نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات علوم دامی- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایلام- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.

2 دانشیار گروه علوم دامی- دانشگاه ایلام - تغذیه نشخوارکنندگان

3 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام

4 دانشیار بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایلام، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایلام، ایران

5 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایلام - تخصص: ‌مدیریت پرورش طیور/ تغذیه طیور

6 استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

10.22059/jap.2023.360454.623744

چکیده

در این مطالعه اثر سطح کنگرفرنگی (Cynara scolymus L.) در جیره به‌جای یونجه بر الگوی اسیدهای چرب و صفات کیفی گوشت بره‌های نر پرواری با استفاده از 24 رأس بره نر کردی (با وزن زنده 2/35±30/18کیلوگرم) در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تیمار و هشت تکرار بررسی شد. تیمارهای آزمایشی شامل 1- جیره بدون کنگرفرنگی (شاهد)، 2- جیره حاوی 10 درصد کنگرفرنگی و 3- جیره حاوی 20 درصد کنگرفرنگی بودند. دوره آزمایش 100 روز بود که 20 روز آن به دوره عادت‌پذیری و 80 روز به ثبت داده‌ها و جمع‌آوری نمونه‌ها اختصاص داده شد. نتایج نشان داد افزودن کنگرفرنگی به جیره سبب بهبود افزایش وزن روزانه بره‌ها شد (0/05>P)، هم‌چنین با افزایش سطح کنگرفرنگی در جیره بره‌ها وزن لاشه گرم و درصد لاشه به‌صورت خطی افزایش یافت (0/05>P). سطح کنگرفرنگی جیره اثری بر اجزای لاشه (گردن، سردست، سرسینه و قلوه‌گاه، راسته، ران و دنبه)، ترکیب شیمیایی گوشت (رطوبت، پروتئین، چربی و خاکستر) و فراسنجه‌های رنگ‌سنجی (روشنی، قرمزی، زردی) گوشت بره‌های پرواری نداشت. الگوی اسید چرب گوشت بره‌های آزمایشی (شامل انواع اسیدهای چرب اشباع، غیراشباع و لینولئیک‌اسید کونژوگه) تحت تأثیر سطح کنگرفرنگی جیره‌های غذایی قرار نگرفت. با توجه به نتایج حاصل، تغذیه بره‌های پرواری با علوفه کنگرفرنگی (تا 20 درصد کل جیره مخلوط) بر مصرف خوراک و کیفیت گوشت بره‌های پرواری اثر منفی ندارد و سبب بهبود بازده لاشه آن‌ها می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of diets containing different levels of artichoke hay on meat fatty acids profile and carcass quality traits of fattening male lambs

نویسندگان [English]

 • Hoshang Jafari 1
 • Farshid Fatahnia 2
 • Yahya Abaspor 3
 • poorya Dadvar 4
 • Saifali Varmaghany 5
 • manochehr Tahmasebi 6

1 Animal Science Research Department, Ilam Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Ilam, Iran.

2 Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture Science, Ilam University, Iran.

3 Ph.D. Student of Animal Nutrition, Faculty of Agriculture Science, Ilam University

4 Assistant Professor, Animal Science Research Department, Ilam Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Ilam, Iran

5 Department of Animal Science Research, Ilam Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Ilam, Iran

6 Assistant professor, Ilam Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Ilam, Iran

چکیده [English]

