نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، تخصص: تغذیه نشخوارکنندگان/ گاو شیری/ اسب

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، تخصص: تغذیه دام

3 دانشجوی دکتری گروه تغذیه دام و طیور دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

10.22059/jap.2023.355413.623731

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر تغذیه با شیر غنی شده با پودر سیر بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی، وضعیت اسهال و فراسنجه‌های خونی در بره‌های شیرخوار، بیست و چهار راس بره تازه متولد شده نژاد دالاق به‌طور تصادفی در سه تیمار و هشت تکرار قرار گرفتند. بره‌های گروه کنترل با شیر بدون پودر سیر و سایر گروه‌ها به‌ترتیب با شیر غنی‌شده 5/1 و 3 گرم پودر سیر در روز، به مدت 45 روز تغذیه شدند. نتایج به‌دست آمده از این پژوهش نشان داد که مصرف پودر سیر در بره‌های شیرخوار منجر به بهبود افزایش وزن روزانه، وزن نهایی و مصرف جیره آغازین شد (05/0P<) اما اثر معنی‌داری بر ضریب تبدیل خوراک بره‌های شیرخوار نداشت. همچنین مصرف پودر سیر سبب افزایش معنی‌دار قابلیت هضم مواد مغذی (ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام، الیاف نامحلول در شوینده خنثی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی) شد (05/0P<). استفاده از پودر سیر در بره‌های شیرخوار سبب بهبود قوام مدفوع و کاهش معنی‌داری در تعداد بره‌های مبتلا به اسهال و میانگین روزهای ابتلا به اسهال شد. با افزودن پودر سیر غلظت گلوکز و لیپوپروتئین بـا چگـالی زیـاد خون افزایش یافت (05/0P<). به‌علاوه پودر سیر منجر به کاهش معنی‌دار سطح تری‌گلیسرید، کلسترول و لیپوپروتئین بـا چگـالی کم پلاسما شد (05/0P<). سطوح مختلف پودر سیر تفاوت معنی‌داری بر غلظت اوره، آلبومین، گلوبولین و نسبت آلبومین به گلوبولین ایجاد نکرد. با توجه به نتایج حاضر، می‌توان از پودر سیر تا سطح حداقل 5/1 گرم در روز به‌عنوان افزودنی غذایی جهت بهبود عملکرد و سلامت بره‌های شیرخوار استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of adding garlic powder in milk on performance, nutrient digestibility, diarrhea status and blood parameters in suckling Dalagh lambs

نویسندگان [English]

  • Abdolhakim Toghdory 1
  • Taghi Ghoorchi 2
  • Mohammad Asadi 3
  • Javad Zareie 4

2 Department of Animal and Poultry Nutrition, , Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

3 PhD students, Department of Animal and Poultry Nutrition, Faculty of Animal Science, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources, Gorgan, Iran.

4 MS.c. Graduated of Animal Nutrition, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Tabriz University

چکیده [English]

In order to investigate the effect of feeding milk enriched with garlic powder on performance, digestibility of nutrients, diarrhea status and blood parameters in suckling lambs, twenty-four newborn lambs (birth weight 3.7±0.5) were randomly placed in three treatments and eight replications. The lambs of the control group were fed with milk without garlic powder and the other groups were fed with 1.5 and 3 grams of garlic powder per day, respectively, for 45 days. The results obtained from this research showed that consumption of garlic powder in suckling lambs led to improvement in daily weight gain, final weight and starter feed consumption (P<0.05). Also, treatments caused a significant increase in digestibility of nutrients (P<0.05). The use of garlic powder in experimental lambs improved stool consistency and significantly reduced the number of lambs with diarrhea and the average days of diarrhea (P<0.05). By adding garlic powder, the concentration of glucose and high-density lipoprotein increased (P<0.05). In addition, garlic powder caused a significant decrease in the level of triglyceride, cholesterol and low density lipoprotein in plasma (P<0.05). However, different levels of garlic powder did not make a significant difference on the concentration of urea, albumin, globulin and the ratio of albumin to globulin. According to the present results, it is possible to use garlic powder up to the level of at least 1.5 grams per day as a food additive to improve the performance and health of suckling lambs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood parameters
  • Diarrhea
  • Garlic powder
  • Nutrients digestibility
  • Suckling lambs