نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شیمی معدنی گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 دانشیار گروه شیمی دانشگاه ایلام، ایلام

3 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

4 عضو هیات علمی دانشگاه ایلام گروه علوم دامی

10.22059/jap.2023.362381.623751

چکیده

اثر دو نوع کیلات روی-متیونین بر عملکرد و فراسنجه‌های استخوانی جوجه‌های گوشتی با استفاده از 490 قطعه جوجه گوشتی راس-308 (یک‌روزه، مخلوط دو جنس) در قالب طرح کاملاً تصادفی با هفت تیمار، پنج تکرار و 14 جوجه در هر تکرار بررسی شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: 1- گروه شاهد (جیره پایه)، 2 تا 4- جیره پایه + به ترتیب 2/0، 4/0 و 8/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم جیره روی-متیونین Zin-Pro® و 5 تا 7- جیره پایه + به ترتیب 2/0، 4/0 و 8/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم جیره روی-متیونین سنتز شده. نتایج نشان داد که بین گروه شاهد با گروه‌های دریافت‌کننده هر دو نوع مکمل روی-متیونین از لحاظ خوراک مصرفی، وزن بدن، ضریب تبدیل خوراک و شاخص تولید اروپایی، درصد لاشه، ران و سینه، غلظت سرمی گلوکز، کلسترول کل، لیپوپروتئین با دانسیته خیلی کم و دانسیته بالا، تری‌گلیسرید و کلسیم و فعالیت آنزیم‌های آلکالین فسفاتاز، آسپارتات آمینوترانسفراز و گلوتامات ترانس‌آمیناز، فراسنجه‌های استخوان درشت‌نی شامل وزن، درصد ماده خشک و خاکستر، طول، عرض و قطر و درصد فسفر و کلسیم استخوان تفاوت وجود نداشت اما جوجه‌های دریافت‌کننده جیره دارای هر دو منبع روی-متیونین دارای غلظت روی سرم خون و استخوان بیشتر، طول پرز و نسبت طول پرز به عمق کریپت بیشتر و عرض پرز کمتر در ناحیه ژژنوم و ایلئوم بودند (05/0P<). به‌طور کلی، هر دو کیلات روی-متیونین دارای تأثیر تقریباً یکسانی بر عملکرد، مورفولوژی روده و خصوصیات استخوان درشت‌نی بودند و نوع ایرانی قابلیت جایگزینی با نوع خارجی را دارد بااین‌حال در این زمینه نیاز به تحقیقات بیشتری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Synthesis and identification of zinc-methionine and its effect on performance, blood metabolites, tibia characteristics and small intestine morphology of broiler chickens

نویسندگان [English]

  • Abuzar Bastami 1
  • Ali Naghipour 2
  • Ali Khatibjoo 3
  • Farshid Fattahnia 4

1 Ph.D Candidate in Inorganic Chemistry, Department of Science, Faculty of Science. Ilam University, Ilam-Iran

2 Associate Prof., Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Science, Ilam University, Ilam- Iran.

3 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran

4 Associate Prof., Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam- Iran

چکیده [English]

In this experiment, the effect of two types of zinc-methionine (Zn-Met) chelate on performance and bone characteristics of broiler chickens were considered in a completely randomized design, using 490 Ross-308 broiler chickens (one-d-old, mixed sexes) with 7 treatments, 5 replicates and 14 birds in each replicate. Treatment consisted of: 1) control (basal diet), 2-4) control + 0.2, 0.4 and 0.8 mg/kg Zn-Meth of Zin-Pro® respectively and 5-7), control + 0.2, 0.4 and 0.8 mg/kg zn-Met synthetized by Ilam University. Results showed that as compared to group, none of zn-Met source had significant effect on broiler chickens feed intake, body weight, FCR and EPEF, carcass and breast and thigh percentages, serum glucose, triglyceride, cholesterol, LDL-cholesterol and HDL-cholesterol, triglyceride and Ca concentrations, activity of Alkaline phosphatase, Aspartate transaminase and Alanine aminotransferase enzymes and tibia characteristics including weight, dry matter and ash percentages, length, width and diameter and P and Ca percentages (P < 0.05) while broilers fed diet containing Zn-Meth had higher serum and tibia Zn concentration, higher villous height and villous height to crypt depth ratio and lower villous width in ileum and jejunum as compared to negative control group (P < 0.05). Generally, both of the chelates had similar effects on broiler chicken’s performance, small intestine morphology and tibia traits and Iranian kind of Zn-Meth has capability to substitution with foreign source of it although needs to further investigations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broiler Chicken
  • Performance
  • Small intestine morphology
  • Tibia bone
  • Zinc-methionine chelate