Introduction: Water shortage, low quality soils, and insufficient supply of feed are the main limitations for livestock production in arid and semiarid regions of the word. Therefore, there is a demand to cultivate new crops for these areas as an alternative to crops, which are hypersensitive to low fertile situation. Cultivation of acceptable-quality unusual plants, which are resistant to harsh environmental conditions is a proper way to overcome these challenges. Artichoke (Cynara scolymus L.) is a highly productive crop and produce a large amount of forage per unit of area. Artichoke forage has good nutritional value for ruminant animals. In other hand, artichoke as a medicinal plant contains many secondary compounds including polyphenols, cynarin, chlorogenic acid, carotenoids and natural antioxidants. Lower blood cholesterol and triglyceride and carcass fat have been reported by these compounds in animals fed artichoke products. Therefore, we hypothesized that addition of artichoke forage to diet of fattening lambs may has beneficial effects on their carcass quality traits.
Material and methods: In order to evaluate the effects of dietary artichoke (Cynara scolymus L.) level instead of alfalfa on meat fatty acids profile and carcass quality traits of fattening lambs, this experiment was conducted using 24 Kurdish male lambs (initial body weight of 30.2 ± 2.35 kg) in a completely randomized design with three treatments and eight replications. Experimental treatments included: 1) control (diet without artichoke hay), 2) diet containing 10% artichoke hay, and 3) diet containing 20% artichoke hay. The experiment was lasted for 100 days including 20 d of adaptation period and 80 d of data recording and samples collection. At the end of experiment, all lambs were weighed after an overnight fast (16 h). All lambs were slaughtered, and hot carcass were weighed. The carcass was split into two equal halves (left and right). The right half of carcass was cut into six primal cuts including neck, shoulder, breast-flank, loin, leg and tail. Meat chemical composition, color parameters and fatty acids profile were measured.
Results and Discussion: The results showed that incorporation of artichoke to the diet improved the daily weight gain of lambs (P<0.05). Also, hot carcass weight and dressing percentage increased linearly with increasing artichoke level in the diet (P<0.05). Dietary artichoke level had no effect on carcass cuts percentage (neck, shoulder, breast flank, loin, leg, and tail), meat chemical composition (moisture, protein, fat and ash) and color parameters (lightness, redness, yellowness). Meat fatty acids profile (including saturated fatty acids, unsaturated fatty acids and conjugated linoleic acids) were not affected by artichoke level in the diets.
Conclusion: According to the results, feeding fattening lambs a diet contained artichoke (up to 20% of total mixed ration) has no detrimental effects on meat quality and improve their dressing percentage.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Artichoke
 • carcass cuts
 • color parameters
 • meat chemical composition
 • meat fatty acids
بحرینی‌نژاد، بابک (1395). تعیین میزان تحمل به خشکی در گیاه کنگرفرنگی Cynara scolymus. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی. انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور. 42 صفحه.
دارابی، صوفی (1400). اثر عصاره کنگرفرنگی بر برخی از صفات کمی و کیفی شیر و گوشت در گوسفندان سنجابی. رساله دکتری، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه.
دهقانی سانیج، مهدی؛ افضل‌زاده، احمد؛ رضایزدی، کامران و نوروزیان، محمدعلی (1393). تأثیر جایگزینی یونجه با علوفة کنگرفرنگی بر گوارش‌پذیری، عملکرد و خصوصیات لاشة بره‌های پرواری لری بختیاری. مجله تولیدات دامی، 16، 20-11.
صمدی، فیروز؛ عباسی، فاطمه و صمدی، صبا (1395). تأثیر سطوح جیره‌ای پودر برگ کنگرفرنگی بر کیفیت گوشت ران و سینه و رخ‌نمای اسیدهای چرب گوشت سینه در بلدرچین ژاپنی. نشریه علوم دامی ایران، 47، 111-103.
سمیعی، حبیبه (1390). تأثیر پودر کنگرفرنگی برکیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی. پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
Allahdadi, M., & Bahreininejad, B. (2019). Effects of water stress on growth parameters and forage quality of globe artichoke (Cynara cardunculus var. scolymus L.). Iran Agricultural Research. 38, 101-110.
AOAC (2007). Official methods of analysis. 18th Edition. AOAC, Gaithersburg, MD, USA.
Bahreininejad, B. (2016). Evaluation of drought stress in Cynara scolymus. Final Report of Project. Iranian Research Institute of Forests and Rangelands. 42 p (In Persian).
