عمق کریپت ژوژنوم و ایلئوم را افزایش داد (p<0/05). افزودن یک و 0/5 درصد بیوچار و پروبیوتیک سبب افزایش وزن بدن، طول و سطح مقطع پرز ژوژنوم و ایلئوم و کاهش ضریب تبدیل خوراک نسبت به گروه شاهد پرورش یافته در شرایط تنش سرمایی شدند. به‌طور کلی، افزودن بیوچار و پروبیوتیک گرچه منجر به بهبود عملکرد و مورفولوژی روده شدند، اما اثرات منفی تنش سرمایی را کاملاً جبران نکردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of wet litter biochar, probiotic and zeolite on performance, blood metabolites and small intestine morphology of broiler chickens reared under cold stress

نویسندگان [English]

 • Shokufeh Hasanvand 1
 • Ali Khatibjoo 2
 • Hassan Shizadi 2
 • Yahya Mohamadi 3
 • Mohammad Amir Karimi Torshizi 4
 • Drakhshanda Rahimhi 5

1 Ph.D Candidate in Poultry Nutrition, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture. Ilam University, Ilam-Iran

2 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran

3 Associate Prof., Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam- Iran

4 Associate Prof., Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modarres University, Tehran- Iran

5 PhD of Animal Science, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran

چکیده [English]

Introduction: Exposure of poultry birds to extreme temperature stressor modulates the immune responsiveness and haemato-biochemical parameters of birds. Cold temperature can increase ascites susceptibility by increasing both metabolic oxygen requirements and pulmonary hypertension. Biochar is an ash substance that is produced from the burning of biological material via pyrolysis. This study was carried out to investigate the effects of wet Litter Biochar on performance of cold-stressed broiler chickens.
Material and Methods: In this experiment, the effect of wet litter biochar (WLB), probiotic and zeolite on performance, blood metabolites and small intestine morphology of broiler chickens reared under cold stress were investigated. In a completely randomized design 350 Ross-308 broiler chickens (one-day-old, mixed sexes) were allocated to seven treatments, five replicates and 10 birds in each replicate. Experimental treatments included: 1) positive control (basal diet in recommended temperature), 2) negative control (basal diet+ cold stress), 3) negative control+ %0.5 WLB, 4) negative control+ %0.75 WLB, 5) negative control+ 1% WLB, 6) negative control+ 0.02% probiotic Ecobacto-P, and 7) negative control+ 1% zeolite. In cold stress groups, house temperature decreased to 17° C from 7 d until end of the experiment (42 d).
Results and Discussion: As compared to group reared in recommended house, cold stress significantly decreased broiler chickens feed intake, body weight gain (BWG), carcass and abdominal fat percentages, serum triglyceride concentration, activity of aspartate transaminase and alanine aminotransferase enzymes as well as villous width of jejunum and ileum while increased total and ascitic mortality, ileal and jejunal villous height and crypt depth to villous length ratio (P<0.05). Inclusion of 0.5 and 1% WLB and probiotic increased broiler chickens BWG, ileal and jejunal villous length and surface area, but decreased feed conversion ratio as compared to negative control group (P<0.05).
Conclusion: Generally, although addition of wet litter biochar and probiotic led to improvement in performance and small intestine morphometry of cold-stressed broiler chickens, but they did not completely catch-up negative effects of cold stress on broiler chickens.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Broiler Chicken
 • Cold Stress
 • Performance
 • Probiotic
 • Wet Litter Biochar
رنجبر، ع.، خطیب‌جو، ع. و کریمی، ک (1391). بررسی اثرات دو نوع پروبیوتیک بر عملکرد، ایمنی و مورفولوژی دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتی مبتلا به آسیت سرمایی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد تغذیه طیور. دانشگاه آزاد ورامین.
فرهادی، دانیال؛ شریعتمداری، فرید؛ و کریمی ترشیزی، امیر (1391). تأثیر افزودنی‌های بستر بر عملکرد، سیستم ایمنی و وقوع سندرم آسیت در جوجه های گوشتی. پژوهش‌های تولیدات دامی، 3 (6)، 1-14.
لطف‌اللهیان، هوشنگ؛ شریعتمداری، فرید؛ شیوازاد، محمود؛ و میرهادی، سیداحمد (1383). بررسی اثرات استفاده از دو نوع زئولیت طبیعی در جیره‌های غذایی بر عوامل بیوشیمیایی خون، وزن نسبی اندام‌های داخل بدن و عملکرد جوجه‌های گوشتی.‎ پژوهش و سازندگی، 17(3)، 34-18.
Amin, F. R., Khalid, H., Zhang, H., Rahman, S. U., Zhang, R., Liu, G., & Chen, C. (2017). Pretreatment methods of lignocellulosic biomass for anaerobic digestion. Amb Express, 7, 1-12.
 
