نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

10.22059/jap.2023.352418.623720

چکیده

مطالعه حاضر به‌منظور اندازه‌گیری سطح کارایی فنی و عوامل تعیین‌کننده آن در تولید مرغ گوشتی آرین با استفاده از رویکرد پارامتری به روش تابع تولید مرز تصادفی در استان کردستان با استفاده از فرم تابعی ترانسلوگ و با کمک روش حداکثر درست‌نمایی، برآورد و عوامل اصلی که سطح ناکارایی فنی واحدهای مورد مطالعه را توضیح می‌دهند، انجام شد. برای انتخاب 21 مزرعه مرغ گوشتی، از روش نمونه‌گیری متناسب با تعداد واحدها استفاده شد که داده‌های ورودی- خروجی با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری شدند. نتایج تابع نشان داد که دان مصرفی، تعداد جوجه‌ریزی و هزینه دارو و بهداشت، متغیرهای مهمی بودند که تأثیر مستقیم و معنی‌داری بر مقدار تولید گوشت داشتند. نتایج نشان داد که کارایی فنی برآورد شده در سطح مزرعه از 43 درصد و 90 درصد با میانگین 75 درصد متغیر بود. همچنین ارزیابی عوامل مرتبط با ناکارآمدی نشان داد که از بین هفت عامل مورد بررسی، پنج متغیر بر مقدار کارایی تأثیر مثبت داشتند که سن و تجربه مرغدار، دو مورد از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بودند که در این پژوهش مشاهده شد. این یافته‌های پژوهشی برای سیاست‌گذاران و کارکنان ترویج به‌منظور هدایت سیاست‌ها به سمت افزایش کارایی ارزشمند است و می‌تواند به افزایش راندمان تولید مرغ‌های گوشتی و ترویج نژاد آرین کمک کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Technical efficiency and its determinants: Arian broiler farms in Kurdistan province

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Asaadi 1
  • Hamed Najafi Alamdarlo 2
  • Seyed Habibollah Mosavi 2
  • Ali Reza Ehsani 3

1 PHD student of Agricultural Economics, Agricultural Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor of Agricultural Economics, Agricultural Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