Bundy, R., Walker, A.F., Middleton, R.W., Wallis, C., & Simpson, H.C. (2008). Artichoke leaf extract (Cynara scolymus L.) reduces plasma cholesterol in otherwise healthy hypercholesterolemic adults: A randomized, double blind placebo controlled trial. Phytomedicine, 15, 668-675.
CIE. (1978). Recommendations on uniform color spaces-color difference equations psychometric color terms. Paris: Commission International de L' Eclairage Supplement No. 2 to CIE Publication No. 15 (E-1.3.1) 1971/(TC-1.3).
Colomer-Rocher, F., Morand-Fehr, P., & Kirton, A.H. (1987). Standard methods and procedures for goat carcass evaluation, jointing and tissue separation. Livestock Production Science, 17, 149-159.
Darabi, S. (2021). Effect of artichoke extract on some quantitative and qualitative traits of milk and meat in Sanjabi lambs. Razi University, Kermanshah, Iran, Ph.D. Dissertation (In Persian).
Dehghani Sanij, M., Afzalzadeh, A., Reza Yazdi, K., & Norouzian, M.A. (2014). The effect of replacing of alfalfa by artichoke hay on nutrient digestibility, performance and carcass characteristics of Lori-Bakhtiari lambs. Journal of Animal Production, 16, 11-20 (In Persian).
Fallah, R., Kiani, A., & Azarfar, A. (2013). Effect of artichoke leaves meal and mentha extract (Mentha piperita) on immune cells and blood biochemical parameters of broilers. Global Veterinaria, 10, 99-102.
Folch, J., Lees, M., & Sloane Stanley, G.H. (1957). A simple method for the isolation and purification of total lipids from animal tissues. Journal of Biological Chemistry, 226, 497-509.
Gómez, I., Mendizabal, J.A., Sarriés, M.V., Insausti, K., Albertí, P., Realini, C., Pérez-Juan, M., Oliver, M.A., Purroy, A., & Beriaina, M.J. (2015). Fatty acid composition of young Holstein bulls fed whole linseed and rumen-protected conjugated linoleic acid enriched diets. Livestock Science, 180, 106-112.
José Frutos, M., Ruiz-Cano, D., Valero-Cases, E., Zamora, S., & Pérez-Llamas, F. (2019). Artichoke (Cynara scolymus L.). pp. 135-138. In: Nabavi, S.M., & Silva, A.S. (ed.). Nonvitamin and Nonmineral Nutritional Supplements. Academic publication.
Kleessen, B., Elsayed, N.A., Loehren, U., Schroedl, W., & Krueger, M. (2003). Jerusalem artichokes stimulate growth of broiler chickens and protect them against endotoxins and potential cecal pathogens. Food Protection, 66, 2171-2175.
Klopfenstein, T.J., Erikson, G.E., & Bremer, V.R. (2008). Board-invited review: Use of distillers byproducts in the beef cattle feeding industry. Journal of Animal Science, 86, 1223-1231.
Kolodziej, B. (2012). Effects of irrigation and various plantation modalities on production and concentrations of caffeoylquinic acids and flavonoids of globe artichoke leaves (Cynara scolumus L.). European Journal of Horticultural Science, 77, 16-23.
Lattanzio, V., Kroon, P.A., Linsalata, V., & Cardinali, A. (2009). Globe artichoke: A functional food and a source of nutraceutical ingredients. Journal of Functional Foods, 1, 131-144.
Marsico, G., Ragni, M., Vicenti, A., Caputi Jambrenghi, A., Tateo, A., Francesco, G. & Vonghia, G. (2005). The quality of meat from lambs and kids reared on feeds based on artichoke (Cynara scolymus L.) bracts. Acta Horticulturae, 681, 489-494.
Marsico, G., Vicenti, A., Ragni, M., Laudadio, V., Lestingi, A., & Vonghia, G. (1999). The use of artichoke (Cynara scolymus L.) bracts in lambs feeding. Effect on productive performances and quanti-qualitative traits of carcasses and meat. Agricoltura Ricerca, 21, 39-48.
Menke, K.H., & Steingass, H. (1988). Estimation of the energetic feed value obtained from chemical analysis and gas production using rumen fluid. Animal Research Development, 28, 7-55.
NRC (2007). Nutrient Requirements of Small Ruminants. 7th ed. National Academy Press, Washington, DC.
Raberfroid, M. (2005). Inulin-Type Fructans: Functional Food Ingredients. CRC Press, New York.
Samadi, F., Abbasi, F., & Samadi, S. (2016). Effect of dietary levels of Artichoke leaf powder on meat quality of thigh and breast and fatty acids profile of breast meat in Japanese quail. Iranian Journal of Animal Science, 47, 103-111. (In Persian).
Samiei, H. (2011). Effect of artichoke (Cynara scolymos L.) powder on meat quality of broiler chickens. Gorgan University, Iran, MSc. Dissertation. (In Persian).
Schiavon, S., Marchi, M.D., Tagliapietra, F., Bailoni, L., Cecchinato, A., & Bittante, G. (2011). Effect of high or low protein ration combined or not with rumen protected conjugated linoleic acid (CLA) on meat CLA content and quality traits of double-muscled Piemontese bulls. Meat Science, 89, 133-142.
Sharifi, A., & Chaji, M. (2019). Effects of processed recycled poultry bedding with tannins extracted from pomegranate peel on the nutrient digestibility and growth performance of lambs. South African Journal of Animal Science, 49, 290-300.