Cheron, B. M. (2017). Evaluation of Biochar as a Feed Additive in Commercial Broiler Diets.
Dim, C., Akuru, E., Egom, M., Nnajiofor, N., Ossai, O., Ukaigwe, C., & Onyimonyi, A. (2018). Effect of dietary inclusion of biochar on growth performance, haematology and serum lipid profile of broiler birds. Agro-Science, 17(2), 9-17.
Evans, A., Boney, J., & Moritz, J. (2017). The effect of poultry litter biochar on pellet quality, one to 21 d broiler performance, digesta viscosity, bone mineralization, and apparent ileal amino acid digestibility. Journal of applied poultry research, 26(1), 89-98.
Farhadi, D., Shariatmadari, F., & Karimi Torshiz, A. (2013). The Effect of Litter Chemical Additives on Performance, Immune System and Incidence of Ascites Syndrome in Broiler Chickens. Research on Animal Production (Scientific and Research), 3(6),1-14 (inPersian).
Garcia, R. G., Mendes, A. A., Sartori, J. R., Paz, I. d. L. A., Takahashi, S., Pelícia, K., Komiyama, C., & Quinteiro, R. (2004). Digestibility of feeds containing sorghum, with and without tannin, for broiler chickens submitted to three room temperatures. Brazilian Journal of Poultry Science, 6, 55-60.
Hangalapura, B. (2006). Cold stress and immunity: do chickens adapt to cold by trading-off immunity for thermoregulation? Wageningen University and Research.
Hien, N. N., Dung, N. N. X., Manh, L. H., & Le Minh, B. T. (2018). Effects of biochar inclusion in feed and chicken litter on growth performance, plasma lipids and fecal bacteria count of Noi lai chicken. Livestock Research for Rural Development, 30(7).
Huff, G., Huff, W., Rath, N., El-Gohary, F., Zhou, Z., & Shini, S. (2015). Efficacy of a novel prebiotic and a commercial probiotic in reducing mortality and production losses due to cold stress and Escherichia coli challenge of broiler chicks. Poultry Science, 94(5), 918-926.
Karaoglu, M., Aksu, M., Esenbuga, N., Kaya, M., Macit, M., & Durdag, H. (2004). Effect of dietary probiotic on the pH and colour characteristics of carcasses, breast fillets and drumsticks of broilers. Animal Science, 78(2), 253-259.
Lotfollahian, H., Shariatmadari, F., Shivazad, M., & Mirhadi, S.A. 2004. Study on the effects of two kinds of natural zeolite in diets on blood biochemical parameters, relative weight of body organs and broilers performance. Pajouhesh & Sazandegi, 63, 18-34 (inPersian).
Nawaz, A. H., Amoah, K., Leng, Q. Y., Zheng, J. H., Zhang, W. L., & Zhang, L. (2021). Poultry response to heat stress: its physiological, metabolic, and genetic implications on meat production and quality including strategies to improve broiler production in a warming world. Frontiers in Veterinary Science, 814.
Qureshi, S., Khan, H. M., Mir, M. S., Raja, T., Khan, A., Ali, H., & Adil, S. (2018). ffect of cold stress and various suitable remedies on performance of broiler chicken. The Journal of World's Poultry Research, 8(3), 66-73.