3 Associate Professor of Animal Science, Agricultural Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Introduction1: Analyzing technical efficiency is particularly important in any economic sector, including the livestock industry and broiler production. By analyzing the efficiency of units, it is possible to help improve the use of resources and increase domestic production. Given the special importance of the livestock and broiler production industry in the country, it is necessary to analyzing technical efficiency and optimizing production in this area. Especially in Kurdistan province, which is one of the most important regions of broiler production in the country (3.8% of production in 2020), analyzing the efficiency and optimization of Arian race broiler production can be one of the solutions to increase domestic production and improve the country's economy. The current study aimed to assess the technical efficiency and identify the key determinants affecting the production of Arian broiler chicken in Kurdistan province using a parametric approach known as the Stochastic Frontier production function (SFP) method. 
Materials and Methods: The level of technical inefficiency within the studied units was estimated by applying the functional form of Translog and employing the maximum likelihood method. A proportional sampling technique was employed to select a sample of 21 broiler farms for the study. The selection of farms was based on a proportionate representation of the target population. Subsequently, comprehensive input-output data were collected through the administration of a structured questionnaire in the year 2021.This function has been estimated using the Ttranslog function form and with the help of the maximum likelihood method, and units have been investigated the main factors explaining the level of technical inefficiency of the studied. A proportional sampling method was used to select 21 broiler farms, and input-output data were collected by completing a questionnaire in 2021.
Results and Discussion: In this study, using the translog function, has been investigated the relationship between different variables and technical efficiency in the production of Arian broiler in Kurdistan province. The results showed that feed consumption, the number of hatchlings and the cost of medicine and health were important variables that had a direct and significant effect on the amount of meat production. In addition, the estimated technical efficiency at the farm level ranged from 43% to 90% with an average of 75%. This result indicates that the poultry farms of Kurdistan province have relatively high technical efficiency. Also, the evaluation of the factors related to inefficiency showed that among the seven investigated factors, the variables of age, experience of the poultry owner and the labor force, the length of the breeding period and the degree of mechanization of the units had a negative and significant effect on the inefficiency. The age and experience of the poultry owner, there were two of the most important influencing factors that were observed in this research.
Conclusion: Considering the importance of broiler feed in increasing efficiency and its high share of variable costs, measures to stabilize its price are essential. To do this, contract farming may help broiler farmers to reduce price fluctuations in the feed market. Additionally, in case of shortage, the government can intervene and regulate the feed market. Also, considering that the age and experience of the poultry owner are two important factors on production efficiency, designing appropriate training programs for them can help improve their experience and skills in broiler production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arian race
  • Kurdistan
  • Poultry
  • Stochastic frontier function
  • Technical efficiency
Asaadi, M .A., Najafi Alamdarlo, H., Mosavi, S. H., Ehsani, A. R., & Zamani, O. (2022). The productivity of Arian broiler industry in Kurdistan province, Iran: An application by using ANP and DAMATEL methods. Journal of Agricultural Science and Technology, In press.
Abdshahi, A., & Ghorbani, M. R. (2019). Estimating the technical efficiency and scale efficiency of broiler chicken units in Khuzestan province. Journal of Agricultural Economics and Development, 33(3), 299-311 (In Persian)
Adeyonum, A. G., Otunaiya, A. O., & Bamiro, O. M. (2015). Technical efficiency of poultry egg production in Ibadan Metropolis, Oyo state, Nigeria. Economics, 4(3), 50-56.
Ali, S., & Riaz, B. (2014). Estimation of technical efficiency open shed broiler farmers in Punjab Pakistan: a stochastic frontier analysis. Journal of Economics and Sustainable Development, 5 (7), 79-89.
Birhanu, M. Y., Alemayehu, T., Bruno, J. E., Kebede, F. G., Sonaiya, E. B., Goromela, E. H., Bamidele, O., & Dessie, T. (2021). Technical efficiency of traditional village chicken production in Africa: entry points for sustainable transformation and improved livelihood. Sustainability, 13(15), 8539.
Carvalho, E., Zilli, J., Mendes, A., Morello, G., & Bonamigo, D. (2015). Main factors that affect the economic efficiency of broiler breeder production. Brazilian Journal of Poultry Science, 17 (1), 11-16.
Dehbashi, V., Khayri, M., & Sivandi, M. (2019). Development of broiler units in Bastak region with emphasis on efficiency in line with the economic development of the region. New attitudes in human geography, 11(4), 103-123 (In Persian)
Esfahani, J., & Khazaee, J. (2011). Factors affecting on efficiency of broiler producers in Southern Khorasan. Journal of Agricultural Economics Research, 2(8), 165-180 (In Persian)
Esfanjari kenari, R. (2017). Using stochastic nonparametric envelopment of data (StoNED) to calculate energy inputs efficiency of Wheat production in Mazandaran province. Journal of Operational Research and Its Applications (Applied Mathematics), 13 (4), 141-154 (In Persian)
Ezeh, C. I., Anyiro, C. O., & Chukwu, J. A. (2012). Technical efficiency in poultry broiler production in Umuahia capital territory of Abia State, Nigeria. Greener Journal of Agricultural Sciences, 2(1), 001-007.
FAO. (2019). Food and Agriculture Organization of the United Nations, Statistics https://www.fao.org/home/en
Haji Rahimi, M. (2022). The effects of Corona Virus Pandemic on agricultural economics: a study of broiler industry in Kurdistan province, Iran. Agricultural Economics, 15(4), 45-60. (In Persian)
Hakimipoor, N. (2019). A comparative analysis of efficiency in Iran's provincial manufacturing sector during the development plans after the revolution. The Journal of Policy, 10(20), 191-213 (In Persian)
Hassan, F. A. (2021). Data Envelopment Analysis (DEA) approach for assessing technical, economic and scale efficiency of broiler farms. Iraqi Journal of Agricultural Sciences, 52(2), 291-300.
Houedjofonon, E. M., Adjovi, N. R. A., Chogou, S. K., Honfoga, B., Mensah, G. A., & Adegbidi, A. (2020). Scale economies and total factor productivity growth on poultry egg farms in Benin: a stochastic frontier approach. Poultry science, 99(8), 3853-3864.
Khozeymeh, M., Kheiry, M., Dehbashi, V., & Esfanjari Kenari, R. (2018). Profitability and efficiency of poultry farms in Sistan region. Journal of Agricultural Economics Research, 9(36), 173-190 (In Persian)
Kibirige, D., Raufu, M .O., & Masuku, M. B. (2014). Efficiency analysis of the sub-saharan African small-scale agriculture: a review of literature on technical efficiency of Maize production. Journal of Agriculture and Veterinary Science, 7, 124-131.
Maisonet-Guzman, O. E. (2011). Food security and population growth in the 21st century.
Mansori, M. (2011). Investigating the technical efficiency and technology gap of meat poultry farmers according to the size of production units: a case study of Fars province. Dissertation, Faculty of Agriculture. Kerman Shahid Bahonar University. (In Persian).
Mlambo, V., & Khuwayo, N. N. (2021). COVID-19, food insecurity and a government response: reflections from South Africa. Technium Social Sciences Journal, 19, 1-14.
Pakage, S., Hartono, B., Fanani, Z., & Nugroho, B. (2015). Analysis of technical, allocative and economic efficiency of broiler production using closed house system in Malang District of East Java Indonesia.
Pradhan, N. B., & Raut, N. K. (2019). An estimation of technical efficiency of poultry farming in Nepal. Economic Journal of Development Issues, 27(28),1-2.
Shorouei, A., Tahmasbi, R., Mirzaei Khalilabadi, H. R., & Dayani, O. (2017). Determining optimal input and size of poultry farms in Kerman city. Journal of Agricultural Economics Research, 9(33), 109-124 (In Persian)
Yavari, F., Hosseini-Yekani, S. A., & Mardani Najafabadi, M. (2121). Application of robust data envelopment analysis to estimate technical efficiency, a case study: large-scale broiler farms of Sari city. Agricultural Economics and Development, 29(114), 1-28 (In Persian)