Ranjbar, A., Khatibjoo, A., & Karimi, K. (2013). Effect of Probiotic on Performance, Humoral Immunity, Gut Development and Ascites Incidence of Broiler Chickens Reared at Cold Environment. MSc thesis. University of Islamic Azad of Varamin, Iran (inPersian).
Rashidi, N., Khatibjoo, A., Taherpour, K., Akbari-Gharaei, M., & Shirzadi, H. (2020). Effects of licorice extract, probiotic, toxin binder and poultry litter biochar on performance, immune function, blood indices and liver histopathology of broilers exposed to aflatoxin-B1. Poultry science, 99(11), 5896-5906.
Safaeikatouli, M., Jafariahangari, Y., & Baharlouei, A. (2010). Effects of dietary inclusion of sodium bentonite on biochemical characteristics of blood serum in broiler chickens. International Journal of Agriculture and Biology, 12(6), 877-880.
Santos, F. S. d. l., Farnell, M. B., Te´llez, G., Balog, J. M., Anthony, N. B., Torres-Rodriguez, A., Higgins, S., Hargis, B. M., & Donoghue, A. M. (2005). Effect of Prebiotic on Gut Development and Ascites Incidence of Broilers Reared in a Hypoxic Environment. Poultry Science, 84(broiler), 1092-1100.
SAS. (2004). Institute. SAS User’s Guide. Version 9.4 ed. SAS Inst. Inc., Cary, NC.
Sharifi, S., Dibamehr, A., Lotfollahian, H., & Baurhoo, B. (2012). Effects of flavomycin and probiotic supplementation to diets containing different sources of fat on growth performance, intestinal morphology, apparent metabolizable energy, and fat digestibility in broiler chickens. Poultry science, 91(4), 918-927.
Tsiouris, V., Georgopoulou, I., Batzios, C., Pappaioannou, N., Ducatelle, R., & Fortomaris, P. (2015). The effect of cold stress on the pathogenesis of necrotic enteritis in broiler chicks. Avian Pathology, 44(6), 430-435.
Varmaghany, S., Torshizi, M. A. K., Rahimi, S., Lotfollahian, H., & Hassanzadeh, M. (2015). The effects of increasing levels of dietary garlic bulb on growth performance, systolic blood pressure, hematology, and ascites syndrome in broiler chickens. Poultry science, 94(8), 1812-1820.
Willson, N.-L., Van, T. T., Bhattarai, S. P., Courtice, J. M., McIntyre, J. R., Prasai, T. P., Moore, R. J., Walsh, K., & Stanley, D. (2019). Feed supplementation with biochar may reduce poultry pathogens, including Campylobacter hepaticus, the causative agent of Spotty Liver Disease. PloS one, 14(4), e0214471.
Xu, S., Lin, Y., Zeng, D., Zhou, M., Zeng, Y., Wang, H., Zhou, Y., Zhu, H., Pan, K., & Jing, B. (2018). Bacillus licheniformis normalize the ileum microbiota of chickens infected with necrotic enteritis. Scientific reports, 8(1), 1-10.
Yang, J., Zhang, M., & Zhou, Y. (2019). Effects of selenium-enriched Bacillus sp. compounds on growth performance, antioxidant status, and lipid parameters breast meat quality of Chinese Huainan partridge chicks in winter cold stress. Lipids in Health and Disease, 18(1), 1-10.
Zhou, H., Kong, L., Zhu, L., Hu, X., Busye, J., & Song, Z. (2021). Effects of cold stress on growth performance, serum biochemistry, intestinal barrier molecules, and adenosine monophosphate-activated protein kinase in broilers. Animal, 15(3), 100138.